ЛЕКСИКА ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ: ПРОБЛЕМИ НОРМИ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Т. В. Гремалюк Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.235517

Ключові слова:

іншомовні слова, український правопис, орфоепічні та орфографічні норми, лінгвістична дискусія

Анотація

У статті здійснено багатоаспектний аналіз динаміки норм написання і вимови слів іншомовного походження в українській літературній мові. Визначено мовні і позамовні чинники, які вплинули на мовну еволюцію та висвітлено процеси нормування запозиченої лексики з урахуванням історичного контексту. Здійснено хронологічний опис усіх редакцій українського правопису та систематизовано найбільш типові зміни, усталення в написанні й вимові іншомовних слів. Доведено, що відсутність чітко сформульованих та сформованих правил правопису запозичених слів призвела до варіативного написання і вимови.

Посилання

Бондар О. Реформа українського правопису: за і проти. Думська площа. 2001. 16 лютого. С. 9.

Думки з приводу появи «Українського правопису» (3-те вид., випр. і доп. К.: Наук. думка, 1990. 240 с.). Записки наукового товариства імені Т.Шевченка: праці філологічної секції. Львів, 1992. Т.224. С.418-443.

Забужко О. Анархія літер. Тиждень. 2008. 10-16 жовтня. С. 46-47.

Іваницький С., Шумлянський Ф. Російсько-український словник у 2 т. Вінниця: Нова друкарня Пойлішер, 1918.

Історія українського правопису 16-20 століття: хрестоматія. Київ: Наук. думка, 2004. 582 с.

Лизанчук В. Не лукавити словом. Львів: Львівський нац. унів-т ім. І.Франка, 2003. 560 с.

Полюга Л.М. Традиції і новації при формуванні правописних норм. Український правопис і наукова термінологія: проблеми норми та сучасність. Львів, 1997. С.33-38.

Словарь української мови в 4 т. /За ред. Б.Д.Грінченка. Київ: вид-во АМ УРСР, 1959.

Словник іншомовних слів / За ред. І.В.Льохіна і Ф.М.Петрова. Київ: Державне вид-во політичної літератури УРСР, 1951. 731 с.

Словник іншомовних слів / За ред. О.С.Мельничука. Київ: Голов. ред. укр. рад.енцик. АН УРСР, 1974. 755 с.

Стріха М. Українська мова в контексті різних історично-культурних епох. Український правопис і наукова термінологія: проблеми норми та сучасність. Львів, 1997. С.5-30.

Український правопис. АН УРСР, інс-т Мовознавства ім. О.О.Потебні. 3-є вид., виправл. і доп. Київ: Наук. думка, 1990. 239 с.

Український правопис. Інс-т Мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України, Ін-т української мови НАН України. Київ: Наук. думка, 2008. 288 с.

References

Bondar, O. (2001), Ukrainian spelling reform: pros and cons [Reforma ukrainskoho pravopysu: za i proty], Duma Square, 16 February, p. 9.

Thoughts on the emergence of “Ukrainian spelling”(1992) [Dumky z pryvodu poiavy «Ukrainskoho pravopysu»], (3rd ed., Corrected and supplemented by K .: Nauk. Dumka, 1990. 240 p.), Notes of the Taras Shevchenko Scientific Society: works of the philological section, Lviv, Vol.224. Р. 418-443.

Zabuzhko, O. (2008), Anarchy of letters [Anarkhiia liter], Week. October 10-16. P. 46-47.

Ivanytsky, S., Shumlyansky, F. (1918), Russian-Ukrainian dictionary in 2 volumes [Rosijs'ko-ukrai'ns'kyj slovnyk u 2 t.]. New printing house Poilisher. Vinnytsia.

History of Ukrainian spelling of the 16th-20th centuries, (2004), [Istoriia ukrainskoho pravopysu 16-20 stolittia]: Reader. Nauk. Dumka, Kyiv. 582 p.

Lizanchuk, V. (2003), Do not be deceitful with words [Ne lukavyty slovom], Lviv National University. Lviv. 560 p.

Polyuga, L.M. (1997), Traditions and innovations in the formation of spelling rules [Tradytsii i novatsii pry formuvanni pravopysnykh norm], Ukrainian spelling and scientific terminology: problems of norm and modernity. Lviv. P.33-38.

Dictionary of the Ukrainian language in 4 volumes / Ed. BD Grinchenko (1959). [Slovar' ukrai'ns'koi' movy v 4 t. /Za red. B.D.Grinchenka]. Published by the Academy of Sciences of the USSR, Kyiv.

Dictionary of foreign words / Ed. I.V.Lokhin and F.M.Petrov (1951). [Slovnyk inshomovnyh sliv / Za red. I.V.L'ohina i F.M.Petrova]. State Publishing House of Political Literature of the USSR. Kyiv. 731 p.

Dictionary of foreign words / Ed. O.S. Melnichuk (1974). [Slovnyk inshomovnyh sliv / Za red. O.S.Mel'nychuka]. Head. ed. ukr. happy enzik. AN URSR, Kyiv: 1974. 755 p.

Strikha, M. (1997), Ukrainian language in the context of different historical and cultural epochs [Ukrainska mova v konteksti riznykh istorychno-kulturnykh epokh], Ukrainian spelling and scientific terminology: problems of norm and modernity. Lviv. P.530.

Ukrainian spelling, (1990), [Ukrainskyi pravopys]. USSR Academy of Sciences, Institute of Linguistics. O.O.Potebni. 3rd ed., Corrected. and ext. Nauk. opinion, Kyiv. 239 p.

Ukrainian spelling (2008), [Ukrainskyi pravopys]. Institute of Linguistics. O.O.Potebni, National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of the Ukrainian Language, National Academy of Sciences of Ukraine. Nauk. opinion, Kyiv. 288 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ