РИБАЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ПРАСЛОВʼЯНСЬКОЇ АНІМАЛІСТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ В ГОВІРКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Р. В. Міняйло Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.235523

Ключові слова:

етимологія, прасловʼянські лексико-семантичні реконструкції, рибальська лексика українських говірок, етнографічні реалії, мотиваційні звʼязки, метафоричне перенесення

Анотація

Статтю присвячено пошукові етимонної спільності між подібними за звуковою формою та означуваними реаліями діалектизмами, що їх можуть обʼєднувати архетипні образи копитних і рогатих тварин. Висновано, що в українських говірках звукові варіації назви рибальського знаряддя призматичної форми відбулися внаслідок зближення прасловʼянських етимонів *rogъ і *drygati. Метафоричне перенесення на основі образу рогатої тварини (рибальську спеціалізацію прасловʼянського слова) найпевніше простежуємо в назві ре ґа рэ га), яка побутує в ареалі українськобілоруського Полісся. Найбільш стійкою до звукових видозмін виявилася назва рибальського знаряддя коби ла ˂ псл. *kobyla, що, очевидно, спричинено донедавна постійно актуалізованою реалією – покрівлею, прикрашеною вирізьбленою з дерева кінською (кобилячою) головою.

Посилання

Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок : у 2 т. Луцьк : Вежа, 2000. Т. 1-2.

Большой толковый словарь донского казачества. Москва: ООО «Русские словари», 2003. 608 с.

Войцева О. А. Водогосподарська лексика польської мови: від давнини до сучасності. Чернівці : Букрек, 2010. 424 с.

Гартоване слово: постійні порівняння в говірках Нижньої Наддніпрянщини / Зібрав і впорядкував Віктор Чабаненко. Запоріжжя, 1995. 164 с. (Серія «Пам’ятки мовної культури Нижньої Наддніпрянщини». Вип. ІІІ).

Гриценко П. Ю. Ареальне варіювання лексики. Київ : Наукова думка, 1990. 269 с.

Губерначук С. Трипілля і українська мова. Київ : Фенікс, 2005. 232 с.

Гурков В. С., Терехин С. Ф., Сергачев С. А. Народно-традиционное зодчество. Памятники народной архитектуры и быта Белоруссии / под общей ред. В. К. Бондарчика. Минск : Полымя, 1979. С. 5-25.

Доброльожа Г. Красне слово – як золотий ключ: постійні народні порівняння в говірках Середнього Полісся та суміжних територій. Житомир : Волинь, 2003. 160 с.

Дорошенко Л. І., Михайлюк Л. М. Асоціативно-дериваційні відношення між діалектними одиницями східнополіського говору. Філологічні науки : зб. наук. праць. Суми, 2005. С. 35-41.

Этымалагічны слоўнік беларускай мовы / Рэд. В.У. Мартынаў, Г.А. Цыхун, Р.М. Малько. Мінск : Акадэмія навук БССР; Беларуская навука, 1978-2010. Т. 1-14 (выданне працягваецца).

Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд) / Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. Москва : Наука, 1974–2018. Вып. 1–30 под ред. О.Н. Трубачёва; Вып. 31–41 под. ред. А.Ф. Журавлёва.

Етимологічний словник української мови: У 7 т. / Редкол.: О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін. Київ : Наукова думка, 1982-2012. Т. 1-6.

Лысенко С. И. Очерки домашнихъ промысловъ и ремеселъ Полтавской губерніи. Вып. 3: Промыслы Лохвицкаго уѣзда. Полтава : Изданіе Полтавскаго Губернскаго Земства, 1904. 194, [4] с.: табл.

Мінько Л. І., Малчанава Л. А., Лобач М. С. Сельскагаспадарчыя прылады працы. Помнікі этнаграфіі: Методыка выяўлення, апісання і збірання / пад рэд. В. К. Бандарчыка. Мінск : Навука і тэхніка, 1981. С. 36-48.

Міняйло Р. В. Від реалій до назв рибальських приладів в українській мові. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія. Харків, 2010. № 910 (вип. 60, Ч. 1). С. 326-329.

Міняйло Р. В. Семантико-функціональний аналіз лексики рибальства (назви приладів) українських східнослобожанських говірок. Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка філологічні науки). Луганськ : Альма-матер, 2007. № 15. С. 251-262.

Мосенкіс Ю. Л. Проблема реконструкції мови трипільської культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук. : спец. 10.02.01 – українська мова; 10.02.15 – загальне мовознавство. Київ, 2002. 24 с.

Мудре слово: Прислівʼя та приказки в говірках Нижньої Наддніпрянщини. Вип. ІІ / Зібрав і впорядкував В. Чабаненко. Запоріжжя, 1992. 251 с. (Серія «Памʼятки мовної культури Нижньої Наддніпрянщини»).

Пауль Г. Принципы истории языка / перев. с нем. А.А. Холодовича. Москва : Изд-во иностр. лит., 1960. 500 с.

Пшеничний Ю. Л. Матеріали до вивчення рибальського промислу у Дубні в ХVІ–ХVІІІ ст. Археологія і давня історія України, 2019. Вип. 1 (30). С. 280-285.

Сагаровський А. А. Матеріали до діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини) : у 2 вип. Вип. 1: А – Об’ясняться. Харків: ХНУ, 2011. 293 с.; Вип. 2: Оварійка – Ящурячий. Харків : ХНУ, 2013. 309 с.

Сизько А. Т. Словник діалектної лексики говірок сіл південно-східної Полтавщини. Дніпропетровськ : ДДУ, 1990. 100 с.

Сіренко С. Рибальські знаряддя південної Слобожанщини (за матеріалами польових досліджень 2009 і 2011 років). Народна творчість та етнологія / Голов. ред. Г. Скрипник; НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Київ, 2010. №1. C. 96-103.

Словарь української мови. Зібрала редакція журнала «Кіевская Старина» : у 4 т. / Упоряд. з дод. власн. матеріалу Борис Грінченко. – Надрук. з вид. 1907-1909 рр. фотомеханіч. способом. Київ : Наукова думка, 1996-1997. Т. 1-4.

Тарас Я. Архітектурно-декоративне вирішення дахів у Молдові. Народознавчі зошити, 2012. №6 (108). С. 1152-1170.

Тищенко К. М. Топонімія Недригайлівщини: вікно в дописемну історію України. URL: http://elections-2015.sumynews.com/history/research/article/263

Чабаненко В. А. Народознавчі роботи. Запоріжжя : ЗНУ, 2010. 278 с.

Чабаненко В. А. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини : у 4 т. Запоріжжя, 1992.

Шкіра М. В., Шкіра Н. М., Шкіра Л. Н. Різьблені сволоки у традиційному народному житлі (за матеріалами артефактів музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»). Сіверщина в історії України, 2018. Вип. 11. С. 420-427.

Юрченко О. С., Івченко А. О. Словник стійких народних порівнянь. Харків : Основа, 1993. 176 с.

Яворницький Д. І. Словник української мови. Катеринослав : Видання видавництва «Слово», 1920. Т. 1. 411 с.

Referenses

Arkushyn, H. L. (2000), Dictionary of Western Polissya dialects [Slovnyk zakhidnopoliskykh hovirok], Vezha, Lutsk, vol. 1–2.

The Big Explanatory Dictionary of the Don Cossacks (2003), [Bol'shoy tolkovyy slovar' donskogo kazachestva], OOO «Russkie slovari», Moskva, 608 p.

Voitseva, O. A. (2010), Water management vocabulary of the Polish language: from antiquity to the present [Vodohospodarska leksyka polskoi movy: vid davnyny do suchasnosti], Bukrek, Chernivtsi, 424 р.

Tempered word: constant comparisons in the dialects of the Lower Dnieper region (1995), [Hartovane slovo: postiini porivniannia v hovirkakh Nyzhnoi Naddniprianshchyny] / Collected and arranged by Victor Chabanenko, Zaporizhzhia, 164 р.

Hrytsenko, P. Yu. (1990), Areal variation of vocabulary [Arealne variiuvannia leksyky], Naukova dumka, Kyiv, 269 р.

Hubernachuk, S. (2005), Trypillia and the Ukrainian language [Trypillia i ukrainska mova], Feniks, Kyiv, 232 р.

Gurkov, V. S., Terekhin, S. F., Sergachev, S. A. (1979), Folk traditional architecture [Narodno-traditsionnoe zodchestvo], Pamyatniki narodnoy arkhitektury i byta Belorussii / Pod obshchey red. V.K. Bondarchika, Polymya, Minsk, рр. 5–25.

Dobrolozha, H. (2003), A good word is like a golden key: constant folk comparisons in the dialects of Middle Polissya and adjacent territories [Krasne slovo – yak zolotyi kliuch: postiini narodni porivniannia v hovirkakh Serednoho Polissia ta sumizhnykh terytorii], Volyn, Zhytomyr, 160 р.

Doroshenko, L. I., Mykhailiuk, L. M. (2005), Associative-derivational relations between dialect units of East Polissya dialect [Asotsiatyvno-deryvatsiini vidnoshennia mizh dialektnymy odynytsiamy skhidnopoliskoho hovoru], Filolohichni nauky : zb. nauk. prats, Sumy, рр. 35–41.

Etymological dictionary of the Belarusian language (1978–2010), [Etymalagіchny slovnіk belaruskay movy] / Red. V. U. Martynav, G. A. Tsykhun, R. M. Mal'ko, Belaruskaya navuka, Mіnsk, vol. 1–14 (publication continues).

Etymological Dictionary of Slavic Languages (Proto-Slavic Lexical Fund) (1974– 2018), [Etimologicheskiy slovar' slavyanskikh yazykov (praslavyanskiy leksicheskiy fond)] / vol. 1–30 edited by O. N. Trubachev; vol. 31–41 edited by A. F. Zhuravlev, Nauka, Moskva, vol. 1–41.

Etymological Dictionary of the Ukrainian Language (1982–2012), [Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy] / Za red. O. S. Melnychuka, Naukova dumka, Kyiv, vol. 1–6. (7 Vol. set).

Lysenko, S. I. (1904), Essays on home crafts and handicrafts of the Poltava province. Issue 3: Crafts of Lokhvitsky district [Ocherki domashnikh promyslov i remesel Poltavskoy gubernii. Vyp. 3: Promysly Lokhvitskago uezda], Izdanie Poltavskago Gubernskago Zemstva, Poltava, 194, [4] р.: tabl.

Mіn'ko, L. І., Malchanava, L. A., Lobach, M. S. (1981), Agricultural implements [Sel'skagaspadarchyja prylady pracy], Pomnіkі jetnagrafіі: Metodyka vyjavlennja, apіsannja і zbіrannja / Рad rjed. V. K. Bandarchyka, Navuka і tjehnіka, Mіnsk, рр. 36–48.

Miniailo, R. V. (2010), From realities to the names of fishing gear in the Ukrainian language [Vid realii do nazv rybalskykh pryladiv v ukrainskii movi], Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina: Seriia Filolohiia, Kharkiv, № 910 (vol. 60, Ch. 1). рр. 326–329.

Miniailo, R. V. (2007), Semantic-functional analysis of fishing vocabulary (names of devices) of Ukrainian East Slobozhan dialects [Semantyko-funktsionalnyi analiz leksyky rybalstva (nazvy pryladiv) ukrainskykh skhidnoslobozhanskykh hovirok], Visnyk Luhanskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (filolohichni nauky), Alma-mater, Luhansk, № 15. рр. 251–262.

Mosenkis, Yu. L. (2002), The problem of language reconstruction of Trypillia culture : Author’s thesis [Problema rekonstruktsii movy Trypilskoi kultury : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra filol. nauk], Kyiv, 24 р.

Wise word: Proverbs and sayings in the dialects of the Lower Dnieper. Issue II (1992), [Mudre slovo: Pryslivʼya ta prykazky v hovirkakh Nyzhnoi Naddniprianshchyny. Vyp. II] / Collected and arranged by V. Chabanenko, Zaporizhzhia, 251 р.

Paul', G. (1960), Principles of the history of language [Printsipy istorii yazyka] / translation from German by A. A. Kholodovich, Izd-vo inostr. lit., Moskva, 500 р.

Pshenychnyi, Yu. L. (2019), Materials for the study of fishing in Dubna in the sixteenth and eighteenth centuries [Materialy do vyvchennia rybalskoho promyslu u Dubni v ХVI–ХVIII st.], Arkheolohiia i davnia istoriia Ukrainy, Issue 1 (30), рр. 280–285.

Saharovskyi, A. A. (2011–2013), Materials for the dialect dictionary of Central Slobozhanshchina (Kharkiv region) : in two volumes [Materialy do dialektnoho slovnyka Tsentralnoi Slobozhanshchyny (Kharkivshchyny)], KhNU, Kharkiv, Vol. 1 – 293 p.; Vol. 2 – 309 p.

Syzko, A. T. (1990), Dictionary of dialect vocabulary of dialects of villages of south-eastern Poltava region [Slovnyk dialektnoi leksyky hovirok sil pivdenno-skhidnoi Poltavshchyny], DDU, Dnipropetrovsk, 100 р.

Sirenko, S. (2010), Fishing tools of the southern Slobozhanshchina (according to field research materials of 2009 and 2011) [Rybalski znariaddia pivdennoi Slobozhanshchyny (za materialamy polovykh doslidzhen 2009 i 2011 rokiv)], Narodna tvorchist ta etnolohiia / Editor in Chief H. Skrypnyk, NANU, IMFE im. M.T. Rylskoho, Kyiv, Issue 1. рр. 96–103.

Dictionary of the Ukrainian language. Collected by the editorial board of the magazine «Kiev Old» (printed from the 1907–1909 edition in a photomechanical way) : in four volumes, [Slo ar ukrainskoi mo y. Zibrala redaktsiia zhurnala «Kie skaia Staryna»] / Arranged with the addition of his own material Borys Hrinchenko, Naukova dumka, Kyiv, vol. 1–4.

Taras, Ya. (2012), Architectural and decorative solution of roofs in Moldova [Arkhitekturno-dekoratyvne vyrishennia dakhiv u Moldovi], Narodoznavchi zoshyty, Issue 6 (108). рр. 1152–1170.

Tyshchenko, K. M. (2015), Toponymy of Nedrigailivshchyna: a window into the pre-written history of Ukraine [Toponimiia Nedryhailivshchyny: vikno v dopysemnu istoriiu Ukrainy], http://elections-2015.sumynews.com/history/research/article/263

Chabanenko, V. A. (2010), Ethnographic works [Narodoznavchi roboty], ZNU, Zaporizhzhia, 278 р.

Chabanenko, V. A. (1992), Dictionary of dialects of the Lower Dnieper region [Slovnyk hovirok Nyzhnoi Naddniprianshchyny] : in four volumes, Zaporizhzhia.

Shkira, M. V., Shkira, N. M., Shkira, L. N. (2018), Carved beams in traditional folk dwellings (based on the artifacts of the Museum of Folk Architecture and Life of the Middle Dnieper Region of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereyaslav») [Rizbleni svoloky u tradytsiinomu narodnomu zhytli (za materialamy artefaktiv muzeiu narodnoi arkhitektury ta pobutu Serednoi Naddniprianshchyny Natsionalnoho istorykoetnohrafichnoho zapo idnyka «Pereiasla »)], Sivershchyna v istorii Ukrainy, Issue 11. рр. 420–427.

Yurchenko, O. S., Ivchenko, A. O. (1993), Dictionary of stable folk comparisons [Slovnyk stiikykh narodnykh porivnian], Osnova, Kharkiv, 176 р.

Yavornytskyi, D. I. (1920), Ukrainian language dictionary [Slovnyk ukrainskoi movy], Vydannia vydavnytstva «Slovo», Katerynoslav, Vol. 1, 411 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ