ШЛЯХИ ВХОДЖЕННЯ І ФУНКЦІЮВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЇЖІ ТА ПИТВА У ПОЕМІ «ЕНЕЇДА» І.КОТЛЯРЕВСЬКОГО

Автор(и)

  • Ю.В. Швець Одеський національний університет імені І.І. Мечникова , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.235524

Ключові слова:

запозичення, шляхи входження (прямі, опосередковані), лексика на позначення їжі та питва, «Енеїда» І.Котляревського, ментальність

Анотація

У статті розглянуто функціювання лексичних запозичень на позначення їжі й питва у бурлескно-травестійній поемі «Енеїда» І. Котляревського, подано етимологічний аналіз запозичень, досліджено їхні шляхи входження, виокремлено найчастотніші та маловживані лексеми з метою опису загальної картини поповнення лексичного складу української мови запозиченнями та їхньої ролі в аналізованому художньому творі.

Посилання

Аристова В. Англо-русские языковые контакты (Англизмы в русском языке) . Санкт-Петербург :СПГУ, 1978. 151 с

Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. Москва : Иностр. лит., 1955. 416 с. 3. Бичко

Структурно-семантичний аналіз назв іжі та напоїв у наддністрянському говорі . Українське слов’янське мовознавство : зб. наук праць . Ужгород :УНУ, 2001. №. 4. С. 105-108.

Бондар О., Карпенко Ю., Микитин-Дружинець М. Сучасна українська мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія : підручник . Київ : Академія, 2006. 368 с.

Борис Л. Динаміка тематичної групи лексики їжі та напоїв у буковинських говірках. Дисерт. на здобут. наук.ст.канд.наук. Чернівці, 2015. 330с.

Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие. Москва : Прогресс. Языковые контакты . № 6 , 1972. С. 25 -60.

Волкова А. Науково-етнографічне дослідження особливостей технології страв української національної кухні . Траєкторія науки: Видав. Харківського торговельно-економічного інституту, 2015. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/trna_2015_1_1_8.

Гаврилюк Х. Переклади «Енеїди» І. Котляревського: інтерпретація національної та світової міфології. Дисер.на здобут.наук.ступ.канд.наук. Одеса, 2014. 319с.

Гусейнов А. Концепт їжа як елемент національної німецької культури у світлі лінгвокультурологічного підходу. НАН України, 2017. URL : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/141.pdf.

Гуць М. Перший твір нової української літератури. НТУУ,2009. URL : https://kpi.ua/936-14.

Данн Дж. А. Трансформация русского языка из языка советского типа в язык западного образца. Великобритания, 2009. C.258-274. URL: http: http://www.philology.ru/linguistics2/dann-09.htm .

Есенова Е. Основні причини запозичення іншомовних лексичних одиниць. Ужгород: УНУ . Сучасні дослідження з іноземної філології. №13 , 2015. С.46.

Етимологічний словник української мови : у 7 т. Київ.: Наук.думка , 1982. Т.6. С. 566.

Етимологічний словник української мови: у 7 т.Київ : Наук. думка, 1985. Т.4. С.242. Т.5. С. 182, 228,270. Т.6. С. 220, 224, 276, 298, 319, 349,427, 560.

Жлуктенко Ю. Лингвистические аспекты двуязычия. Киев : Вища школа, 1974 . 176 с.

Закладний В. Чого не їли предки наші. Українська кухня за «Енеїдою» І.П.Котляревського. Полтава: Дивосвіт, 2005. 184с.

Ковпік С. Поетика густативів (на матеріалах творів української прози ХІХ ст.) : монографія . Кривий Ріг, 2014. 179с.

Козирєва З. Лексика на позначення продуктів харчування з зерна. Київ: Мовознавство, 1984. № 3. С.65-70.

Космеда Т. Явище українсько-російського й російсько-українського запозичення в аспекті лінгвопрагматики. Російське слово в українському тексті. Українське слово в російському тексті. Львів : Світ, 1998. С.41-60.

Котляревський І. «Енеїда» : худ. літератур. Київ : Освіта, 1955. 200 с.

Кочерган М. Загальне мовознавство : підручник .Київ : Академія, 2003. 463 с.

Кочерган М. Вступ до мовознавства : навч. посіб. Київ: Академія, 2006. 368с. URL : http : https://fareast.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Kochergan_M_P__Vstup_do_movoznavstva.pdf .

Набруско І. Імперативний характер гастрономічних практик в рамках соціального простору сучасної людини: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. №.1(7), 2016. С. 10 -14.

Отрощенко В. Страви як засіб увиразнення психоемоційних станів героїв у романі Гаськи Шиян «За спиною». Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, 2020. 72с.

Сапожнікова Л. Вплив на формування художнього образу семантики лінгвокультурем та сенсорної лексики. Харків : Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. №. 2, 2015. С. 377-384.

Сергієнко Б. Їжа як критерій ідентичності в прозі Григора Тютюнника: наративний аспект . Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, 2020. С.37-39.

Словник української мови: в 11 т. Київ. : Наук. думка, 1970 – 1980. Т.5. С.270. Т.6. С.283. Т.8. С.487.

Суперанская А. Заимствование слов и практическая транскрипция .Москва: АН СССР, 1962. 48 с.

Титаренко В. Лексика іншомовного походження в північноукраїнських пам’ятках XVI–XVII ст. : автореф. дис. . канд. філол. наук. НАН України, 2001. URL: http://referatu.net.ua/referats/7569/174249.

Тлумачний онлайн-словник української мови. URL: https://slovnyk.ua (дата звернення: 30.03.2021).

Фразеологічний онлайн-словник української мови. URL: https://slovnyk.me/dict/phraseology.

Яценко С. Апелятиви на позначення продуктів харчування, страв та напоїв у ролі власних імен у Козацькому Реєстрі 1642 року. Житомир: Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка., 2008. №. 41. С. 218 -221.

Яценко С. Назви хмільних напоїв в українській мові XIV–XVII ст. Житомир, 2009. №2. С.49-55.

Яценко С. Що їли і пили поліщуки в ХVІ – ХVІІ століттях ? ВолиньЖитомирщина, 2007. № 17. С.159-163.

References

Arystova, V. (1978), English-Russian Language Contacts (Englishisms in Russian) [Anglo-russkie yazykovye kontakty (Anglizmy v russkom yazyke)], Sankt-Peterburh :SPHU, 151p.

Bally, Sh. (1955), General linguistics and French language issues [Obshchaya lingvistika i voprosy francuzskogo yazyka ], Moscow: Ynostr. lyt.,416p.

Bychko, Z. (2001), Structural semantic analysis of the names of food and drink in the Nadnistrian colloquialism, Ukrainian Word Language Studies: Collection of Scientific Works [Strukturno-semantychnyi analiz nazv izhi ta napoiv u naddnistrianskomu hovori . Ukrainske slovianske movoznavstvo : zb. nauk prats ], Uzhgorod: UNU, №. 4. pp. 105 - 108.

Bondar, O. Karpenko, Y., Mikitin-Druzhinets M. (2006), Modern Ukrainian Language. Phonetics. Phonology. Orthoepy. Graphics. Orthography. Lexicology. Lexicography: manual [Suchasna ukrainska mova. Fonetyka. Fonolohiia. Orfoepiia. Hrafika. Orfohrafiia. Leksykolohiia. Leksykohrafiia : pidruchnyk ], Kyiv : Academia, 368 p.

Boris, L. (2015), Dynamics of the thematic group of the lexicon related foods and drinks in Bukovinian dialects [Dynamika tematychnoi hrupy leksyky yizhi ta napoiv u bukovynskykh hovirkakh. Dysert. na zdobut. nauk.st.kand.nauk.], Chernivtsi: abstract PhD. 330p.

Weinreich, W. (1972), Monolingualism and multilingualism[Odnoyazychie i mnogoyazychie ], Moscow : Progress. Language contacts . № 6 , 1972. pp. 25 -60.

Volkova, A.(2015), Scientific and etnographic research of peculiarities of technology of Ukrainian national cuisine . Science trajectory [Naukovo-etnohrafichne doslidzhennia osoblyvostei tekhnolohii strav ukrainskoi natsionalnoi kukhni . Traiektoriia nauky ], Kharkiv Institute of Commerce and Economics. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/trna_2015_1_1_8

Havryliuk, Kh. (2014 ), Translations of the «Eneyida» I. Kotliare sky's: interpretation of national and world mythology [Perekladi «Eneїdi» І. Kotlyare s'kogo: іnterpretacіya nacіonal'noї ta s іto oї mіfologії. Diser.na zdobut.nauk.stup.kand.nauk ], Odesa : abstract PhD. 319p.

Huseynov, A. (2017), The concept of food as an element of national German culture in the light of the linguistic and cultural approach [Kontsept yizha yak element natsionalnoi nimetskoi kultury u svitli linhvokulturolohichnoho pidkhodu ] ,National Academy of Sciences of Ukraine. URL : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/141.pdf

Gutz , M.(2009), The first work of new Ukrainian literature [Pershyi tvir novoi ukrainskoi literatury ], NTUU. URL : https://kpi.ua/936-14

Dunn, J. A. (2009), The transformation of Russian from a Soviet-style language to a Western-style language[Transformaciya russkogo yazyka iz yazyka sovetskogo tipa v yazyk zapadnogo obrazca ], UK, pp. 258-274. URL: http: http://www.philology.ru/linguistics2/dann-09.htm

Esenova, E. (2015), The main reasons for the hypostasis of other-something lexical units [Osnovni prychyny zapozychennia inshomovnykh leksychnykh odynyts ], Uzhgorod: UNU. Modern Studies in Foreign Philology. №13 , P.46.

Etymological Dictionary of Ukrainian Language: in 7 vols (1982)[ Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy : u 7 t. ], Kyiv: Nauk. dumka. VOL. 6. P. 566.

Etymological Dictionary of Ukrainian Language: in 7 vols (1985) [Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy : u 7 t.], Kyiv : Nauk. dumka. VOL. 4. P.242. VOL. 5. P. 182, 228,270. VOL. 6 P. 220, 224, 276, 298, 319, 349,427, 560.

Zhluktenko, Y. (1974), Linguistic aspects of bilingualism[Lingvisticheskie aspekty dvuyazychiya ], Kyiv : Vyshcha Shkola, 176 p.

Zakladnyi, V. ( 2005 ), What our ancestors did not eat? Ukrainian cuisine in «Eneyida» I. Kotliare sky's [Choho ne yily predky nashi. Ukrainska kukhnia za «Eneidoiu» I.P.Kotliarevskoho ], Poltava: Dyvosvit.184p.

Kovpik, S. (2014), Gustavs' Poetics (on the material of Ukrainian prose of the 19th century) : monograph [Poetyka hustatyviv (na materialakh tvoriv ukrainskoi prozy KhIKh st.) : monohrafiia ], Kryvyi Rih, 179p.

Kozirjeva, Z. (1984. ),Vocabulary of grain products [Leksyka na poznachennia produktiv kharchuvannia z zerna ], Kyiv: Movoznavstvo, № 3. pp.65-70.

Kosmeda, T.(1998), The phenomenon of Ukrainian-Russian and RussianUkrainian hyphenation in the aspect of linguopragmatics. The Russian word in the Ukrainian text. The Ukrainian word in the Russian text [Yavyshche ukrainsko-rosiiskoho y rosiisko-ukrainskoho zapozychennia v aspekti linhvoprahmatyky. Rosiiske slovo v ukrainskomu teksti. Ukrainske slovo v rosiiskomu teksti ], Lviv : Svit, pp. 41-60.

Kotliarevsky, I. (1955),"Eneida": Fiction [«Eneida» : khud. literatur ], Kyiv : Osvita, 200p.

Kochergan, M.(2003), General Language Studies : textbook [Zahalne movoznavstvo : pidruchnyk ], Kyiv : Academia, 463 p.

Kochergan, M.(2006), Introduction to Linguistics : textbook [Vstup do movoznavstva : navch. posib ], Kyiv: Academia, 368p. URL : http : https://fareast.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Kochergan_M_P__Vstup_do_movoznavstva.pdf

Nabrusko, I. (2016), The imperative nature of gastronomic practices within the social space of modern man [Imperatyvnyi kharakter hastronomichnykh praktyk v ramkakh sotsialnoho prostoru suchasnoi liudyny ], Kyiv : KNU . №.1(7), pp. 10 -14.

Otroshchenko, V. ( 2020), Dish as a way of expressing the psycho-emotional states of the characters in Gaski Shiyan's novel "Behind the Back"[ Stravy yak zasib u yraznennia psykhoemotsiinykh stani heroi u romani Hasky Shyian «Za spynoiu»], Zhytomyr: ZSY, 72p.

Sapozhnikova, L. (2015 ), Influence of linguocultural semantics and sensory vocabulary on the formation of the artistic image [Vplyv na formuvannia khudozhnoho obrazu semantyky linhvokulturem ta sensornoi leksyky ], Kharkiv: Economic strategy and development prospects №2. pp. 377-384.

Sergienko, B. ( 2020), Food as a criterion of identity in the prose of Gr. Tyutyunyk narrative aspect [Yizha yak kryterii identychnosti v prozi Hryhora Tiutiunnyka: naratyvnyi aspekt ], Zhytomyr: ZSY, pp.37-39.

Dictionary of Ukrainian Language: in 11 vols [Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t. ], Kyiv. : Nauk. Dumka, 1970 - 1980. VOL. 5. P.270. T.6. P.283. T.8. P.487.

Superanskaya, A.(1962), Word Borrowing and Practical Transcription [Zaimstvovanie slov i prakticheskaya transkripciya ], Moscow: Academy of Sciences of the USSR, 48 p.

Titarenko, V. (2001), Vocabulary of foreign origin in South Ukrainian historical sources of XVI-XVII centuries: abstract PhD [Leksyka inshomovnoho pokhodzhennia v pivnichnoukrainskykh pamiatkakh XVI–XVII st. : avtoref. dys. . kand. filol. nauk], NAN Ukraine. URL: http://referatu.net.ua/referats/7569/174249

Ukrainian explanatory online dictionary [Tlumachnyi onlain-slovnyk ukrainskoi movy ], URL: https://slovnyk.ua

Ukrainian phraseological online dictionary [Frazeolohichnyi onlain-slovnyk ukrainskoi movy ], URL: https://slovnyk.me/dict/phraseology

Yatsenko , S. (2008), Appellatives of names of food, dishes, drinks as proper names in the Cossack register of 1642[Apeliatyvy na poznachennia produktiv kharchuvannia, strav ta napoiv u roli vlasnykh imen u Kozatskomu Reiestri 1642 roku ], Zhytomyr: newsletter ZSU, №41, pp.218-221.

Yatsenko , S. (2009), Names of alcoholic beverages in Ukrainian language of XIV-XVII centuries [Nazvy khmilnykh napoiv v ukrainskii movi XIV–XVII st. ], Zhytomyr. №2. pp.49-55.

Yatsenko, S.(2007), What polishchuky were Eating and Drinking in the XVI - XVIII centuries? [Shcho yily i pyly polishchuky v XVI - XVIII stolittiakh ? ], Volyn-Zhytomyr Region. № 17. pp.159-163.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ