ДИНАМІКА ОСОБОВИХ ІМЕН ЯК ЗНАКІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСІБ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (на матеріалах актових записів і журналів видачі свідоцтв про народження м. Тернополя)

Автор(и)

  • Г.В. Бачинська Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Ukraine
  • Т.П. Вільчинська Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Ukraine
  • І. М. Бабій Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Ukraine
  • О. С. Вербовецька Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Ukraine
  • Н. О. Свистун Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.235526

Ключові слова:

антропоніміка, особові імена, чоловічі імена, жіночі імена, склад імен, якісно-кількісний метод В. Бондалетова

Анотація

В статті проаналізовано склад чоловічих і жіночих особових імен м. Тернополя другої половини ХХ сторіччя, джерелом яких стали актові записис і журнали видачі свідоцтв про народження архіву міського відділу реєстрації актів громадського стану Тернопільського міського управління юстиції; визначена статистична організація складу імен ХХ сторіччя.

Посилання

Бондалетов В. Д. Русская ономастика. М : Просвещение, 1983. 224 с.

Бучко Д. Г., Ткачова Н. В. Словник української ономастичної термінології. Харків: Ранок-НТ, 2012. 256 с.

Заставецька О. В. Заставецький Б. І., Ткач Д. В. Географія Тернопільської області. Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. 103 с.

Касім О. Ю. Про динаміку українських особових імен Одещини. Мовознавство. 1990. № 3. С.26–31.

Панцьо С. Є. Антропонімія Лемківщини. Тернопіль : Вид-во «Тернопіль», 1995. 128 с.

Панчук Г. Д. Антропонімія Опілля: дис. ...кандидата філол. наук. Тернопіль, 1999. 284 с.

Скрипник Л.Г., Дзятківська Н. П. Власні імена людей: словник-довідник. К., 1996. 335 с.

Трійняк І. І. Словник українських імен. К : Довіра, 2005. 509 с.

Чучка П. П. Антропонімія Закарпаття. Вступ та імена. Ужгород : Видавництво УДУ, 1970. 104 с.

Referenses

Bondaletov V. D (1983). Russian onomastics [Russkaya onomastika]. M. : Prosveshcheniye, 224 s.

Buchko D. H., Tkachova N. V. (2012). Dictionary of Ukrainian onomastic terminology [Slo nyk ukrayinsʹkoyi onomastychnoyi terminolohiyi]. Kharkiv: Ranok-NT, 256 s.

Zastavetsʹka O. V. Zastavetsʹkyy B. I., Tkach D. V. (2001). Geography of Ternopil region [Heohrafiya Ternopilʹsʹkoyi oblasti]. Ternopilʹ : Pidruchnyky i posibnyky, 103 s.

Kasim O. Yu. (1990). On the dynamics of Ukrainian personal names of Odesa region. [Pro dynamiku ukrayinsʹkykh osobo ykh imen Odeshchyny]. Movoznavstvo. № 3. S.26–31.

Pantsʹo S. Ye. (1995). Anthroponymy of Lemkivshchyna. [Antroponimiya Lemkivshchyny]. Ternopilʹ : Vyd-vo «Ternopilʹ», 128 s.

Panchuk H. D. (1999). Anthroponymy of Opillia. [Antroponimiya Opillya]: dys. ...kandydata filol. nauk : 10. 02. 01. Ternopilʹ, 284 s.

Skrypnyk L.H., Dzyatkivsʹka N. P. (1996). Proper names of people: dictionaryreference book [Vlasni imena lyudey: slovnyk-dovidnyk]. K., 1996. 335 s.

Triynyak I. I. (2005). Dictionary of Ukrainian names [Slo nyk ukrayinsʹkykh imen]. K : Dovira, 509 s.

Chuchka P. P. (1970). Anthroponymy of Zakarpattya. Introduction and names. [Antroponimiya Zakarpattya. Vstup ta imena]. Uzhhorod : Vydavnytstvo UDU, 104 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

ОНОМАСТИКА