РОЛЬ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ АНТРОПОНІМІВ У РОМАНІ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ «ДІТИ ПАПОРОТІ»

Автор(и)

  • А. І. Вегеш Ужгородський національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.235528

Ключові слова:

антропонім, апелятив, літературно-художній антропонім, концепт тиша, псевдонім, характеристичний потенціал

Анотація

Стаття присвячена дослідженню літературно-художніх антропонімів, що функціонують у романі «Діти папороті» сучасного українського письменника Мирослава Дочинця. Подається опис найменувань літературних героїв, визначається їх функціонально-стилістичне навантаження, виражальні можливості, роль у створенні образів. З’ясовано, що джерелом творення назв персонажів є традиційна українська антропонімія.

Посилання

Белей Л. Нова українська літературно-художня антропонімія: проблеми теорії та історії. Ужгород, 2002. 176 с.

Белей Л. О. Функціонально-стилістичні можливості української літературнохудожньої антропонімії XIX – XX ст. Ужгород: Патент, 1995. 120 с.

Вегеш А. Роль літературно-художніх антропонімів у створенні образів героїв повісті Василя Шкляра «Чорне сонце». Карпатська Україна – етап українського державотворення: історія і сучасність. Матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю проголошення незалежності Карпатсько-Української держави і 145-річчю від дня народження видатного закарпатського політика і громадсько-культурного мислителя Августина Волошина. Ужгород, 2019. С. 182 – 188.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.). [Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Дочинець М. Діти папороті [Текст]: роман. Мукачево: «Карпатська вежа», 2020. 328 с.

Карпенко Ю. О. Гумористична ономастика. Літературна ономастика: зб. статей. Одеса: Астропринт, 2008. С. 167 – 176.

Олійник Євгенія. Письменник Мирослав Дочинець презентував нову книгу. URL: http://www.radiosvoboda.org/content/arcticle/24463287.html

Павликівська Н. Українська громадсько-політична псевдонімія ХХ (1929 – 1959 рр.) – поч. ХХІ століть. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. Вип. 1 (27) 2017. С. 239 – 243.

Трійняк І. І. Словник українських імен. К.: Довіра, 2005. 509 с.

Чучка П. Прізвища закарпатських українців: історико-етимологічний словник / [наук. ред. член-кор. НАН України В.В. Німчук]. Львів: Світ, 2005. 704 + XLVIII с.

Referenses

Belei L. Nova ukrainska literaturno-khudozhnia antroponimiia: problemy teorii ta istorii [New Ukrainian literary anthroponomy: problems of theory and history]. Uzhhorod, 2002. 176 s.

Belei L. O. Funktsionalno-stylistychni mozhlyvosti ukrainskoi literaturnokhudozhnoi antroponimii XIX – XX st. [Functional and stylistic possibilities of Ukrainian literary anthroponomy of the XIX – XX centuries]. Uzhhorod: Patent, 1995. 120 s.

Vehesh A. Rol literaturno-khudozhnikh antroponimiv u stvorenni obraziv heroiv po isti Vasylia Shkliara «Chorne sontse» [Role of the proper names of the literary heroes in creating images of the heroes in the no ella “Black Sun” by Vasyl Shkliar]. Karpatska Ukraina – etap ukrainskoho derzhavotvorennia: istoriia i suchasnist. Materialy naukovoi konferentsii, prysviachenoi 80-richchiu proholoshennia nezalezhnosti Karpatsko-Ukrainskoi derzhavy i 145-richchiu vid dnia narodzhennia vydatnoho zakarpatskoho polityka i hromadsko-kulturnoho myslytelia Avhustyna Voloshyna. Uzhhorod, 2019. S. 182 – 188.

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.) [Great explanatory dictionary of the modern Ukrainian language (with additions)]. [Uklad. i holov. red. V. T. Busel]. K.; Irpin: VTF «Perun», 2005. 1728 s.

Dochynets M. Dity paporoti [Tekst]: roman [Children of the Fern: novel]. Mukachevo: «Karpatska vezha», 2020. 328 s.

Karpenko Yu. O. Humorystychna onomastyka [Humorous onomastics]. Literaturna onomastyka: zb. statei. Odesa: Astroprynt, 2008. S. 167 – 176.

Oliinyk Yevheniia. Pysmennyk Myroslav Dochynets prezentuvav novu knyhu [Writer Myroslav Dochynets presented a new book] URL: : http://www.radiosvoboda.org/content/arcticle/24463287.html

Pavlykivska N. Ukrainska hromadsko-politychna psevdonimiia XX (1929 – 1959 rr.) – poch. XXI stolit [Ukrainian socio-political pseudonyms of the XX (1929 - 1959) – beginning of the XXI centuries]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Movoznavstvo. Ternopil: Ternopilskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni Volodymyra Hnatiuka, 2017. Vyp. 1 (27) 2017. S. 239 – 243.

Triiniak I. I. Slovnyk ukrainskykh imen [Dictionary of Ukrainian names]. K.: Dovira, 2005. 509 s.

Chuchka P. Prizvyshcha zakarpatskykh ukraintsiv: istoryko-etymolohichnyi slovnyk [Surnames of Transcarpathian Ukrainians: historical and etymological dictionary]. [nauk. red. chlen-kor. NAN Ukrainy V.V. Nimchuk]. Lviv: Svit, 2005. 704 + XLVIII s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

ОНОМАСТИКА