СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛЕКСЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ СФЕРИ

Автор(и)

  • В. П. Олексенко Херсонський державний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.235532

Ключові слова:

культурно-мистецька галузь, інновація, неолексема, деривація, словотвірна структура, номінація, неологізм

Анотація

У статті з’ясовано значення й особливості словотвірного освоєння нових слів і термінів на позначення культурно-мистецької галузі, що постали в сучасній українській літературній мові на початку XXI сторіччя і завдяки мовним і позамовним чинникам набувають широкого вжитку. Проаналізовано наявні надбання лінгвістів у галузі вивчення інноваційних дериватів, стверджено, що питання динаміки мовної системи завжди перебуває в центрі актуальних лінгвістичних досліджень. Виявлено інноваційні слова і терміни культурно-мистецької сфери початку XXI сторіччя у мові ЗМІ, інтернет-форумів та у словниках неологізмів сучасної української мови, засвідчено глобалізаційні тенденції в їх використанні. Виокремлено основні тематичні групи неолексем на позначення культурно-мистецької сфери, визначено структурносемантичні інновації та продуктивність їх уживання. Доведено, що однією з причин проблеми кваліфікації та правопису неолексем із твірними основами-англізмами є неосвоєність інновацій граматичною системою української мови.

Посилання

Активні ресурси сучасної української номінації: Ідеографічний словник нової лексики / Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк, Н. Ф. Клименко, В. І. Критська, Т. К. Пуздирєва, Ю. В. Романюк; відп. ред. Є. А. Карпіловська. К.: ТОВ «КММ», 2013. 416 с.

Бибик С. П. Динаміка лексичної норми //Літературна норма і мовна практика: монографія/ [Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Коць Т. А. та ін.]; за ред. С. Я. Єрмоленко. Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект Поліграф», 2013. 320 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь.: ВТФ «Перун». 2003. 1440 с.

Віняр Г. М. Новий префіксоїд у словотвірній системі української мови. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету: Збірник наукових праць. Випуск 6. Кривий Ріг: КДПУ. 2011. 753 с.

Гарбарчук Т. Динаміка гібридного словотворення в українській мові (на матеріалі запозичених формантів-інтенсифікаторів ознаки). Українська мова. 2013. №4. С. 79-80.

Городенська К.Г. Нові явища та процеси в українському словотворенні: динаміка чи деструкція? Українська мова. 2013. № 2 (46). С. 3-11.

Городенська К. Г. Нові запозичення і новотвори на тлі фонетичної та словотвірної підсистем української літературної мови. Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць. К.: КНЕУ. 2009. Вип.VIII. С. 3-9.

Кислюк Л. П. Освоєння англізмів в українській інтернет-комунікації. Термінологічний вісник. 2017. Вип. 4. С. 245-252.

Кислюк Л. П. Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси та тенденції розвитку: монографія. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. 2017. 424 с.

Клименко Н. Ф. Роль словотворення у сучасній українській номінації / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008. 336 с.

Коць Т. А. Літературна норма у функціонально-стильовій і структурній парадигмі. К.: Видавництво «Логос», 2010. 303 с.

Лейчик В. М. О некоторых современных способах словообразования. Особенности словообразования в терминосистемах и литературной норме. Владивосток: ДВНИ АН СССР. 1983. С. 3-15.

Мазурик Д. Нове в українській лексиці: Словник-довідник. Л.: Світ. 2002. 130 с.

Навальна М. І. Динаміка лексикону української періодики початку XXI ст. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. 328 с.

Нові слова та значення : словник / Ін-т. укр. мови НАН України; уклали Л. В. Туровська, Л. М. Василькова. К.: «Довіра». 2008. 271 с.

Романюк Ю. В. Словотвірний потенціал нових засобів номінації у сучасній українській мові. Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність: Збірник наукових доповідей. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. 2009. 672 с.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля. К., 2006. 716 с.

Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. К.: УРЕ, 1985. 2-е вид. 966 с.

Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень / Уклад. Л. О. Пустовіт та ін. К.: «Довіра». 2000. 1018 с.

Словник української мови / Кер. В. В. Німчук та ін./ Відп. ред. В. В. Жайворонок. К.: ВЦ «Просвіта», 2012. 1320 с.

Стишов О. А. Словотвірні гнізда з вершинами-новозапозиченнями в сучасних українській і російській мовах. Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка: Збірник наукових праць, присвячений 70-річчю від дня народження проф. С. Я. Єрмоленко. К. 2007. 528 с.

Стишов О. А. Українська лексика кінця XX століття (на матеріалі мови засобів масової інформації). 2-ге вид., переробл. К.: Пугач, 2005. 388 с.

Стратулат Н. В. Нові запозичення у словнику української мови як результат семантичного процесу метафоризації (на матеріалі тлумачного словника в 20-ти томах). Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного университету: Збірник наукових праць. Випуск 6. Кривий Ріг: КДПУ. 2011. 753 с.

Сучасний словник іншомовних слів / Уклад.: О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. К.: «Довіра», 2006. 789 с.

Тараненко О. О. Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ – ХХІ ст.). К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. 248 с.

Український орфографічний словник / Уклад.: Чумак В. В., Шевченко Л. Л., Ярун Г. М., Шевченко І. В. К.: Довіра, 2008. 983 c.

Фурса В. М. Семантико-граматичне та словотвірне освоєння невідмінюваних імен. К.: Інститут української мови НАН України, 2005. 252 с.

Referenses

Active resources of modern Ukrainian nomination: Ideographic dictionary of new vocabulary [Aktyvni resursy suchasnoi ukrainskoi nominatsii: Ideohrafichnyi slovnyk novoi leksyky] / Ye. A. Karpilovska, L. P. Kysliuk, N. F. Klymenko, V. I. Krytska, T. K. Puzdyrieva, Yu. V. Romaniuk; vidp. red. Ye. A. Karpilovska. K.: TOV «KMM», 2013. 416 p.

Bybyk S. P. (2013), Dynamics of lexical norm [Dynamika leksychnoi normy //Literaturna norma i movna praktyka: monohrafiia/ [Yermolenko S. Ya., Bybyk S. P., Kots T. A. ta in.]; za red. S. Ya. Yermolenko. Nizhyn: TOV «Vydavnytstvo «Aspekt Polihraf», 320 p.

Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language [Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy] / Uklad. i holov. red. V. T. Busel. K.; Irpin.: VTF «Perun», 2003, 1440 s.

Viniar H. M. (2011), New prefixoid in the word-forming system of the Ukrainian language [Novyi prefiksoid u slovotvirnii systemi ukrainskoi movy]. Filolohichni studii: Naukovyi visnyk Kryvorizkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu: Zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 6. Kryvyi Rih: KDPU, 753 p

Harbarchuk T. (2013), Dynamics of hybrid word formation in the Ukrainian language (based on borrowed formants-intensifiers of the feature) [Dynamika hibrydnoho slovotvorennia v ukrainskii movi (na materiali zapozychenykh formantiv-intensyfikatoriv oznaky)]. Ukrainska mova, № 4, P. 79-80.

Horodenska K.H. (2013), New phenomena and processes in Ukrainian word formation: dynamics or destruction? [Novi yavyshcha ta protsesy v ukrainskomu slovotvorenni: dynamika chy destruktsiia?] Ukrainska mova, № 2 (46), P. 3-11.

Horodenska K. H. (2009), New borrowings and innovations against the background of phonetic and word-forming subsystems of the Ukrainian literary language [Novi zapozychennia i novotvory na tli fonetychnoi ta slovotvirnoi pidsystem ukrainskoi literaturnoi movy]. Ukrainska terminolohiia i suchasnist: zb. nauk. prats. K.: KNEU, Vyp.VIII, P. 3-9.

Kysliuk L. P. (2017), Mastering English in Ukrainian Internet communication [Osvoiennia anhlizmiv v ukrainskii internet-komunikatsii]. Terminolohichnyi visnyk. Vyp. 4, P. 245-252.

Kysliuk L. P. (2017), Modern Ukrainian word-formation nomination: resources and development trends [Suchasna ukrainska slovotvirna nominatsiia: resursy ta tendentsii rozvytku]: monohrafiia. K.: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 424 p.

Klymenko N. F. (2008), The role of word formation in the modern Ukrainian nomination [Rol slovotvorennia u suchasnii ukrainskii nominatsii] / N. F. Klymenko, Ye. A. Karpilovska, L. P. Kysliuk // Dynamichni protsesy v suchasnomu ukrainskomu leksykoni. K.: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 336 p.

Kots T. A. (2010), Literary norm in the functional-stylistic and structural paradigm [Literaturna norma u funktsionalno-stylovii i strukturnii paradyhmi]. K.: Vydavnytstvo «Lohos», 303 p.

Leychik V. M. (1983), On some modern ways of word formation. Features of word formation in terminological systems and literary norm [O nekotorykh sovremennykh sposobakh slovoobrazovaniya. Osobennosti slovoobrazovaniya v terminosistemakh i literaturnoy norme]. Vladivostok: DVNI AN SSSR, P. 3-15.

Mazuryk D. (2002), New in Ukrainian vocabulary [Nove v ukrainskii leksytsi]: Slovnyk-dovidnyk. L.: Svit, 130 p.

Navalna M. I. (2011), Dynamics of the lexicon of Ukrainian periodicals of the beginning of the XXI century [Dynamika leksykonu ukrainskoi periodyky pochatku XXI st.] K.: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 328 p.

New words and meanings: dictionary [Novi slova ta znachennia : slovnyk] / Int ukr. movy NAN Ukrainy; uklaly L. V. Turovska, L. M. Vasylkova. K.: «Dovira», 2008, 271 p.

Romaniuk Yu. V. (2009), Word-forming potential of new means of nomination in the modern Ukrainian language [Slovotvirnyi potentsial novykh zasobiv nominatsii u suchasnii ukrainskii movi]. Movy ta kultury u novii Yevropi: kontakty i samobutnist: Zbirnyk naukovykh dopovidei. K.: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 672 p.

Selivanova O. (2006), Modern linguistics [Suchasna linhvistyka]: terminolohichna entsyklopediia. Poltava: Dovkillia. K., 716 p.

Dictionary of foreign words [Slovnyk inshomovnykh sliv] / Za red. O. S. Melnychuka. K.: URE, 1985, 2-e vyd, 966 p.

Dictionary of foreign words [Slovnyk inshomovnykh sliv]: 23 000 sliv ta terminolohichnykh slovospoluchen /Uklad. L. O. Pustovit ta in. K.: Dovira, 2000, 1018 p.

Dictionary of the Ukrainian language [Slovnyk ukrainskoi movy] / Ker. V. V. Nimchuk ta in./ Vidp. red. V. V. Zhaivoronok. K.: VTs «Prosvita», 2012, 1320 p.

Styshov O. A. (2007), Word-forming nests with new borrowed vertices in modern Ukrainian and Russian languages [Slovotvirni hnizda z vershynamy-novozapozychenniamy v suchasnykh ukrainskii i rosiiskii movakh]. Linhvostylistyka: obiekt – styl, meta – otsinka: Zbirnyk naukovykh prats, prysviachenyi 70-richchiu vid dnia narodzhennia prof. S. Ya. Yermolenko. K, 528 p.

Styshov O. A. (2005), Ukrainian vocabulary of the end of the XX century (on the material of the language of mass media [Ukrainska leksyka kintsia XX stolittia (na materiali movy zasobiv masovoi informatsii)]. 2-he vyd., pererobl. K.: Puhach, 388 p.

Stratulat N. V. (2011), New borrowings in the dictionary of the Ukrainian language as a result of the semantic process of metaphorization (on the material of the explanatory dictionary in 20 volumes) [Novi zapozychennia u slovnyku ukrainskoi movy yak rezultat semantychnoho protsesu metaforyzatsii (na materiali tlumachnoho slovnyka v 20-ty tomakh)]. Filolohichni studii: Naukovyi visnyk Kryvorizkoho derzhavnoho pedahohichnoho unyversytetu: Zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 6, Kryvyi Rih: KDPU, 753 p.

Modern dictionary of foreign words [Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv] / Uklad.: O. I. Skopnenko, T. V. Tsymbaliuk. K.: «Dovira», 2006, 789 p.

Taranenko O. O. (2015), Updated models in the word formation system of the modern Ukrainian language (end of XX - XXI centuries) [Aktualizovani modeli v systemi slovotvorennia suchasnoi ukrainskoi movy (kinets XX – XXI st.)]. K.: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 248 p.

Ukrainian spelling dictionary [Ukrainskyi orfohrafichnyi slovnyk] / Uklad.: Chumak V. V., Shevchenko L. L., Yarun H. M., Shevchenko I. V. K. : «Dovira», 2008, 983 p.

Fursa V. M. (2005), Semantic-grammatical and word-formation development of indefinite names [Semantyko-hramatychne ta slovotvirne osvoiennia nevidminiuvanykh imen]. K.: Instytut ukrainskoi movy NAN Ukrainy, 252 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

СЛОВОТВІР. ГРАМАТИКА