НЕОФІЦІЙНІ ІМЕНУВАННЯ ОСІБ: АСОЦІАТИВНИЙ СПОСІБ СЛОВОТВОРЕННЯ

Автор(и)

  • Н.М. Хрустик Одеський національний університет імені І.І. Мечникова , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.235537

Ключові слова:

оніми, індивідуальні прізвиська, позивні українських військовослужбовців, асоціації, асоціативний спосіб словотворення

Анотація

У статті розкриваються деякі особливості деривації неофіційних іменувань осіб. Йдеться про асоціації як засіб творення індивідуальних прізвиськ і позивних українських військовослужбовців. Вивчається характер мотивації досліджуваних власних назв, твірною базою для яких виступають лексеми з іншим коренем. Робиться висновок про асоціативний спосіб творення цих онімів. Обґрунтовується необхідність виокремлення в українському словотворі названого способу словотворення.

Посилання

Селіванова Олена. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2006. 716 с.

Хрустик Н. М. Асоціативність як засіб словотворення. Записки з ономастики : зб. наук. пр. / відп. ред. Ю. О. Карпенко. Одеса : Астропринт, 2005. Вип. 8. С. 3 – 10.

Хрустик Н. М. Асоціативність як засіб творення власних назв. Традиційне і нове у вивченні власних назв : тези доп. міжнар. ономаст. конф. Донецьк; Горлівка; Святогірськ. 13-16 жовтня 2005 р. / відп. ред. Є. С. Отін. Горлівка : ГДПІІМ, 2005. С. 56 – 58.

Хрустик Н. М. Дещо про асоціативність у найменуваннях тварин. Записки з ономастики : зб. наук. пр. / відп. ред. Ю. О. Карпенко. Одеса : Астропринт, 2009. Вип. 12. С. 43 – 50.

Хрустик Н. М., Романченко А. П. Асоціативність як засіб творення неофіційних назв автомобілів. Записки з українського мовознавства : зб. наук. пр. / відп. ред. Т. Ю. Ковалевська. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. Вип. 21. С. 40 – 46.

Referenses

Selivanova, O. O. (2006), Modern linguistics : terminological encyclopedia [Suchasna linhvistyka : terminolohichna entsyklopediya], Dovkillya-K, Poltava, 716 p.

Khrustyk, N. M., (2005), Associativity as a means of word-formation [Asotsiaty nist’ yak zasib slovotvorennya. Zbirnyk naukovykh prats’: Zapysky z onomastyky], Astroprynt, Odesa, No 8, pp. 3 – 10.

Khrustyk, N. M., (2005), Associativity as a means for the formation of the proper names [Asotsiaty nist’ yak zasib t orennya lasnykh naz . Tradytsi ne i no e u y chenni vlasnykh nazv : tezy dop. mizhnar. onomast. konf.], Donets’k; Horlivka; Svyatohirs’k, pp. 56 – 58.

Khrustyk, N. M., (2009), Something about asociativity the names of animals [Deshcho pro asotsiaty nist’ u naimenu annyakh t aryn. Zbirnyk naukovykh prats’: Zapysky z onomastyky], Astroprynt, Odesa, No 12, pp. 43 – 50.

Khrustyk, N. M., Romanchenko A. P., (2014), Associativity as a means for the formation of the informal names of cars [Asotsiaty nist’ yak zasib t orennya neofitsi nykh nazv avtomobiliv. Zbirnyk naukovykh prats’: Zapysky z ukrayins’koho mo ozna stva], ORIDU NADU, Odesa, No 21, pp. 40 – 46.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

СЛОВОТВІР. ГРАМАТИКА