СИНТАКСИЧНІ ЕКСПРЕСЕМИ В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ: ІНТЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЕСТЕТИЧНІСТЬ

Автор(и)

  • С. Т. Шабат-Савка Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.235538

Ключові слова:

Леся Українка, поетичний дискурс, синтаксична експресема, фігурально-риторична конструкція, експресивність, інтенційність, естетичність

Анотація

У статті проаналізовано синтаксичні експресеми як фігурально-риторичні конструкції, що створюють у поетичному дискурсі Лесі Українки змістово-естетичний ефект текстової комунікації, вербалізують авторські інтенції, акцентують увагу на важливій інформації, репрезентують емоційно-чуттєву сферу мовної особистості, створюють високий стиль мовлення, увиразнюють його вишуканість та експресивність; з опертям на багатий фактичний матеріал схарактеризовано низку фігуральнориторичних конструкцій (риторичних запитань, риторичних діалогів, окликів, звертань, питальних та окличних, антифразисних висловлень, повторів, періодів), що засвідчують мовне багатство поетичного ідіолекту та непроминальну актуальність художньої творчості Лесі Українки загалом.

Посилання

Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. Львов : Просвещение, 1981. 296 с.

Баган М. П. Категорія заперечення в українській мові : функціональносемантичні та етнолінгвістичні вияви : монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. 376 с.

Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. Москва : Издво иностр. лит., 1955. 416 с.

Безкровна І. О. Поетичний текст як комунікативний акт : типи адресатів. Мовознавство. 1998. № 4 – 5. С. 67–72.

Береговская Э. М. Лингвистическая природа хиазма. Синтаксическая структура простого предложения. Смоленск : СГПИ им. К. Маркса, 1979. С. 42 – 48.

Городенська К. Г. Семантико-синтаксичний та лексичний потенціал звертань в ідіолекті Лесі Українки. Леся Українка і сучасний гуманітарний дискурс: матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Лесі Українки. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 32‒34.

Гуйванюк Н. В. Лексичні й синтаксичні експресеми як засіб суб’єктивізації висловлення (на матеріалі творів буковинських письменників). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. 2011. Вип. 7. С. 90‒96.

Гуйванюк Н. В. Слово – Речення – Текст: вибрані праці. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. 664 с.

Гурко О. В. Категорія ствердження та її вираження в українській літературній мові : монографія. Дніпро : Ліра, 2017. 316 с.

Єрмоленко С. Я. Експресивність. Українська мова : енциклопедія / редкол. : Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), М. П. Зяблюк та ін. Київ : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2000. С. 156–157.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови : Синтаксис : монографія. Донецьк : ДонНУ, 2001. 662 с.

Калашник В. С. Людина та образ у світі мови : вибрані статті. Харків : ХНУ ім. В. Каразіна, 2011. 368 с.

Українка Леся. Твори: В 2 т. Київ : Наукова думка, 1986. Т. 1: Поетичні твори. Драматичні твори. 608 с.

Франко З. Т. Риторичне питання. Українська мова : енциклопедія / редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), М. П. Зяблюк та ін. Київ : Укр.енцикл., 2000. С. 512‒513.

Чередниченко І. Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. Київ : Рад. шк., 1962. 386 с.

Шабат-Савка С. Т. Українськомовний питальний дискурс: монографія. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 332 с.

Referеnces

Arnol'd, I. V. (1981), Stylistics of modern English [Stilistika sovremennogo anglijskogo jazyka], Prosveshhenie, Lviv, 296 p.

Bahan, M. P. (2012), Category of negation in the Ukrainian language: functionalsemantic and ethnolinguistic manifestations: monograph [Katehoriia zaperechennia v ukrainskii movi : funktsionalno-semantychni ta etnolinhvistychni vyiavy : monohrafiia], Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, Kyiv, 376 p.

Balli, Sh. (1955), General linguistics and issues on the French language [Obshhaja lingvistika i voprosy francuzskogo jazyka], Moscow, 416 p.

Bezkrovna, I. O. (1998), Poetic text as a communicative act: types of addresses. Linguistics [Poetychnyi tekst yak komunikatyvnyi akt : typy adresativ. Movoznavstvo], Vol. 4 – 5. P. 67–72.

Beregovskaja, Je. M. (1979), The linguistic nature of chiasm. Syntactic structure of a simple sentence. [Lingvisticheskaja priroda hiazma. Sintaksicheskaja struktura prostogo predlozhenija], Smolensk, рр. 42 – 48.

Horodenska, K. H. (2021), Semantic-syntactic and lexical potential of appeals in the idiolect of Lesya Ukrainka [Semantyko-syntaksychnyi ta leksychnyi potentsial zvertan v idiolekti Lesi Ukrainky], Lesia Ukrainka i suchasnyi humanitarnyi dyskurs : materialy Vseukrainskoi naukovoi internet-konferentsii, prysviachenoi 150-richchiu vid dnia narodzhennia Lesi Ukrainky. Chernivtsi, рр. 32‒34.

Huivaniuk, N. V. (2011), Lexical and syntactic expressions as a means of subjectivization of expression (based on the works of Bukovinian writers) [Leksychni y syntaksychni ekspresemy yak zasib subiektyvizatsii vyslovlennia (na materiali tvoriv bukovynskykh pysmennykiv)], Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 10 : Problemy hramatyky i leksykolohii ukrainskoi movy, Kyiv, Vol. 7. P. 90‒96.

Huivaniuk, N. V. (2009), Word - Sentence - Text: selected works [Slovo – Rechennia – Tekst: vybrani pratsi], ChNU, Chernivtsi, 664 p.

Hurko, O. V. (2017), The category of assertion and its expression in the Ukrainian literary language: monograph [Katehoriia stverdzhennia ta yii vyrazhennia v ukrainskii literaturnii movi : monohrafiia], Lira, Dnipro, 316 p.

Yermolenko, S. Ya. (2000), Expressiveness. Ukrainian language: encyclopedia [Ekspresyvnist. Ukrainska mova : entsyklopediia], Ukrainska entsyklopediia, Kyiv, рр. 156–157.

Zahnitko, A. P. (2001), Theoretical grammar of the Ukrainian language: Syntax: monograph [Teoretychna hramatyka ukrainskoi movy : Syntaksys : monohrafiia], Donetsk, 662 p.

Kalashnyk, V. S. (2011), Man and image in the world of language: selected articles [Liudyna ta obraz u sviti movy : vybrani statti], KhNU im. V. Karazina, Kharkiv, 368 p.

Ukrainka, Lesia. (1986), Works [Tvory], V 2 t. Naukova dumka,. Vol.1: Poetychni tvory. Dramatychni tvory, Kyiv, 608 p.

Franko, Z. T. (2000), Rhetorical question. Ukrainian language [Rytorychne pytannia. Ukrainska mova : entsyklopediia], Ukrainska entsyklopedia, Kyiv, рр. 512‒513.

Cherednychenko, I. H. (1962), Essays on the general style of the modern Ukrainian language [Narysy z zahalnoi stylistyky suchasnoi ukrainskoi movy], Radianska Shkola, Kyiv, 386 p.

Shabat-Savka, S. T. (2019), Ukrainian-language interrogative discourse: monograph [Ukrainskomovnyi pytalnyi dyskurs : monohrafiia], ChNU, Сhernivtsi, 332 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ