СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА СПЕЦИФІКА МЕТАФОР У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ПЕТРА СОРОКИ

Автор(и)

  • О. П. Штонь Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.235541

Ключові слова:

метафора-оживлення, метафора-опредмечування, метафорасинестезія, антропометафора, зоометафора, ботанометафора, поетичний дискурс

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню структурно-семантичної специфіки метафор у поетичному дискурсі Петра Сороки. Описано семантико-стилістичні типи метафор, які функціонують у збірці поезій «Ладан осені»: метафори-оживлення (антропометафори, зоометафори, ботанометафори, химерометафори), метафори-опредмечування ознак та метафори-синестезії. Проаналізовано структуру метафоричних конструкцій.

Посилання

Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. Москва: Просвещение, 1990. 301 с.

Єщенко Т. А. Семантико-стилістичні типи метафор: теоретичний аспект. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 28. Донецьк: Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2010. С. 224-239. URL: http://litmisto.org.ua/?p=19758

Сорока П. Ладан осені: Вірші. Тернопіль: Астон, 2011. 104 с.

У вінок пам’яті Петра Сороки на дев’ятини. Слово Просвіти. 2018. Ч. 24 (972). 14 - 20 червня. URL: http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2018/09/24-972-14

Шеховцова О. Жанрові модифікації «Денників» Петра Сороки. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. 2011. Вип. 15. С. 321-323. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/26658/1 (дата звернення 16.04.2021).

Referenses

Arnold, I. V. (1990), Stylistics of the modern English language [Stilistika sovremennogo angliyskogo yazyka], Prosveshcheniye, Moscow, 301 p.

Yeschenko, T. A. (2010), Semantic and stylistic types of metaphors: theoretical aspect [Semantyko-stylistychni typy metafor: teoretychnyi aspect], Donetsk Visnik of the Science Association named after Shevchenko. V. 28. Donetsk: Ukrainian Cultural Center, Skhidny Vidavnichy Dim, рр. 224-239. URL: http://litmisto.org.ua/?p=19758 (accessed 17.04.2021).

Soroka, P. (2011), Frankincense of Autumn: Poems [Ladan oseni: Virshi], Aston, Ternopil, 104 p.

In memory wreath of Petro Soroka on nine days after the death (2018) [U vinok pamiati Petra Soroky na deviatyny], Slovo Prosvity. P. 24 (972). 14 - 20 of June. URL: http://slovoprosvity.org/wp-content/uploads/2018/09/24-972-14

Shekhovtsova, O. (2011), Modification of genres of "Denniks" by Peter Soroka [Zhanro i modyfikatsii «Dennyki » Petra Soroky], Current issues of linguistics and literary science, № 15, рр. 321-323. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/26658/1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ