НАЦІОНАЛЬНО МАРКОВАНА КОЛЕКТИВНА МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ПЕРСОНАЖА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ В. ШКЛЯРА «ХАРАКТЕРНИК»)

Автор(и)

  • Т. С. Шуліченко Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.235543

Ключові слова:

мовна особистість, персонаж, мовна поведінка, ідіостиль, автор

Анотація

Статтю присвячено дослідженню національно маркованої колективної особистості персонажів роману В. Шкляра «Характерник», проаналізовано чинники, що безпосередньо впливають на її формування; опрацьовано різні підходи до потрактування поняття мовної особистості та сучасні тенденції його дослідження.

Посилання

Богин Г. И. Типология понимания текста. Калинин: КГУ, 1986. 84 с.

Вайсгербер Й. Г. Родной язык и формирование духа. Москва : Эдиториал, 1995. 232 с.

Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. Москва : Художественная литература, 1962. 612 с.

Загнітко А. Теорія лінгвоперсонології. Київ, 2017. 134 с.

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Москва : Издательство ЛКИ, 2010. 264 с.

Мацько Л. Мовна особистість Тараса Григоровича Шевченка як чинник формування українських філологів. Лінгвостилістика ХХІ століття: стан і перспективи. Волинь, 2013. 16 с.

Шелудько В. Л. Мовна особистість сучасного українського державного службовця у професійному дискурсі: автореф. дис. ... канд. філолог. Київ, 2018. 15 с.

Шкляр В. М. Характерник. Харків : Книжковий клуб, 2020. 300 с.

References

Bogin, G. I. (1986). Typology of text comprehension [Tipologiya ponimaniya teksta]. Kalinin: KSU, 84p.

Vaisgerber Y.G. ( 1995) Native language and the formation of the spirit. [Rodnoi Yazyk I formirovanie duha]. Moskva, 232 p.

Vinogradov V. (1962) The problem of the author and the theory of styles. [Problemma avtorstva i teoriya stiley]. Moskva, 612 p.

Zagnitko A. (2017) Theory of linguopersonology. [Teoriya lingvopersonologii]. Kyiv, 134 p.

Karaulov, Yu. N. (1987) Russian language and language personality. Russkij yazyk i yazykovaya lichnost. Moskva, 1978. 263 p.

Macko, L.(2013) Linguistic style of the XXI century: the state and prospects. [Movna osobystist Tarasa Grygorovycha Shevchenka yak chynnyk formuvannia ukrainskyh filologiv [The linguistic personality of T.Shevchenko as a factor in the formation of Ukrainian philologists]. Linguistic style of the XXI century: the state and prospects]. Volyn, 16 p.

Sheludko, V. L. (2018) The linguistic personality of a modern statesman in a professional discourse: Author`s thesis [Movna osobystist suchasnogo ukrayinskogo derzhavnogo sluzhbovcia u profesijnomu dyskursi : avoref. dys. …kand. filol. nauk]. Kyiv, 15 p.

Shklyar, V. M. Kharakternyk. Harkiv : Knyzhkovyj klub, 2019. 300 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ