МІЖРОДИННЕ СПІЛКУВАННЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ БІЛІНГВІВ

Автор(и)

  • І. І. Брага Інститут української мови НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.235545

Ключові слова:

комунікативна ситуація, міжродинне спілкування, білінгвізм, некодифіковане усне розмовне мовлення, суржик

Анотація

Пропонована праця має на меті змоделювати комунікативну ситуацію усного міжсімейного спілкування українсько-російських білінгвів. У роботі подано загальну характеристику мовленнєвої міжсімейної комунікації; виявлено основні риси комунікативної поведінки членів різних родин з урахуванням екстралінгвальних чинників; з’ясовано особливості міжсімейного спілкування в умовах українськоросійської двомовності.

Посилання

Бацевич Ф., Чернуха В. Комунікативна особистість у сімейному спілкуванні. Львів : ПАІС, 2018. 260 с.

Брага І. І. Комунікативна ситуація усного спілкування в білінгвальній сім’ї. Мова і культура. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. Вип. 22. Т. III (198). С. 223–229.

Булаховський Л. А. Уваги до мовлення жінок. Булаховський Л. А. Вибрані праці в 5 томах. Київ : Наук. думка, 1975. Т. I. Загальне мовознавство. С. 293–295.

Китайгородская М. В., Розанова Н. Н. Речь москвичей: Коммуникативнокультурологический аспект / РАН. Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова. Москва : Русские словари, 1999. 396 с.

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Львів : В-во «СПОЛОМ», 2001. 224 с.

Романов А. Ю. Межпоколенческая коммуникация. Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 256 с.

Руда О. Батьки та діти: стратегії і тактики в міжпоколінній комунікації. Мова і суспільство. 2011. Вип. 2. С. 151–156.

Ставицька Л. Український жарґон. Словник. Київ : Критика, 2005. 496 с.

Шумарова Н. П. Мовна компетенція особистості в ситуації білінгвізму. Київ : Київський державний лінгвістичний ун-т, 2000. 283 с.

References

Bacevych, F., Chernukha, V. (2018), Communicative personality in family communication [Komunikatyvna osobystistj u simejnomu spilkuvanni], PAIS, L'viv, 260 p.

Braha, I. I. (2019), The communicative situation of oral communication in a bilingual family [Komunikatyvna sytuacija usnoho spilkuvannja v bilinghvaljnij simji], Mova i kul'tura, Vydavnychyj dim Dmytra Buraho, Kyjiv, Vyp. 22. T. III (198), pp. 223–229.

Bulakhovs'kyj, L. A. (1975), Comments on women’s speech [Uvahy do movlennja zhinok]. In: Bulakhovs'kyj L. A. Selected works in 5 volumes [Vybrani praci v 5 tomakh], Nauk. dumka, Kyjiv, T. I.: Zahal'ne movoznavstvo, pp. 293–295.

Kitaygorodskaya, M. V., Rozanova N. N. (1999), Musco ites’ speech: communicative and cultural aspect [Rech' moskvichey: Kommunikativno-kul'turologicheskiy aspekt], RAN. In-t russkogo yazyka im. V. V. Vinogradova, Russkie slovari, Moskva, 396 p.

Radevych-Vynnyc'kyj, J. (2001), Etiquette and culture of communication [Etyket i kul'tura spilkuvannja], V-vo "SPOLOM", L'viv, 224 p.

Romanov, A. Y. (2009), Intergenerational communication [Mezhpokolencheskaya kommunikatsiya], Knizhnyy dom "LIBROKOM", Moskva, 256 p.

Ruda, O. (2011), Parents and children: strategies in intergenerational communication [Bat'ky ta dity: stratehiji i taktyky v mizhpokolinnij komunikaciji], Mova i suspil'stvo. Vyp. 2, pp. 151–156.

Stavyts'ka, L. (2005), Ukrainian slang. Dictionary [Ukrajins'kyj zhargon. Slovnyk], Krytyka, Kyjiv, 496 p.

Shumarova, N. P. Linguistic competence of a personality in a situation of bilingualism [Movna kompetencija osobystosti v sytuaciji bilinghvizmu], Kyjivs'kyj derzhavnyj linghvistychnyj un-t, Kyjiv, 2000, 283 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА