КРАЇНОЗНАВЧІ ТЕКСТИ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Автор(и)

  • Л. Т. Назаревич Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Ukraine
  • Н. Р. Денисюк Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Ukraine
  • Н. І. Гавдида Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.235547

Ключові слова:

українська мова як іноземна, комунікативний підхід, країнознавчі тексти, адаптація, методика викладання, інтерактивні вправи

Анотація

Статтю присвячено вивченню української мови як іноземної. Зосереджено увагу на необхідності підбирати країнознавчі тексти, зокрема пісні, з урахуванням доцільності, практичного застосування інформації та розвитку комунікативної компетенції. Простежено роль перефразування частин тексту, додаткового тлумачення лексем, запитань. Доведено доречність урізноманітнення завдань залежно від ситуації.

Посилання

Антонів О., Синчак О., Бойко Г. Стандартизовані вимоги: рівні володіння українською мовою як іноземною А1-С2. Зразки сертифікаційних завдань : посіб. Київ : Фірма «ІНКОС», 2020. 186 с.

Дубчак О. Чути українською. У світі звукі[ў] і букв. Київ : Віхола, 2020. 192 с.

Ердогду Ю. Чому я не зміг вивчити української. URL: https: detector.media/infospace/article/142578/2018-11-14-chomu-ya-ne-zmig-vivchiti-ukrainskoi/.

Кассен Б. Більше однієї мови / пер. з фр. С. Желдак. Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. 64 с.

Ключ до України: міста і люди : підручник з української мови як іноземної (Рівні В2-С1) / І. Ключковська та ін. Ч. 2. Львів : Колір ПРО, 2020. 296 с.

Назаревич Л. Т. Запитання на заняттях української мови як іноземної – шлях до розвитку зв’язного мовлення. Українська мова у світі : збірник матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 25 червня; 6 листопада 2020 р. Львів : ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. С. 108-112.

Назаревич Л. Т., Гавдида Н. І. Українська мова для іноземців. Практикум (Рівні В1-В2). Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2017. 212 с.

Назаревич Л., Денисюк Н. Пісенна творчість – компонент методики навчання української мови як іноземної. Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. Тернопіль : Вектор, 2020. С. 95-98

Назаревич Л., Денисюк Н., Котовська Т. Країнознавчі тексти в мультикультурних групах: специфіка вивчення. Іnternational scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies»: theoretical and practical aspects : conference proceedings, February 26-27, 2021. Vol. 2. Venice : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2021. С. 120-124.

Швець Г. Д. Теорія і практика навчання української мови іноземних студентів гуманітарних спеціальностей : монографія. Київ : Фенікс, 2019. 529 с.

Швець Г. Знайомтеся: Київ : навч. посіб. з української мови для студентівіноземців. К. : Видавець Федоров О. М., 2011. 240 с.

Schopenhauer А. On Language and Words / Theories of Translation. An Anthology of Essays from Dryden to Derrida / edited by Rainer Schulte and John Biguenet. The university of Chicago press, 1992. р. 34.

Які об’єкти охороняє ЮНЕСКО в Україні? URL : https://ukrainer.net/uneskov-ukraini/. URL : https://youtu.be/QVM1y0OAzEA.

References

Antoniv, O., Synchak, O., Boyko, H. (2020). Standartyzovani vymohy: rivni olodinnya ukrayinsʹkoyu mo oyu yak inozemnoyu A1-S2. Zrazky sertyfikatsiynykh za danʹ: posibnyk. [Standardized requirements: levels of proficiency in Ukrainian as a foreign language A1-C2. Samples of certification tasks] K.: Firma «INKOS».

Dubchak, O. (2020). Chuty ukrayinsʹkoyu. U sviti zvuki[ŭ] i bukv. Kyyiv : Vikhola, 192 p.

Erdoğdu, Y. (2020). Chomu ya ne zmih y chyty ukrayinsʹkoyi [Why I could not learn Ukrainian] URL: https://detector.media/infospace/article/142578/2018-11-14-chomu-ya-nezmig-vivchiti-ukrainskoi/ .

Kassen, B. (2016). Bilʹshe odniyeyi mo y [More than one language]. Kyiv: DUKH I LITERA.

Kliuchkovska, I., Horda, O., Trumko, O., Martynyshyn, N., Temnyk, H., Rusnak, O. (2020). Klyuch do Ukrayiny: mista i liudy : pidruchnyk z ukrayinsʹkoyi mo y yak inozemnoyi (Rivni V2-S1) [The Key to Ukraine: Cities and People: A Textbook on Ukrainian as a Foreign Language (Levels B2-C1)] Part 2. Lviv: Kolir PRO.

Nazarevych, L. (2020). Zapytannya na zanyattyakh ukrayinsʹkoyi mo y yak inozemnoyi – shlyakh do rozvytku zvjaznoho movlennya. [Questions in Ukrainian as a foreign language are a way to develop coherent speech]. Ukrainian language in the world: collection of materials of the VI International scientific-practical conference, Lviv: Galician Publishing Union LTD, 108-112.

Nazarevych, L. T., Havdyda, N. I. (2017). Ukrayinsʹka mo a dlya inozemtsi . Praktykum (Rivni V1-V2) [Ukrainian for foreigners]. Ternopil: Palyanytsya.

Nazarevych, L., Denysiuk, N. (2020). Pisenna t orchistʹ – komponent metodyky navchannya ukrayinsʹkoyi mo y yak inozemnoyi [Song creati ity is a component of the methodology of teaching Ukrainian as a foreign language] Actual problems of language didactics in the modern educational environment: materials of the All-Ukrainian scientificpractical Internet conference. Ternopil: Vektor, 95-98.

Nazarevych, L., Denysyuk, N., Kotovsʹka, T. (2021). Krajinoznavchi teksty v mulʹtykulʹturnykh hrupakh: spetsyfika vyvchennya. Іnternational scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies»: theoretical and practical aspects : conference proceedings, February 26-27, 2021. Vol. 2. Venice : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2021. С. 120-124.

Shvets, H. (2019). Teoriya i praktyka navchannya ukrayinsʹkoyi mo y inozemnykh studenti humanitarnykh spetsialʹnostey: monohrafiya [Theory and practice of teaching the Ukrainian language to foreign students of humanities: a monograph]. Kyiv: Feniks.

Shvets, H. (2021). Znayomtesya: Kyyi : na chalʹnyy posibnyk z ukrayinsʹkoyi mo y dlya studentiv-inozemtsiv [Meet: Kyiv: a textbook on the Ukrainian language for foreign students]. K.: Vydavets Fedorov O. M.

Schopenhauer, A., (1992). On Language and Words. Theories of Translation. An Anthology of Essays from Dryden to Derrida / edited by Rainer Schulte and John Biguenet. The university of Chicago press, 34.

Yaki objekty okhoronyaye YUNESKO v Ukrayini? URL: https://ukrainer.net/unesko-v-ukraini/ (data zvernennya: 10. 05. 2021). URL: https://youtu.be/QVM1y0OAzEA. [What objects are protected by UNESCO in Ukraine?

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА