КОНФЛІКТОГЕННІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТАМИ БОГ (ГОСПОДЬ) / БІС (ЧОРТ)

Автор(и)

  • І. В. Гарбера Донецький національний університет імені Василя Стуса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.235561

Ключові слова:

конфліктогенні фразеологізми, компоненти БОГ (ГОСПОДЬ) / БІС (ЧОРТ), міжособистісний конфлікт, конфліктна комунікація

Анотація

Статтю присвячено аналізу конфліктогенних фразеологізмів із компонентами БОГ (ГОСПОДЬ) / БІС (ЧОРТ). Подано визначення конфліктогенних фразеологізмів. Дібрано й скласифіковано конфліктогенні фразеологізми з компонентами БОГ (ГОСПОДЬ) / БІС (ЧОРТ) у супроводі з відповідними контекстами вживання.

Посилання

Білоконенко Л. А. Українськомовна репрезентація міжособистісного конфлікту : автореф. дис. … докт. філол. наук. Київ, 2017. 39 с.

Жайворонок В. Знаки української етнокультури. Київ, 2006. 703 с.

Коляда Е. Фразеологічні одиниці сучасної англійської мови на позначення динаміки конфлікту. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2013. Вип. 17. С. 211–219.

Савченко Л. Феномен етнокодів духовної культури у фразеології української мови: етимологічний та етнолінгвістичний аспекти. Сімферополь, 2013. 600 с.

Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти). Київ; Черкаси, 2004. 276 с.

References

Bilokonenko, L. A. (2017), Ukrainian representation interpersonal conflict : Author’s thesis [Ukrayins`komovna reprezentaciya mizhosoby`stisnogo konfliktu : avtoref. dy`s. … dokt. filol. nauk], Kyiv, 39 p.

Zhaivoronok, V. (2006), Signs of Ukrainian ethnoculture [Znaky` ukrayins`koyi etnokul`tury`], Kyiv, 703 p.

Koliada, E. (2013), Phraseological units denoting conflict dynamics in modern English [Frazeologichni ody`ny`ci suchasnoyi anglijs`koyi movy` na poznachennya dy`namiky` konfliktu], Lesia Ukrainka Eastern European National University Scientific Bulletin, Issue 17, pp. 211–219.

Savchenko, L. (2013), The phenomenon of ethnocodes of spiritual culture in the phraseology of the Ukrainian language: etymological and ethnolinguistic aspects [Fenomen etnokodiv duxovnoyi kul`tury` u frazeologiyi ukrayins`koyi movy`: ety`mologichny`j ta etnolingvisty`chny`j aspekty`], Simferopol, 600 p.

Selivanova, O. (2004), Essays on Ukrainian phraseology (psychocognitive and ethnocultural aspects) [Nary`sy` z ukrayins`koyi frazeologiyi (psy`xokognity`vny`j ta etnokul`turny`j aspekty`)], Kyiv; Cherkasy, 276 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА