ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СКЛАДНИКІВ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ / ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗВО

Автор(и)

  • С. М. Танана Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.235564

Ключові слова:

інноваційні технології, ефективність навчання, вивчення іноземної мови, професійна підготовка, майбутні вчителі іноземних мов, заклад вищої освіти

Анотація

Стаття присвячена дослідженню, яке спрямоване на пошук шляхів підвищення ефективності навчання/викладання іноземних мов при використанні інноваційних складників технологій та визначення способів їх практичного впровадження у заклади вищої освіти. Було виявлено, що підвищення професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов за допомогою використання сучасних освітніх технологій є одним із завдань освітнього процесу закладу вищої освіти. У статті розглянуто деякі проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців при застосуванні інноваційних складників технологій під час вивчення іноземних мов в університеті Григорія Сковороди у Переяславі.

Посилання

Дубасенюк О. А. Упровадження освітніх інновацій в системі вищої освіти. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія / за ред. П. Ю. Сауха. Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2019. 444 с.

Гунько Н.А. Сучасне інформаційно-освітнє середовище як фактор удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутнього викладача. Наукові записки ТНПУ. Серія: Педагогіка. 2017. № 3. С. 43-48.

Зарічанська Н.В. Використання інноваційних технологій у навчальновиховному процесі: методичні рекомендації. Вінниця. ВДПУ, 2017. 85 с.

Камінська А.В. Формування готовності майбутніх викладачів до інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі. URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN13/11kavvnz.pdf.

Козак Л.В. Інноваційне навчання як основа розвитку інноваційної особистості майбутнього викладача. Розвиток особистості умовах трансформаційного суспільства: матеріали Міжнародної наук.-практ. конфер. (13 грудня 2012 р.). / заг. ред. В.О. Огнев’юка. Київ: Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2019. С. 36-42.

Крамаренко С.Г. Вплив інформаційних технологій на розвиток творчих здібностей інноваційної особистості. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2012. №4. С. 17-18.

Шапран О.І. Освітнє середовище вищої педагогічної освіти в контексті сучасних ідей енвайронменталізма. Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих: зб.наук.пр. VII Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції. Переяслав. 2020. С. 259-264.

Шемуда М.Г. Застосування мультимедійних технологій у навчанні іноземних мов. Теоретична і дидактична філологія: зб.наук.пр. Серія «Педагогіка». Переяслав-Хм. : (Київська обл.) : Домбровська Я.М., 2018. С. 182-192.

References

Dubaseniuk. O. A. (2019), Introduction of educational innovations in the system of higher education [Uprovadzhennia osvitnikh innovatsii v systemi vyshchoi osvity. Innovatsii u vyshchii osviti: problemy, dosvid, perspektyvy : monohrafiia / za red. P. Yu. Saukha], Innovations in higher education: problems, experience, prospects: monograph / ed. by P. Yu. Sauha. Ivan Franko State University Publishing House,Zhytomyr, 444 p.

Hunko, N. A. (2017), Modern information and educational environment as a factor in improving the professional and pedagogical training of future teachers [Suchasne informatsiino-osvitnie seredovyshche yak faktor udoskonalennia profesiino-pedahohichnoi pidhotovky maibutnoho vykladacha], Naukovi zapysky TNPU. Seriia: Pedahohika, 2017, № 3, рр. 43-48.

Zarichanska, N.V. (2017), The use of innovative technologies in the educational process: methodical recommendations [Vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii u navchalno-vykhovnomu protsesi: metodychni rekomendatsii], VDPU, Vinnitsіa, 85 p.

Kaminskaya, A.V. Formation of readiness of future teachers for innovative activity in a higher educational institution [Formuvannia hotovnosti maibutnikh vykladachiv do innovatsiinoi diialnosti u vyshchomu navchalnomu zakladi], URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN13/11kavvnz.pdf.

Kozak, L.V. (2019), Innovative teaching as a basis for the development of innovative personality of the future teacher [Innovatsiine navchannia yak osnova rozvytku innovatsiinoi osobystosti maibutnoho vykladacha], Rozvytok osobystosti umovakh transformatsiinoho suspilstva: materialy Mizhnarodnoi nauk.-prakt. konfer. (13 hrudnia 2012 r.) / zah. red. V. O. Ohneviuka, Borys Hrinchenko Kyiv University, Kyiv, 2019, рр. 36-42.

Kramarenko, S. H. (2012), The influence of information technologies on the development of creative abilities of an innovative person [Vplyv informatsiinykh tekhnolohii na rozvytok tvorchykh zdibnostei innovatsiinoi osobystosti], Kompiuter u shkoli ta simi, № 4, рр. 17-18.

Shapran, O. I. (2020), Educational environment of higher pedagogical education in the context of modern ideas of environmentalism [Osvitnie seredovyshche vyshchoi pedahohichnoi osvity v konteksti suchasnykh idei envaironmentalizma], Suchasna ukrainska osvita: stratehii ta tekhnolohii navchannia molodi i doroslykh: zb.nauk.pr. VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii, Pereiaslav, рр. 259-264.

Shemuda, M. H. (2018), Application of multimedia technologies in foreign language teaching [Zastosuvannia multymediinykh tekhnolohii u navchanni inozemnykh mov], Teoretychna i dydaktychna filolohiia, (Kyiv region): Dombrovska Ya.M., Pereyaslav-Hmm., рр. 182-192.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА