НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ПАТОГЕННИХ МЕГАДИСКУРСІВ: СТРАТЕГІЯ ТРОЛІНГУ

Автор(и)

  • А. В. Ковалевська-Славова Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.235567

Ключові слова:

політичний мегадискурс, патогенний текст, стратегія нейтралізації, інформаційні війни, тролінг, нейролінгвістичне програмування, сугестія

Анотація

У статті, скерованій на унаочнення стратегій і тактик нейтралізації негативного ефекту патогенного політичного мегадискурсу, досліджено особливості лінгвістичної реалізації впливу на матеріалі промов політичних лідерів європейських країн та текстів новинного характеру і увиразнено специфіку стратегії тролінгу, метою якої є або ескалація емоційності та неправдивості інформації, поданої в оригінальному тексті, або ж доведення поданої в оригінальному тексті інформації до абсурду, що уможливить максимальне зниження раціональності сприйняття початкового тексту, а згодом – і довіри як до оригінального тексту почасти, так і згодом до адресанта зазначених текстів. Оптимальним використання стратегії тролінгу є в рамках нейтралізації патогенних текстів, створених в парадигмі фейкових з огляду на скерованість цього типу текстів на подання завідомо неправдивої інформації для ескалації напруженості в інформаційному просторі та дестабілізації ситуації. Наведено приклади використання усіх тактик зазначеної стратегії (грубого (деструктивного) тролінгу або флеймінгу, конструктивного тролінгу, перебільшення / зменшення, вікі-тролінгу, тактики «великої брехні», тактики сокпаппетінгу), в яких дотримано усіх ознак оригінального патогенного тексту, включаючи домінантні впливові маркери, а також особливосте стратегії реалізації сугестивності оригінального тексту, що уможливлює (при поданні тексті тій самій цільовій аудиторії, яка уже зазнала впливу оригінального тексту) зменшення або нейтралізацію шкідливого впливу оригінального патогенного тексту. Також у роботі окреслено перспективи подальших досліджень у зазначеній галузі з огляду на її принципову важливість як для виокремлення базових стратегії побудови патогенних текстів та глибинних механізмів їх формулювання і, відповідно, впливу на реципієнтів, а й способів протидії кожному з типів таких дискурсів, так і для оптимізації інформаційого простору України в умовах інформаційної війни.

Посилання

Акулич М. М. Интернет-троллинг: понятие, содержание и формы. Вестн. Тюмен. гос. ун-та. 2012. №8. С. 47–54.

Бард А., Зодерквист Я. Netократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. СПб. : Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. 252 с.

Гитлер А. Моя борьба. Харьков: ООО «Свитовид», 2003. 704 с.

Гуменюк Л. Й. Мережевий тролінг як вид комунікативної поведінки. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. 2014. Вип. 1. С. 172 – 180.

Данько Ю. А. Феномен «тролінгу» як форма комунікативної Інтернетвзаємодії: політичний контекст. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2015. № 2 (25). С. 83 – 94.

Загнітко А. Сучасний лінгвістичний словник. Вінниця : ТВОРИ, 2020. 920 с.

Ковалевська А. В. Алгоритм нейтралізації патогенних текстів в українському інформаційному просторі. Одеська лінгвістична школа: модерні парадигми : колект. моногр. / за заг. ред. Ковалевської Т. Ю. Одеса : ПолиПринт, 2018. С. 175 – 285.

Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування : Монографія. Одеса : Астропринт, 2001. 344 с.

Кравченко О. В. Синтаксические механизмы порождения лингвистического абсурда. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. Вып. 106. С. 141–146

Потятиник Б., Лозинський М. Патогенний текст. Львів: Місіонер, 1996. 296 с.

Семенов Д. И., Шушарина Г. А. Сетевой троллинг как вид коммуникативной деятельности. Междунар. журн. эксперимент. образования. 2011. №8. С.135 – 136.

Славова Л. Л. Мовна особистість лідера у дзеркалі політичної лінгвоперсонології : США – Україна : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. 360 с.

Экман П. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь. СПб.: Питер, 2010. 304 с.

Christensson P. Techterms Computer and Internet Terms Dictionary: «Flaming Definition». URL: https://techterms.com/definition/flaming.

Davis R. The English Rothschilds. London: Collins, 1983. 272 p. URL: https://mawaratytuger.angelstouch16.com/the-english-rothschilds-book-17581yw.php

Kovalevska A. V. Information Wars’ Pathogenic Texts Neutralization Algorithm. Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana: Fascicullum. 2018. Вип. 25. С. 227 – 239.

Kovalevska A. V. Spin-Doctoring in modern political discourse: linguistic aspect. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». Вип. 87. 2021. С. 90 – 96.

Kovalevska T. & Kovalevska A. Utilizing the Neurolinguistic Programming Technologies in Foreign languages Teaching Practice in Ukrainian Universities. Arab World English Journal: Special Issue on English in Ukrainian Context. 2020. Pp. 184 – 193. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/elt3.16.

Kovalevska A., Kovalevska T., Kravchynska T., Hirna N. , Lysenko T. Modern methods and information and communication technologies in the system of teachers’ training for vocational education institutions. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Vol. 10. Issue 01-XVI. Ak. sdr. MAGNANIMITAS: Czech Republic, Hradec Krбlovй. 2021. Pp. 106 – 114.

Kovalevska A., Kovalevska T., Kutuza N., Lakomska I. Suggestion Algorithm in Advertisement Megadiscourse: Hypnotic Inductors Systematics. Journal of Language and Linguistic Studies. Vol. 17 (Special Issue 2), 2020. Pp. 1294 – 1307.

Langer W. C. Office of Strategic Services (OSS) Washington, D.C. With the collaboration of Prof. Henry A. Murr, Harvard Psychological Clinic, Dr. Ernst Kris, New School for Social Research, Dr. Bertram D. Lawin, New York Psychoanalytic Institute. A Psychological Analysis of Adolph Hitler. His Life and Legend. URL: http://web.archive.org/web/20050828111124/http://www.nizkor.org/hweb/people/h/hitleradolf/oss-papers/text/profile-index.html.

Spruds A. & Rožukalne A. Internet Trolling as a hybrid warfare tool: the case of Latvia. Riga, LV: NATO Strategic. URL: https://www.stratcomcoe.org/internet-trollinghybrid-warfare-tool-case-latvia-0.

Stone B. & Ritchel M. The Hand That Controls the Sock Puppet Could Get Slapped. The New York Times. July 16, 2007. URL: https://www.nytimes.com/2007/07/16/technology/16blog.html?ex=1342238400&en=9a3424961f9d2163&ei=5088&partner=rssnyt&emc=rss.

References

Akulich, M. M. (2012), Internet-trolling: ponyatie, soderzhanie i formy [Internet trolling: concept, content and forms], Tyumen State University Herald., Vol. 8., Pp. 47–54.

Bard, A., Zoderquist, Ya. (2004), Netokratiya. Novaya pravyashchaya elita i zhizn' posle kapitalizma [Netocracy. The new ruling elite and life after capitalism], Stockholm School of Economics in St. Petersburg, SPb., 252 p.

Hitler, A. (2003), Moya bor'ba [My fight], OOO «Svitovid», Khar'kov, 704 p.

Humeniuk, L. Y. (2014), Merezhevyi trolinh yak vyd komunikatyvnoi povedinky [Network trolling as a type of communicative behavior], Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs. Psychological series, Vol. 1, pp. 172 – 180.

Danko, Yu. A. (2015), Fenomen «trolinhu» yak forma komunikaty noi Internetvzaiemodii: politychnyi kontekst [The phenomenon of "trolling" as a form of communicative Internet interaction: a political context], Bulletin of the National University "Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine", № 2 (25), Pp. 83 – 94.

Zahnitko, A. (2020), Suchasnyi linhvistychnyi slovnyk [Modern linguistic dictionary], TVORY, Vinnytsia, 920 p.

Kovalevska, A. V. (2018), Alhorytm neitralizatsii patohennykh tekstiv v ukrainskomu informatsiinomu prostori [Algorithm for neutralization of pathogenic texts in the Ukrainian information space], Odessa Linguistic School: Modern Paradigms: Collect. monograph, PolyPrynt, Odesa, Pp. 175 – 285.

Kovalevska, T. Yu. (2001), Komunikatyvni aspekty neirolinhvistychnoho prohramuvannia : Monohrafiia [Communicative aspects of neurolinguistic programming: Monograph], Astroprynt, Odesa, 344 p.

Kravchenko, O. V. (2009), Sintaksicheskie mekhanizmy porozhdeniya lingvisticheskogo absurda [Syntactic mechanisms for generating linguistic absurdity], Herald of the Russian State Pedagogical University. A.I. Herzen, Vol. 106, Pp. 141–146.

Potiatynyk, B., Lozynskyi, M. (1996), Patohennyi tekst [Pathogenic text], Missionary, Lviv, 296 p.

Semenov, D. I., Shusharina, G. A. (2011), Setevoy trolling kak vid kommunikativnoy deyatel'nosti [Network trolling as a form of communication], Int. journ. Of experiment. Education,. Vol. 8, Pp.135 – 136.

Slavova, L. L. (2012), Movna osobystist lidera u dzerkali politychnoi linhvopersonolohii : SShA – Ukraina : monohrafiia [Linguistic personality of a leader in the mirror of political linguopersonology: USA – Ukraine: monograph], I. Franko ZhSU Publishing House, Zhytomyr, 360 p.

Ekman, P. (2010), Psikhologiya lzhi. Obmani menya, esli smozhesh' [The psychology of lies. Fool me if you can], Piter, SPb, 304 p.

Christensson, P. Techterms Computer and Internet Terms Dictionary: «Flaming Definition». URL: https://techterms.com/definition/flaming.

Davis R. The English Rothschilds. Collins, London. 1983. 272 p. URL: https://mawaratytuger.angelstouch16.com/the-english-rothschilds-book-17581yw.php.

Kovalevska A. V. Information Wars’ Pathogenic Texts Neutralization Algorithm. Notes on Ukrainian Linguistics = Opera in linguistica ukrainiana. 2018. Vol 25. Pp. 227 – 239.

Kovalevska A. V. Spin-Doctoring in modern political discourse: linguistic aspect. Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University. Philology series. Vol. 87. 2021. Pp. 90 – 96.

Kovalevska T. & Kovalevska A. Utilizing the Neurolinguistic Programming Technologies in Foreign languages Teaching Practice in Ukrainian Universities. Arab World English Journal: Special Issue on English in Ukrainian Context. 2020. Pp. 184 – 193. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/elt3.16

Kovalevska A., Kovalevska T., Kravchynska T., Hirna N. , L ysenko T. Modern methods and information and communication technologies in the system of teachers’ training for vocational education institutions. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Vol. 10. Issue 01-XVI. Ak. sdr. MAGNANIMITAS: Czech Republic, Hradec Krбlovй. 2021. Pp. 106 – 114.

Kovalevska A., Kovalevska T., Kutuza N., Lakomska I. Suggestion Algorithm in Advertisement Megadiscourse: Hypnotic Inductors Systematics. Journal of Language and Linguistic Studies, 17 (Special Issue 2). 2020. Pp. 1294 – 1307.

Langer W. C. Office of Strategic Services (OSS) Washington, D.C. With the collaboration of Prof. Henry A. Murr, Harvard Psychological Clinic, Dr. Ernst Kris, New School for Social Research, Dr. Bertram D. Lawin, New York Psychoanalytic Institute. A Psychological Analysis of Adolph Hitler. His Life and Legend. URL: http://web.archive.org/web/20050828111124/http://www.nizkor.org/hweb/people/h/hitleradolf/oss-papers/text/profile-index.html.

Spruds A. & Rožukalne A. Internet Trolling as a hybrid warfare tool: the case of Latvia. Riga, LV: NATO Strategic. URL: https://www.stratcomcoe.org/internet-trollinghybrid-warfare-tool-case-latvia-0.

Stone B. & Ritchel M. The Hand That Controls the Sock Puppet Could Get Slapped. The New York Times. July 16. 2007. URL: https://www.nytimes.com/2007/07/16/technology/16blog.html?ex=1342238400&en=9a3424961f9d2163&ei=5088&partner=rssnyt&emc=rss.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА