НОВІТНІ ПОЛІТИЧНІ ТЕРМІНИ У МОВІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ (СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ)

Автор(и)

  • Н. М. Поплавська Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Ukraine
  • Н. Л. Дащенко Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.235595

Ключові слова:

мова інтернет-видань, суспільно-політична термінологія, суспільно-політична лексика, неолексикон, політичні терміни

Анотація

У статті з’ясовано зміст поняття «суспільно-політична термінологія», окреслено співвідношення понять «суспільно-політична термінологія» і «суспільно-політична лексика». Представлено таксономію суспільно-політичних номінацій у мові українських інтернет-видань. Відображено специфіку функціонування новітніх термінів у мережевих медіа, зокрема на основі якісних і кількісних параметрів.

Посилання

Бурячок А. А. Формування спільного фонду соціально-політичної лексики східнослов’янських мов: назви відносин між державами, народами. Київ : Наукова думка, 1983. 246 с.

Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. Москва, 2002. 227 с.

День: онлайн-видання / версія щоденної всеукраїнської газети «День». URL: https://day.kyiv.ua/uk

Іщенко М. П., Іщенко О. М. Соціально-політична енциклопедія. Чернівці : ІнтрополігаТОР, 2012. 635 c.

Кирилюк О. Суспільно-політичні неологізми як віддзеркалення мовної картини воєнного протистояння. Наукові записки НаУКМА. Мовознавство. 2018. Т. 1. С. 58–62. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14602/Kyryliuk_Suspilno_politychni_neolohizmy_yak_viddzerkalennia_movnoi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Кондратенко Н. В. Неологізація сучасного українського політичного дискурсу: загальні тенденції. Слов'янський збірник. 2014. Вип. 18. С. 225–233. URL: http://slovzbir.onu.edu.ua/article/view/131823

Короткий Оксфордський політичний словник / пер. з англ.; за ред. І. Макліна, А. Макмілана. Київ : Основи, 2006. 789 с.

Маркітантов Ю. О. Фразеологічна неологіка: стан та перспективи. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Філологічні науки. 2014. Вип. 7. С. 26–29.

Мороз О. О. Сучасна чеська суспільно-політична лексика: семантика, структура, динаміка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.03. Київ, 2005. 20 с.

Нагорна Л. П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики : монографія. Київ : Світогляд, 2005. 315 с. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/political_language_site.pdf

Нагорна Л. Політична мова: зміст і структура поняття. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Київ, 2005. Вип. 7. С. 195–207. URL: https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/ukrpolituk/1/27.pdf

Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; за заг. ред. Н. М. Хоми. Львів : «Новий Світ–2000», 2015. 492 с. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Avtorskyi_kolektyv/Novitnia_politychna_leksyka_neolohizmy_okazionalizmy_ta_inshi_novotvory/

Панько Т. І., Кочан І. М., Мацюк Г. П. Українське термінознавство : підручник. Львів : Світ, 1994. 216 с.

Петренко В. Особливості визначення політичної мови. Політичний менеджмент. 2007. № 2. С. 16–24. URL: https://ipiend.gov.ua/wpcontent/uploads/2018/07/petrenko_osoblvosti.pdf

Політична енциклопедія / редкол. Ю. Левенець (гол.), Ю. Шаповал (заст. гол.). Київ : Парламентське вид-во, 2011. 808 с.

Політологічний енциклопедичний словник / упор. В. П. Горбатенко; за ред. Ю. Шемшученка. 2-е вид., доп., і перероб. Київ : Генеза, 2004. 736 с.

Радіо Свобода : сайт. URL: https://www.radiosvoboda.org/

Туровська Л. В. Українська суспільно-політична терміносистема: витоки і проблеми становлення. Термінологічний вісник. 2017. Вип. 4. С. 173-185. URL: https://iul-nasu.org.ua/pdf/termvisnik/terv_2017_4_26.pdf

Українська правда: інтернет-видання. URL: http://www.pravda.com.ua/

Холявко І. В. Суспільно-політична лексика у пресі 90-их років ХХ ст. (семантико-функціональний аналіз) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Кіровоград, 2004. 229 с.

Янков А. В. Соціально-політичні неологізми і оказіоналізми в американському варіанті англійської мови: структура – семантика – функціонування : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Львів, 2004. 20 с. URL: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2004/04yavssf.zip

References

Buriachok, A. A. (1983), Formation of a common fund of socio-political vocabulary of East Slavic languages: the names of relations between states and peoples [Formuvannia spilnoho fondu sotsialno-politychnoi leksyky skhidnoslovianskykh mov: nazvy vidnosyn mizh derzhavamy, narodamy], Naukova dumka, Kyiv, 246 p.

Volf, E. M. (2002), Functional Semantics of Evaluation [Funktsionalnaya semantika otsenki], Moskva, 227 p.

Day : online edition / version of the daily all-Ukrainian newspaper «Day» [Den : onlain-vydannia / versiia shchodennoi vseukrainskoi hazety «Den»]. URL: https://day.kyiv.ua/uk

Ishchenko, M. P., Ishchenko, O. M. (2012), Socio-political encyclopedia [Sotsialno-politychna entsyklopediia], IntropolihaTOR, Chernivtsi, 635 p.

Kyryliuk, O. (2018), Socio-political neologisms as a reflection of the linguistic picture of military confrontation [Suspilno-politychni neolohizmy yak viddzerkalennia movnoi kartyny voiennoho protystoiannia], Naukovi zapysky NaUKMA. Movoznavstvo. Vyp. 1, pp. 58–62. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14602/Kyryliuk_Suspilno_politychni_neolohizmy_yak_viddzerkalennia_movnoi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kondratenko, N. V. (2014), Neologization of modern Ukrainian political discourse: general tendencies [Neolohizatsiia suchasnoho ukrainskoho politychnoho dyskursu: zahalni tendentsii], Slovianskyi zbirnyk. Vyp. 18, pp. 225–233. URL: http://slovzbir.onu.edu.ua/article/view/131823

Short Oxford Political Dictionary (2006), [Korotkyi Oksfordskyi politychnyi slovnyk] / editors I. McLean, A. Macmillan, Osnovy, Kyiv, 789 p.

Markitantov, Yu. O. (2014), Phraseological neology: state and prospects [Frazeolohichna neolohika: stan ta perspektyvy], Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. Ivana Ohiienka. Filolohichni nauky. Vyp. 7, pp. 26–29.

Moroz, O. O. (2005), Modern Czech socio-political vocabulary: semantics, structure, dynamics : dissertation abstract [Suchasna cheska suspilno-politychna leksyka: semantyka, struktura, dynamika : avtoref. dys. ... kand. filol. nauk], Kyiv, 20 p.

Nahorna, L. P. (2005), Political language and language policy: the range of possibilities of political linguistics : a monograph [Politychna mova i movna polityka: diapazon mozhlyvostei politychnoi linhvistyky : monohrafiia], Svitohliad, Kyiv, 315 p. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/political_language_site.pdf

Nahorna, L. (2005), Political language: content and structure of the concept [Politychna mova: zmist i struktura poniattia], Suchasna ukrainska polityka. Polityky i politolohy pro nei. Kyiv, Vyp. 7, pp. 195–207. URL: https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/ukrpolituk/1/27.pdf

Recent political vocabulary (neologisms, occasionalisms and other innovations) (2015), [Novitnia politychna leksyka (neolohizmy, okazionalizmy ta inshi novotvory)], Novyi Svit–2000, Lviv, 492 p. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Avtorskyi_kolektyv/Novitnia_politychna_leksyka_neolohizmy_okazionalizmy_ta_inshi_novotvory/

Panko, T. I., Kochan, I. M., Matsiuk, H. P. (1994), Ukrainian terminology : a textbook [Ukrainske terminoznavstvo : pidruchnyk], Svit, Lviv, 216 p.

Petrenko, V. (2007), Features of the definition of political language [Osoblyvosti vyznachennia politychnoi movy], Politychnyi menedzhment. № 2, pp. 16–24. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/petrenko_osoblvosti.pdf

Political encyclopedia (2011) [Politychna entsyklopediia / redkol. Yu. Levenets (hol.), Yu. Shapoval (zast. hol.)], Parlamentske vyd-vo, Kyiv, 808 p.

Political science encyclopedic dictionary (2004) [Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk / upor. V. P. Horbatenko; za red. Yu. Shemshuchenka], Heneza, Kyiv, 736 p.

Radio Liberty : site [Radio Svoboda : sait]. URL: https://www.radiosvoboda.org/

Turovska, L. V. (2017), Ukrainian socio-political terminology: origins and problems of formation [Ukrainska suspilno-politychna terminosystema: vytoky i problemy stanovlennia], Terminolohichnyi visnyk. Vyp. 4, pp. 173–185. URL: https://iulnasu.org.ua/pdf/termvisnik/terv_2017_4_26.pdf

Ukrainian Truth : online edition [Ukrainska pravda : internet-vydannia]. URL: http://www.pravda.com.ua/

Kholiavko, I. V. (2004), Socio-political vocabulary in the press of the 90s of the twentieth century. (semantic-functional analysis) : Author’s thesis [Suspilno-politychna leksyka u presi 90-ykh rokiv KhKh st. (semantyko-funktsionalnyi analiz) : dys. ... kand. filol. nauk : 10.02.01], Kirovohrad, 229 p.

Iankov, A. V. (2004), Socio-political neologisms and occasionalisms in the American version of the English language: structure – semantics – functioning : dissertation abstract [Sotsialno-politychni neolohizmy i okazionalizmy v amerykanskomu varianti anhliiskoi movy: struktura – semantyka – funktsionuvannia : avtoref. dys. ... kand. filol. nauk : 10.02.04], Lviv, 20 p. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2004/04yavssf.zip

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ