СУГЕСТИВНІСТЬ ТЕКСТУ «ОФУДЕСАКІ»: УМИСНІСТЬ ЧИ ВИПАДКОВІСТЬ?

Автор(и)

  • С. М. Мазур Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2021.28.236854

Ключові слова:

японська мова, Тенрійська релігія, «Офудесакі», особливості мови тексту «Офудесакі», ієрогліфіка, вербальні засоби сугестивного впливу, сугестія сакрального тексту

Анотація

Мета статті – виокремити й описати вербальні засоби сугестивного впливу на реціпієнтів тексту «Офудесакі» (досл. з яп.: «На кінчику пензля»), який є головним канонічним текстом Тенрійської релігії – однієї з «найстаріших» серед численних новітніх синкретичних релігій Японії, заснованої простою селянкою Накаямою Мікі (1797-1887) в 1838 р. Текст «Офудесакі», записаний засновницею цієї релігії «зі слів Бога-Отця» в 1869-1881 рр., складається з 17 глав і 1711 віршів-танка, які яскраво відображають японську мову другої половини ХІХ ст. Це дозволяє розглядати «Офудесакі» як цінне джерело розмовної і літературної мови цієї історичної доби, а також тогочасного кансайського діалекту, оскільки, попри поетичну форму, цей твір насичений просторічною лексикою та діалектизмами. Таким чином, предметом дослідження є графічні, фонетичні, лексичні і синтаксичні особливості тексту «Офудесакі», які віддзеркалюють не лише ідіолект авторки цього сакрального твору, але й дають вагомі підстави зробити припущення щодо умисної мовної стилізації цього тексту Накаямою Мікі практично на всіх мовних рівнях. У роботі використано методи семантичного, граматичного, етимологічного аналізу, а також історичний та описовий методи. Одним із головних результатів і аргументованих конкретними прикладами висновків дослідження є висунута автором статті гіпотеза про те, що конвергентне зближення японського розмовного мовлення з літературною мовою мало двосторонній напрямок. Не лише мова художньої літератури через систему освіти активно впливала на нормативну базу національної мови, а й розмовна стихія мала суттєвий вплив на тогочасну японську мову, «розмиваючи» визначені літературною традицією межі: змінюючи вимову слів, лексичний склад, граматичні правила, стилістичні норми тощо.

Посилання

Селіванова О. О. Мовні засоби сугестивного впливу в українських перекладах японських хайку. Методологія художнього перекладу: навчальний посібник для студентів-японістів. К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. С. 399–411.

Климентова О. В. Особливості сугестії з використанням сакральних текстів // Studia Linguistica. Випуск 5 (Частина друга). К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. С. 439-443.

Слухай Н. В. Суггестия и коммуникация: лингвистическое программирование поведения человека : учебно-методическое пособие. К. : ИПЦ «Киевский университет», 2012. 319 с.

Inoue A., Eynon J.M. Study of the Ofudesaki (The original Scripture of Tenrikyo). Tenri : Tenrikyo Doyusha, 1987. 515 p.

Болтаева С. В. Ритмическая организация суггестивного текста : автореф. дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 2003. 25 с.

References

Selivanova О.О. Linguistic means of suggestive influence in Ukrainian translations of Japanese haiku // Methodology of literary translation: a textbook for Japanese students. Kyiv, Dmytro Buraho Publishing House, 2017. 399–411 p.

Klymentova O.V. Features of suggestion using sacred texts // Studia Linguistica. Issue 5 Part two). Kyi , “Kyi Uni ersity” Publishing and Printing Centre, 2011. 439-443 p.

Slukhai N.V. Suggestion and communication: linguistic programming of human behaviour: teaching guide. Kyi , “Kyi Uni ersity” Publishing and Printing Centre, 2012. 319 p.

Inoue A., Eynon J.M. Study of the Ofudesaki (The original Scripture of Tenrikyo). Tenri: Tenrikyo Doyusha, 1987. 515 p.

Boltaeva S.V. Rhythmic organization of suggestive text : author's abstract ... Cand. Sc. Philology: 10.02.01 / Svetlana Vladimirovna Boltaeva. Yekaterinburg, 2003. 25 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА