ДІАЛЕКТНА ФРАЗЕОГРАФІЯ В КОНТЕКСТІ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Автор(и)

  • Н. Г. Ареф’єва Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2022.29.262341

Ключові слова:

фразеографія, діалектна фразеографія, літературна фразеографія, лексикографія, пареміографія, російські говірки

Анотація

Статтю присвячено одному з доволі молодих, але вже сформованих і на цей час найпопулярніших напрямів сучасної лінгвістики – діалектній фразеографії. На тлі незгасного інтересу до стійких зворотів народного мовлення і їхньої фіксації огляд публікацій, присвячених загальним та окремим проблемам діалектної фразеографії, їх аналіз і систематизація в тісному зв’язку з витоками розвитку і становлення діалектної фразеографії як важливого напрямку мовознавства видаються надзвичайно актуальними. Метою статті є огляд публікацій, присвячених диалектній фразеографії, огляд найзначущіших фразеологічних діалектних словників російської мови, висвітлення діалектної фразеографії в синхронії і діахронії. Об’єктом дослідження є найзначущіші публікації, присвячені фразеографуванню народного мовлення, діалектні фразеологічні словники російської мови та словники російського народного мовлення, що стали основою сучасної діалектної фразеографії; предметом – динаміка становлення та розвитку діалектної і регіональної фразеографії в контексті лінгвістичних досліджень. У роботі використано як загальнонаукові методи – індукція, дедукція, аналіз, синтез, так і суто лінгвістичні – переважно описовий метод. Наукова новизна дослідження зумовлена тим, що в роботі вперше у вітчизняній лінгвістиці здійснено спробу висвітлити динаміку становлення та розвитку діалектної фразеографії в контексті досягнень лінгвістичної думки. Теоретична та практична цінність полягає у приверненні уваги дослідників до діалектної фразеографії як найцікавішого та перспективного напряму, а також у використанні отриманих результатів у подальшому вивченні та розробці загальних та коремих проблем діалектної фразеографії, лексикографії та регіоналістики загалом. Висновки і перспективи дослідження. На підставі наведених даних авторка простежує нерозривний зв’язок діалектної фразеографії з теоретичними і прикладними основами загальнолітературної нормативної фразеології і фразеографії, лексикографічним описом народного мовлення, пареміографією, виокремлює і характеризує в становленні і розвитку російської діалектної фразеографії низку етапів, характеризує кожен з них, акцентує увагу на проблемах, що стоять перед сучасними фразеографами. 

Посилання

Алексеенко М. А., Белоусова Т. П., Литвинникова О. И. Человек в русской диалектной фразеологии: cловарь. Москва: ИТИ Технологии, 2004. 238 с.

Акимова Э. Н., Акимов В. Л. Электронный словарь диалектных фразеологизмов. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Лингвистика, 2013. № 6 (2). С. 29-32.

Акимова Э. Н., Акимов В. Л., Маслова А. Ю., Мочалова Т. И. Электронный словарь диалектных фразеологизмов как источник изучения картины мира в русских говорах Мордовии. Проблемы истории, филологии, культуры. Москва – Магнитогорск – Новосибирск, 2014. № 3 (45). С. 272-274.

Арефьева Н. Г. Фразеологический словарь русских говоров Одесщины/ под. ред. проф. Е. Н. Степанова. Одесса: ОНУ имени И. И. Мечникова, 2020. 236 с.

Арефьєва Н. Г. Фразеологія російських переселенських говірок Півдня України: лінгвокультурологічний та лексикографічний аспекти: дис. … д-ра філол. наук. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова; Дніпровський національний ун-т імені Олеся Гончара. Одеса, 2021. 695 с.

Бахвалова Т. В. Словарь орловских говоров как источник изучения славянской духовной и материальной культуры. Славянский альманах 1997. Москва: Индрик, 1998. С. 312-317.

Боброва (Богачёва) М. В. Материалы к Фразеологическому словарю русских говоров севера Пермского края II. Лингвокультурное пространство Пермского края: материалы и исследования. Пермь, 2011. Вып. 3. С. 224-239.

Брысина Е. В. Проблемы и перспективы современной фразеографии. Полипарадигмальные контексты фразеологии в XXI веке: материалы международной научной конференции (Тула, 17-19 мая 2018 г.). Тула, 2018. С. 430-434.

Вікторіна О. М. Матеріали до фразеологічного словника Кіровоградщини (соматичні фразеологізми). Наукові записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. Cер.: Філологічні науки. 2010. Вип. 89 (3). С. 31-37.

Вікторіна О. М. Матеріали до фразеологічного словника Кіровоградщини (Фітофразеологізми). Мовознавчий вісник. 2010. Вип. 11. С. 59-66.

Галицько-руські народні приповідки: у 3 т. [зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко]. 2-ге вид. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006-2007. Т. 1. 832 с.; Т. 2. 818 с; Т. 3. 699 с.

Даль В. И. Пословицы русского народа: сборник: в 2-х томах. Москва: Художественная литература, 1984. 399 с.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. URL: www. slovardalja.net/view_search.php.

Данилевская А. С. Отражение первичного локуса диалектносителей во фразеологической картине мира (на материале русских говоров Приамурья): дисс. … канд. філол. наук. Київ, 2016. 261 с.

Дубичинский В. В. Лексикография украинского языка: прошлое и настоящее. Славянская лексикография: междунар. кол. монография/ ред. М. И. Чернышёва. Москва: Азбуковник, 2013. С. 251-309.

Дубичинский В. В. Теоретическая и практическая лексикография. ВенаХарьков, 1998. 160 с.

Зеленецкий К. П. О русском языке в Новороссийском крае. Одесса: Изд. по распоряжению г. попечителя Одес. учеб. округа, 1855. 34 с.

Кипарисова С. О. Рязанская диалектная фразеология: дисс. … канд. филол. н. Рязань, 2019. 370 с.

Кобелева И. А. О противоречиях в лексикографической интерпретации некоторых диалектных данных. Севернорусские говоры, 2010. № 11. С. 125-131.

Кобелева И. А. Русская диалектная фразеология и фразеография. Русская фразеология и фразеография. К 100-летию А. И. Молоткова/ред.: д. филол. н. А. А. Хуснутдинов; к. филол. н. Е. Н. Золина. Иваново, 2016. С. 239-257.

Кобелева И. А. Современная русская диалектная фразеология: лексикограмматический и лексикографический аспекты : автореф. дисс. ... д. филол. н. Сыктывкар, 2012. 38 с.

Кобелева И. А. Фразеологический словарь русских говоров Республики Коми. Сыктывкар, 2004. 312 c.

Коваленко Н. Д. Фраземіка південнозахідного наріччя: лексикографічний досвід. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник, 2015. Вип. ХІ. С. 221-224.

Козырев В. А., Черняк В. Д. Фразеография в современном лексикографическом пространстве. Полипарадигмальные контексты фразеологии в XXI веке: материалы международной научной конференции (Тула, 1719 мая 2018 г.). Тула, 2018. С. 434-439.

Корнієнко Л. М. Українська фразеографія другої половини ХХ – початку ХХІ століть: тлумачні та перекладні словники: дис. … канд. філол. н. Київ, 2017. 217 с.

Котова М. Ю. Славянская паремиология: дисс.. … д. филол. н. Москва: РГБ, 2005 (Из фондов Российской государственной библиотеки). 540 с.

Краснобаєва-Чорна Ж. В. Фраземіка та фраземографія в сучасній лінгвопарадигмі: підручник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів/за ред. А. П. Загнітка. Вінниця, 2018. 200 с.

Кудряшова Р. И., Брысина Е. В., Супрун В. И. Современная диалектная лексикография: проблемы и тенденции развития. Известия ВГПУ. Волгоград, 2005. С. 3-10.

Ломакина О. В. Фразеология в языке Л. Н. Толстого: лингвистический комментарий и лексикографическое описание: дисс. … д. филол. н. СПб., 2015. 383 с.

Макаров В. И. Формирование словника Новгородского фразеологического словаря (электронная версия). Вестник Новгородского гос. ун-та, 2014. № 81. Ч. I. C. 92-95.

Материалы для фразеологического словаря говоров Северного Прикамья/К. Н. Прокошева. Пермь: ПГПИ, 1972. 114 с.

Мокиенко В. М. Проект «Фразеологического словаря русских народных говоров». Проблемы истории, филологии, культуры, 2011. № 3. С. 190198.

Мокиенко В. М. Рецензия на «Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей»/Гл. ред. А. С. Герд. СПб.: Изд-во СПбГУ. Вып. 1 (А – дрожжаник). 1994. 509 с.; Вып. 2 (Дрожжевик – косячок), 1995. 447 с. Вопросы языкознания. Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 1997. С. 181-185.

Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русских народных сравнений. Мосвка: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2008. 800 с.

Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русских поговорок. Москва: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2007. 784 с.

Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. К концепции полного словаря народной фразеологии: проблемы макроструктурирования. Вопросы лексикографии, 2018. № 14. С. 80-106.

Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Русская диалектная фразеография: дифференциальные и полные словари: монография. Спб. – Greifswald: Universität Greifswald, 2019. 310 с.

Мокиенко В. М., Никитина Т. Г., Николаева Е. К. Большой словарь русских пословиц. Москва: ОЛМА «Медиа групп», 2010. 1026 с.

Мызников С. А. Русская диалектная сводная и региональная лексикография (ХІХ-ХХІ вв.). Славянская лексикография: международная коллективная монография/отв. ред. М. И. Чернышёва. Москва: Издательский центр «Азбуковник», 2013. С. 563-578.

Никитина Т. Г. Народная фразеология в современной интерпретации: к концепции словарного описания. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. № 9 (75): в 2-х ч. Ч. 2. С. 131134.

Пащенко В. А. Материалы к словарю фразеологизмов и иных устойчивых сочетаний Читинской области. Ч. I-V. Чита, 1999-2004.

Пащенко В. А. Словарь фразеологизмов и иных устойчивых сочетаний Забайкальского края/под науч. ред. Т. Ю. Игнатович. 3-е изд., испр. и доп. Чита: Забайкальский гос. ун-т, 2016. 432 с.

Прадід Ю. Ф. Історія української фразеографії. Мовознавство, 2012. № 1. С. 31-39.

Прокошева К. Н. Фразеологический словарь пермских говоров. Пермь: Книжный мир, 2002. 575 с.

Русинова И. И. Пермская диалектная лексикография: результаты и перспективы. Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. Вып. 1 (7), 2010. С. 106-112.

Cамойлович Л. В. Українська фразеографія ХІХ – початку ХХ ст.: автореф. дис. … канд. філол.н.: 10 02. 01. Дніпропетровськ, 2000. 28 с.

Семенкова Р. В. Фразеологический словарь русских говоров Республики Мордовия. Саранск, 2007. 332 с.

Сергеева Л. Н. Материалы для идеографического словаря новгородских фразеологизмов. Великий Новгород: НовГУ, 2004. 307 с.

Серебряк М. В. Принципи формування контексту в українських ареальних фразеологічних словниках кінця ХХ – початку ХХІ ст. Лінгвістика: збірник наукових праць. № 2 (20). Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. С. 113-118.

Серебряк М. В. Українська діалектна фразеографія: автореф. дис. … канд. філол. н. Луганськ, 2014. 20 с.

Словарь архангельских паремий и фразеологизмов/Н. В. Хохлова, Г. В. Михеева. Архангельск: Кира, 2016. 462 с.

Словарь псковских пословиц и поговорок/В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. СПб.: «Норинт», 2001. 173 с.

Словарь русских говоров Одесщины/ред. коллегия: проф. Ю. А. Карпенко (отв. ред.), проф. Уэмура, проф. Д. С. Ищенко, доц. Л. Ф. Баранник: в 2 т. Одесса: АстроПринт. Т. I: А-О. 2000. 369 с.; Т. II: П-Я. 2001. 293 с.

Словарь русских народных говоров/под ред. Ф. П. Филина, Ф. П. Сороколетова. Т. 1–41. Москва; Ленинград; СПб. : Наука, 1965–2007.

Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области)/под ред. И. А. Оссовецкого. Москва: Наука, 1969. 612 с.

Словарь української мови/Б. Д. Гринченко. К., 1907-1909. Т. 1-4.

Словарь фразеологизмов и иных устойчивых сочетаний русских говоров Сибири/Н. Т. Бухарева, А. И. Фёдоров; под ред. чл.-кор. АН СССР Ф. П. Филина; АН СССР. Сиб. отд-ние. Новосибирск: Наука. Сиб. отдние, 1972. 2017 с.

Тимофеев В. П. Фразеология диалектной личности. Словарь. Шадринск: Изд-во Шадрин. пед. ин-та, 2003. 176 с.

Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологія сучасної української мови: навч. посіб. Київ: Знання, 2007. 494 с.

Фразеологический словарь русских говоров Нижней Печоры/Н. А. Ставшина. В 2-х т. СПб.: Наука, 2008. Т. 1. А-М. 416 с. Т. 2. Н-Я. 418 с.

Фразеологический словарь русских говоров Приамурья/авт-сост. Л. В. Кирпикова, Н. П. Шенкевец. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2009. 187 с.

Фразеологический словарь русских говоров Прибайкалья/С. С. Аксёнова, Н. Г. Баканова, Н. А. Смолякова; науч. ред. Н. Г. Баканова. Иркутск, 2006.

Фразеологический словарь русских говоров Сибири/под ред. А. И. Фёдорова. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1983. 232 с.

Чепасова А. М. Фразеография – зеркало фразеологии. Избранные труды: в 2 т. Фразеология в контексте современных лингвистических исследований. Челябинск: Изд-во Юж.-Урал. гос. гуман.-пед. ун-та, 2016. Т. 2. С. 129-139.

Черевко І. В. Здобутки української діалектної фразеографії XXI ст. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2018. Вип. 31. С. 240-250.

Шаповалова Л. И., Сузанович В. Б. Проект фразеологического словаря говоров могилёвско-смоленского пограничья: проблемы и решения. Литературная и диалектная фразеология: история и развитие (Пятые Жуковские чтения): материалы Междунар. научн. симпоз. к 90-летию со дня рождения Власа Платоновича Жукова: в 2 т./ сост. отв. ред. В. И. Макаров; НовГУ им. Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2011. Т. 1. С. 367-371.

Щербин В. К. Белорусская лексикографическая традиция: история и современность. Славянская лексикография: международная коллективная монография/отв. ред. М. И. Чернышёва. Москва: Издательский центр «Азбуковник», 2013. С. 21-61.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ