ВАРІЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АНТРОПОНІМНОЇ ФОРМУЛИ

Автор(и)

  • О. В. Чорноус Кропивницький інститут державного та муніципального управління, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2022.29.262399

Ключові слова:

антропонімна формула, ім’я, прізвище, по батькові, варіант

Анотація

У статті узагальнені та доповнені ключові відомості про сучасну українську офіційну антропонімну формулу в аспекті варіювання кількості та послідовності її компонентів, а також їх графічного оформлення. Для реалізації поставленої мети було виконано низку завдань: 1) виявлено та описано випадки зміни кількісного складу української офіційної антропонімної формули в тих документальних джерелах, де важливою є ідентифікація особи; 2) схарактеризовано виявлені варіації української офіційної антропонімної формули у сфері документування управлінської інформації; 3) простежено зміни послідовності лексем у межах антропонімної формули; 4) зроблено висновки про повну та відносну самостійність компонентів української антропонімної формули; 5) окреслено варіанти графічного оформлення антропонімної формули в документах. Об’єкт дослідження – сучасна українська офіційна антропонімна формула; предмет дослідження – варіювання кількості та послідовності лексем, їх графічного оформлення у межах української антропонімної формули. У науковій праці послуговуємося насамперед описовим та порівняльним методами. У результаті дослідження було виявлено, що вищий ступінь офіційності документа (наприклад, державні реєстри та списки), то ширше застосування трилексемної антропонімної формули. Однак навіть найбільш консервативна сфера, де метою є якнайточніша ідентифікація особи, поступово зазнає впливу глобалізаційних процесів, внаслідок яких сучасна антропонімна формула усе частіше репрезентується двома лексемами без імені по батькові (як-от паспорт громадянина України для виїзду за кордон). У сфері документування управлінської інформації має місце елімінація імені по батькові в низці реквізитів організаційно-розпорядчих документів, спостерігається трансформації антропонімної формули у звертаннях, що контрастує з практикою усного спілкування. Попри вільний порядок розташування компонентів у межах антропонімної формули фіксуємо обмеження щодо інверсійного використання імені та по батькові. Усі компоненти української антропонімної формули можуть вживатися з повною та відносною самостійністю залежно від дискурсу. У роботі окреслено теорію Строумена, зауважено про варіювання регістру літер залежно від типу документа. 

Посилання

Врублевская О. В. Языковая мода в русской ономастике: автореф. дисс. на соискание ученой степени д-ра філол. наук. Волгоград, 2017. 41 с.

Денисюк В. В. Антропоніми в українській історіографічній традиції другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.: монографія. Київ: Міленіум, 2006. 203 с.

Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова Каб. Міністрів України від 17.01.2018 р. № 55 : станом на 22 груд. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-п#Text.

Європейський суд з прав людини. Друга секція. Ухвала щодо прийнятності. URL: https://cutt.ly/TKHSAqm.

Карц Б. Цікаві іменні білборди від патрульної поліції з’явилися по всій Україні (ФОТО). Радіо ТРЕК : вебсайт. URL: https://radiotrek.rv.ua/news/tsikavi_imenni_bilbordy_vid_patrulnoi_politsii_zyavylysya_po_vsiy_ukraini_foto_262931.html.

Кромченко О. Андрей Садовой о билбордах с его именем: «Главное, что не некролог!». КП в Україні : веб-сайт. URL: https://kp.ua/lvov/498159andrei-sadovoi-o-bylbordakh-s-eho-ymenem-hlavnoe-chto-ne-nekroloh.

Медвідь-Пахомова С. М. Антропонімна формула особове ім’я – прізвище в слов’янських мовах. Українська пропріальна лексика: матеріали наук. семінару, м. Київ, 13 верес. 2000 р. Київ, 2000. С. 99–102.

Пахомова С. М. Еволюція антропонімних формул у слов’янських мовах: монографія. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2012. 344 с.

Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Наказ М-ва юстиції України від 28.08.2018 р. № 2823/5: станом на 6 трав. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-18#Text

Про національні меншини в Україні: Закон України від 25.06.1992 р. № 2494-XII: станом на 12 груд. 2012 р. Відомості Верховної Ради України. 1992. 8 верес. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2494-12#Text

Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України : Закон України від 24.03.1999 р. № 548-XIV : станом на 21 берез. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text

Русин Б. П., Варецький Я. Ю. Біометрична аутентифікація та криптографічний захист. Львів: Коло, 2007. 287 с.

Списки осіб, яким списано податковий борг до 3060 грн. Суботцівська громада : вебсайт. URL: https://subrada.gov.ua/news/1613395483/.

Списки осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Офіційний сайт Кам`янської міської ради : вебсайт. URL: https://kam.gov.ua/ua//pg/130520778488768_p47/print/page/.

Список зареєстрованих учасників конференції з питань розвитку галузі електронних комунікацій України. Конференція з питань розвитку галузі електронних комунікацій України. Інтернет Асоціація України (ІнАУ). URL: http://mail.inau.ua/180.2851.0.0.1.0.phtml.

Список учнів класу. Cайт вчителя початкових класів : вебсайт. URL: http://ludmilamarienko.ucoz.ua/index/spisok_uchniv_klasu/0-78.

Худаш М. Л. З історії української антропонімії. Київ: Наукова думка, 1977. 236 с.

Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 р. № 435-IV: станом на 7 трав. 2022 р. Голос України. 2003. 12 берез. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

ОНОМАСТИКА