ЗИМОВА КАЛЕНДАРНА ОБРЯДОВІСТЬ ТА ЇЇ ВЕРБАЛІЗАЦІЯ У ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ ФОНДІ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

  • О. А. Войцева Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • В. В. Тожиєва Національний університет «Одеська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2022.29.262406

Ключові слова:

обряд, зимова календарна обрядовість, фразеологія, семантика, польська мова

Анотація

У статті розглянуто фрагмент явища духовної культури слов’янських народів – зимовий цикл календарної обрядовості поляків та його представлення в семантиці обрядової фразеології, архаїчну основу якої становлять міфологічні уявлення, заборони, повір’я давніх слов’ян. Мета праці полягає в об’єктивації символічного значення ритуально-святкової календарної обрядності у фразеології польської мови, що віддзеркалює язичницькі та християнські вірування наших предків. Встановлено, що, незважаючи на вагомий ступінь еволюційних перетворень, обряди зберігають у польській культурі генетично споріднену міфологічну семантику та елементи архаїчних структур (зокрема, цикл зимових звичаїв поєднує поминальний характер і перехід до формування нової реальності), а з погляду мовного вираження вони представлені фразеологічними єдностями, зрощеннями, словосполученнями, пареміями. Дослідження показує, що польський національний календар тісно пов’язаний із католицьким, що зумовлює вживання у фразеологічних одиницях християнської лексики (trąbienie na adwent; rózga Mikołaja; obchodzić wigilię; boże drzewko; dzielić się (łamać) opłatkiem; stajenka betlejemska; Kto się zaleca w adwencie, bedzie miał żonę na święta. W wigilię Jędrzeja świętego ujrzymy oblubieńca swojego. Њwiкty Mikoіaj wilkom pyski na kіуdki zamyka.). Семантика обрядової фразеології польської мови підтверджує загальну архаїчну основу в різних способах її вираження, відмінності спостерігаємо в назвах символічних дій та ритуальних предметів. Перспективи дослідження вбачаємо в подальшому вивченні календарної обрядовості у фразеології слов’янських мов. 

Посилання

Adwent. URL: https://silesia.edu.pl/index.php/Adwent

Видайчук Т. Релігійна культура та свідомість і формування фразеологічного фонду української мови. URL: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1480

Царьова І. В. Етнокультурна семантика в обрядовій фразеології східнослобожанських говірок: монографія. Дніпропетровськ: Вид. «Інновація», 2015. 258 с.

Bartmiński J. Lubelska etnolingwistyka. Analecta, 2002. XI, z.1-2. S. 29–42.

Dziura M. 4 pory roku. O pracy i њwiкtowaniu na Ziemi Przemyskiej. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Przemyњl, 2019. 172 s.

Kultura polska: Silva rerum. Pod red. R. Cudaka i J. Tambor. Katowice: Śląsk, 2002. 272 s.

Ogrodowska B. Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne. Warszawa: Sport i Turyszyka, 2004. 273 s.

Skorupska-Raczyńska E. Kto świętuje święta boże, temu pan Bóg dopomoże... Święta polskie we frazeologii i paremiologii dawnej i współczesnej. Biaіostockie Archiwum Jкzykowe (13). 2013. S. 295–313.

Rutkowska K. Obrzędowość a słownictwo w warunkach pogranicza. Acta Baltko-Slavica. Warszawa, 2008. 32 SOW. S. 93–102.

ЛКС – Польсько-український лінгвокраїнознавчий словник. = Polskoukraiński słownik lingworealioznawczy/Упорядники: О. Войцева, Г. Касім, Є. Ковалевський. К.: ТОВ НТВ «Інтерсервіс», 2018. 192 с.

SFJP – Skorupka S. Sіownik frazeologiczny jкzyka polskiego. T. 1-2. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1967–1968.

WSF – Fliciсski P. Wspуіczesny sіownik frazeologiczny. Poznaс, 2012. URL: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/25561

WSF JP – Müldner-Nieckowscy P. i Ł. Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. Frazeologia.pl. URL: http://www.frazeologia.pl

WSJP PAN – Wielki słownik języka polskiego PAN. URL: https://wsjp.pl

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА