НЕЇСТІВНИЙ КОМПОНЕНТ В УКРАЇНСЬКИХ ГУСТАТОРНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР

Автор(и)

  • І. М. Колегаєва Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2022.29.262407

Ключові слова:

густаторна семантика, картина світу, культурологія, пейоративна оцінність, фразеологія

Анотація

Статтю присвячено аналізу українських метафоричних фразеологізмів густаторної семантики, в яких опорний компонент ЇЖА вербалізується іменниками, що називають неїстівну субстанцію. Вихідною тезою виступає припущення, що філогенетично первинна потреба в їжі детермінує усвідомлення інших, у тому числі соціальних потреб людини крізь призму вгамування голоду, що зокрема відбивається в етнокультурній картині світу. Дослідження підтвердило нашу гіпотезу про те, що сприйняття та вербалізація реальності здійснюється через певну когнітивну призму. У нашому випадку такою лінзою стало бачення різних ситуацій людського буття в українському суспільстві через смакові образи годування та поїдання. Гіпотеза походить від теорії піраміди Маслоу, згідно з якою всі людські потреби розташовані ієрархічно від філогенетично найдавніших (потреби в їжі, пиття, сну) до більш пізніх (соціальних, а потім духовних) потреб. Потреба втамувати голод є базовою в цій ієрархії, а тому виступає певним тлом, на якому «вишивається» образна картина світу того чи іншого етносу. У статті розглядається окремий фрагмент української фразеологічної картини світу, а саме пейоративно (негативно) оцінені фразеологізми (ідіоми) смакової семантики з основним компонентом ЇЖА, що позначається іменником, що номінує певну неїстівну речовину. Тематика досліджуваних ідіом варіюється від соціальних, поведінкових відносин, до психологічних характеристик і зовнішнього вигляду людей. За логічною пропозицією, вербалізованою відповідними словосполученнями, вони поділяються на дві групи. До першої групи належать фразеологічні одиниці, в основі яких лежить модель пропозиції АГЕНТ ГОДУЄ ХВОРОГО ЇЖЕЮ, до другої – фразеологізми, які вербалізують модель пропозиції АГЕНТ СПОЖИВАЄ ЇЖУ. Друга група містить вдвічі більше фраз, ніж перша. Лінгвокультурологічний ракурс проведеного дослідження з’ясував питомо українську етнічну приналежність описаного матеріалу. Перспективним напрямком подальших розвідок вважаємо кроскультурне вивчення означеної проблематики.

Посилання

Карвасарский Б. Д. Клиническая психология. 2004. URL: http://koob.ru.

Как нарисовать портрет птицы: методология когнитивно-коммуникативного анализа языка: кол. монография [Бондаренко Е.В., Мартынюк А.П., Фролова И.Е., Шевченко И.С.]; под ред. И.С. Шевченко. Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2017. 246 с.

Краснобаєва-Чорна Ж. В. Лінгвофраземна аксіологія: парадигмальнокатегорійний вимір: монографія. 2-е вид., випр. і доп. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД». 2016. 416 с.

Маслоу А. Мотивация и личность (пер. с англ.) Maslow, A. H. Motivation and Personality. New York: Harper & Row. 1970.

Моисеева С. А., Волошкина И. А. О когнитивной природе метафоры во фразеологическом пространстве. Вісник Харьківського національного університету імені В.Н.Каразина, 2009, № 848. С. 6-14.

Радбиль Т. Б. Основы изучения языкового менталитета. 3-е изд. М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. 328 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Издательство Питер, 2002. 720 с.

Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти): Монографія. К.-Черкаси: Брама, 2004. 276 с.

Bridgman T, Cummings St. and Ballard J. Who built Maslow’s pyramid? A history of the creation of management studies most famous symbol. Academy of Management Learning & Education. Vol. 18, No.1/ Essays and Dialogues. Published Online: 29 Mar 2019.

Croft W., Cruse D.A. Cognitive linguistics. Cambridge: Cambridge university press. 2004. 356 p.

Kenrick D., Griskevicius V., Schaller M. Renovating the Pyramid of Needs: Contemporary Extensions Built Upon Ancient Foundations Presented. Psychol Sci. 2010 May; 5 (3): РР. 292-314.

Koltko-Rivera M. E. Rediscovering the Later Version of Maslow’s Hierarchy of Needs: Self-Transcendence and Opportunities for Theory, Research, and Unification. Review of General Psychology. Copyright 2006 by the American Psychological Association 2006, Vol. 10, No. 4, РР. 302–317.

Maslow A. A Theory of Human Motivation. Psychological Review. 50 (4), 1943. РР. 370–396.

Maslow A. Motivation and Personality. NY: Harper, 1954. 369 р.

Maslow A. H. Motivation and Personality. New York: Harper & Row. 1970 (a). 399 р.

Maslow A. H. Religions, values, and peak experiences. New York: Penguin. 1970 (b). 118 р.

McLeod S. A. Maslow’s Hierarchy of Needs. 2007. URL: http://www.simplypsychology.org/maslow.html

Trivedi A. J., Mehta A. Maslow’s hierarchy of needs – theory of human motivation. International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages. Vol. 7, Issue: 6, June: 2019. URL: http://www.raijmr.com/ijrsml/wp-content/uploads/2020/01/IJRSML_2019_vol07_issue_06_Eng_09.pdf

Словник фразеологізмів української мови. Київ: Наукова думка, 2003. 786 с.

Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах. Київ: «Аконіт», 1998.

Сучасний тлумачний словник української мови/за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. Дубічинського В.В. Харків: «Школа», 2011. 1008 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА