ЦІННІСНА КАРТИНА СВІТУ: АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИХ ЗАСАД У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

Автор(и)

  • Ж. В. Краснобаєва-Чорна Донецький національний університет імені Василя Стуса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2022.29.262409

Ключові слова:

антиномія ‘цінність – нецінність’, мовна картина світу, оцінне осмислення, ціннісна картина світу

Анотація

У статті окреслено проблематику теоретичних засад функціювання поняття ‘ціннісна картина світу’ в сучасному мовознавстві. Визначено здобутки студіювань ціннісної картини світу в лінгвістиці ХХІ століття. Систематизовано й узагальнено специфіку використання аналізованого терміна в мовознавстві. Сформовано термінологійний мінімум студіювань ціннісної картини світу. З актуалізацією оцінно-емоційного аспектів розуміння мовного образу світу (ММО) до лінгвістичної парадигми входять поняття «оцінний образ світу», «аксіологічний образ світу», «культурно-аксіологічний образ світу», які стають компонентами ММО. Мета статті: окреслити проблеми теоретико-прикладних засад функціонування концепту «аксіологічний образ світу» в сучасній лінгвістиці. Поставлена мета спонукає до вирішення таких завдань: 1) визначити здобутки досліджень аксіологічного образу світу в лінгвістиці ХХІ ст.; 2) систематизувати й узагальнити специфіку вживання аналізованого терміна в лінгвістиці; 3) сформувати термінологійний мінімум дослідження аксіологічного образу світу (АОС). Об’єктом дослідження є оцінна категоризація, а предметом – аксіологічний образ світу в результаті оцінної категоризації. Поява значної кількості досліджень ММО в останнє десятиліття зумовлена популярністю антропологічної лінгвістики та визначається розширенням предмета лінгвістики. АОС є фрагментом універсального ММО як результату оцінного/оцінно-емоційного осмислення світу конкретною мовною особистістю та мовною спільнотою. Концепт АОС лінгвісти використовують у: а) лінгвокультурології, виходячи з особливостей репрезентації концептів; б) дослідженнях дискурсу з актуалізацією структурносемантичних особливостей; в) фразеології, з метою порівняння значень орієнтирів, представлених у фразеологічних фондах різних мов тощо. Ключовими проблемами цих напрямів дослідження є: а) місце і роль АОС у системі образів мовного світу; б) структурна організація АОС; c) об’єктивне визначення компонентів АОС (концепція/концепція оцінки/концепція цінності vs цінності); г) термінологійна база. Таким чином, опис АОС вимагає врахування знань міждисциплінарного характеру, набору цілей і завдань дослідження, чіткого бачення структури, компонентів і одиниць аналізу. Перспективу ми вбачаємо в подальшому розв’язанні окреслених проблем з опорою на тлумачення АОС у лексикографічних, термінологійних, довідкових та інших видах робіт. 

Посилання

Болдырев Н.Н. Антропоцентрическая сущность языка в его функциях, единицах и категориях. Вопросы когнитивной лингвистики. 2015. №1. С. 5–12.

Карасик В.И. Культурные доминанты в языке. Языковая личность: культурные концепты. Волгоград-Архангельск : Перемена, 1996. С. 3–16.

Краснобаєва-Чорна Ж.В. Кваліфікація цінності в лінгвістиці. Przegląd Wschodnioeuropejski. 2019. X/1. Pp. 453–462.

Краснобаєва-Чорна Ж. Вторинна знакова система ціннісної картини світу у фраземіці. Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. 172 с.

Мамич М.В. Компоненти ціннісної картини світу в мові жіночого журналу. Лінгвістичні дослідження. 2014. Вип. 38. С. 110–115.

Мартыненко Н.Г. Оценочная картина мира говорящего социума. Наука и образование.. 2007. №2. С. 119–123.

Марьянчик В.А. Аксиологическая структура медиа-политического текста: лингвостилистический аспект : автореф. дисс. … д-р филол. наук. Архангельск, 2013. 36 с.

Мацьків П.В. Мовна картина світу в контексті суміжних наукових понять. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер.: Філологічні науки (мовознавство). 2017. №7. С. 115–118.

Середницька А.Я. Відмінності між мовною і концептуальною картиною світу з погляду сучасного мовознавства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2016. Вип. 21. С. 69–72.

Содель О.С. Ціннісна картина світу англомовних країн, утілена в анекдотах, і специфіка її передачі під час перекладу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018. №34. Т.2. С. 80–83.

Солодилова И., Перевалов В. Ценностная картина мира как объект лингвистического изучения. Филология. Серия: Гуманитарные науки. 2018. №3. С. 180–183.

Ценностная картина мира англоязычного социума/под общ. ред. Е.Г. Хомяковой. СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. 204 с.

Шестакова-Стукун А. Про варіантність фразеологізмів із найменуваннями грошових одиниць. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Вип. 1 (43), 2020. С. 294-298.

Яковлев А.А. Языковая картина мира как лингвистическое понятие: обзор российских публикаций последних лет. Вестник Новосибирского государственного ун-та. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2017. Т.15. №2. С. 5–20.

Kiklewicz А. Польская и русская школы культурной лингвистики: сходство и различие подходов. Przegląd Wschodnioeuropejski. 2019. Х/2. Pp. 273–292.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА