ДИСТАНЦІЙНЕ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Автор(и)

  • Є. М. Степанов Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2022.29.262410

Ключові слова:

онлайн-навчання, методика, іноземні мови, навчальні технології, дистанційне навчання, удосконалення професійних знань і навичок

Анотація

У статті описано сучасні підходи до новітніх технологій онлайннавчання іноземних мов. Проаналізовано розробки теоретичних і прикладних проблем створення та вдосконалення цих технологій. Визначено перспективні напрями роботи щодо вирішення актуальних проблем з метою виявлення оптимальних вимог до високотехнологічних інтерактивних посібників із вивчення іноземних мов і до підготовки викладачів і учнів роботі з ними. Метою даного дослідження є пошук, ідентифікація, аналіз та визначення основних характеристик перспективних інноваційних онлайн-технологій навчання іноземних мов. Об’єктом дослідження є підручники, навчальні посібники та навчальні комплекси, призначені для дистанційного онлайннавчання різноманітних іноземних мов із різними контингентами студентів. Предметом дослідження є як позитивний, так і негативний досвід вітчизняних та зарубіжних методистів щодо оптимізації прийомів і методів дистанційного он-лайн навчання іноземних мов. У процесі дослідження даної проблеми використовувалися такі методи збору та аналізу емпіричної інформації: натурний експеримент, моделювання, метод якісної характеристики навчального матеріалу, психолого-педагогічний та структурний методи, а також метод функційноо-прагматичного аналізу й описовий метод. У ході проведених досліджень було зроблено такі висновки: загальна «онлайн-технологія та цифровізація» освітнього процесу – це, по-перше, адаптивна реакція сучасного суспільства, у якому життя та здоров’я людини стали пріоритетом, на загрози безпеці, що виникає; по-друге, це результат пошуку шляхів скорочення матеріальних і часових витрат, пов’язаних з оволодінням знаннями, шляхом використання новітніх технічних розробок у сфері інформатизації та зв’язку. Значна роль в оновленні технологій відводиться адаптації універсальних інновацій до методичних традицій кожної країни, де сфери онлайнмовної освіти різко розширилися. Зростає важливість підвищення кваліфікації викладачів та студентів, навчання їх ефективним способам роботи з новітніми освітніми онлайн-технологіями. Ці науково-методичні напрями роботи є перспективними в теоретичній і практичній площині.

Посилання

Азимов Э. Г., Жильцов В. А. Использование технологий виртуальных миров в дистанционном обучении РКИ. Русский язык за рубежом. Москва, 2016. № 4 (257). С. 111–116.

Азимов Э. Г. Изучение методики преподавания РКИ в массовых открытых онлайн-курсах повышения квалификации. Русский язык за рубежом. Москва, 2017. № 4 (263). С. 12–18.

Башмаков А. И., Башмаков И. А. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем. Москва : Филинъ, 2003. 616 с.

Белозёров С. А. Аватар-опосредованная деятельность и виртуальные миры. Дистанционное и виртуальное обучение. 2014. № 9. С. 37–52.

Белозёров С. А. Виртуальные миры : анализ содержания психологических эффектов аватар-опосредованной деятельности. Экспериментальная психология. Москва : Московский городской психолого-педагогический университет, 2015. Т. 8. № 1. С. 94–105.

Бовтенко М. А., Гарцов А. Д., Ельникова С. И., Жуков Д. О., РуденкоМоргун О. И. Компьютерная лингводидактика : теория и практика : Курс лекций. Москва : Изд-во РУДН, 2006. 211 с.

Богомолов А. Н. Научно-методическая разработка виртуальной языковой среды дистанционного обучения иностранному (русскому) языку : автореф. дис. … докт. пед. наук. Москва, 2008. 43 с.

Великосельский О. А. Использование технологии трёхмерных виртуальных многопользовательских миров при обучении русскому языку как иностранному : автореф. дис. ... канд. пед. наук. СанктПетербург, 2004. 24 с.

Губанова И. В. Развитие самообразовательной компетенции обучающихся в электронной образовательной среде по иностранному языку. Современные методы и технологии преподавания иностранных языков : сб. науч. статей. Чебоксары : Чувашский гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева, 2019. С. 376–379.

Гусева И. С., Румянцева Н. М. Russian for Beginners : Мультимедийное приложение для Apple iOS к печатному учебнику «Интенсивный курс русского языка». Москва : Дрофа, 2013. 159 с. URL : https://itunes.apple.com/us/app/russian-for-beginners/id600377081?mt=8/; http://www.drofa.ru/news/251.htm/

Гусева И. С., Румянцева Н. М. Easy Russian. Мультимедийное приложение для Apple iOS к печатному учебнику «Интенсивный курс русского языка». Москва : Дрофа, 2013. 159 с. URL : https://itunes.apple.com/ru/app/easy-russian/id627866279?mt=8; http://www.drofa.ru/news/251.htm/

Данилова М. Л., Семёнова Е. С. Эффективность использования Интернет-ресурсов в процессе формирования социокультурной компетенции. Современные методы и технологии преподавания иностранных языков : сб. науч. статей. Чебоксары : Чувашский гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева, 2019. С. 380–384.

Дунаева Л. А., Руденко-Моргун О. И., Частных В. В. Электронная книга или интерактивный коммуникативный учебник? Вестник ЦМО МГУ. Москва, 2001. № 2. С. 68–72.

Жильцов В. А. Компьютерное моделирование языковой среды в дистанционном обучении РКИ (уровни А2–В1) : автореф. дис. … канд. пед. наук. Москва, 2019. 20 с.

Зубарева Ю.М. Мультимедийное упражнение как новая структурная единица методической организации учебного материала в практике обучения РКИ : дис. ... канд. пед. наук. Тула, 2017. 243 с.

Кашпирева Т. Б., Соловьёва Т. А. Видеоматериалы на занятиях по РКИ : развитие коммуникативной компетенции в иностранной аудитории. Молодой учёный. 2016. № 13-2 (117). С. 43–45.

Кащук С. М. Стратегия интеграции мультимедиа технологий в систему языкового образования (на примере обучения французскому языку) : дис. ... д-ра пед. наук. Москва, 2014. 427 с.

Константинова Л. А., Зубарева Ю. М., Пронина Е. В. Электронный учебник РКИ – современный образовательный ресурс нового поколения : монография. Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2014. 92 с.

Макеева С. Н. Массовые открытые онлайн-курсы в профессиональной подготовке учителя английского языка. Иностранные языки в школе. 2015. № 4. С. 45–50.

Мещерякова О. И. Технологии MOOCs и их использование при организации смешанного обучения. Дистанционное и виртуальное обучение. 2016. № 3. С. 18–29.

Мурзагулова И. Ш. Использование мобильных приложений как средство совершенствования иноязычных лексических навыков в школе. Современные методы и технологии преподавания иностранных языков : сб. науч. статей. Чебоксары : Чувашский гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева, 2019. С. 393–401.

Пашковская С. С. Как подставить плечо, а не подножку студентам во время онлайн-обучения русскому языку как иностранному. Русистика. Москва : РУДН, 2021. Т. 19. № 1. С. 85–101. DOI: 10.22363/2618-81632021-19-1-85-101.

Программа Международной научно-практической конференции «Возможности и проблемы онлайн-обучения русскому языку в мировом образовательном процессе в эпоху пандемии» (Ун-т Пулы им. Юрая Добрилы, г. Пула, Хорватия, 1–3.12.2020. 14 с.

Сокеркина О. В., Золотопуп Д. В. Интернет-блоги в обучении иностранным языкам. Современные методы и технологии преподавания иностранных языков : сб. науч. статей. Чебоксары : Чувашский гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева, 2019. С. 402–408.

Степанов Е. Н. Исследовательские векторы современной онлайнтехнологизации процесса обучения иностранным языкам. Актуальні питання лінгвістики та методики викладання іноземних мов : зб. матеріалів VIII міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті доктора педагогічних наук, професора В. Л. Скалкіна (12 квітня 2022 року). Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2022. С. 264–269.

Степанова С. Е. Антропоцентризм технологий «виртуальных миров» в онлайн-обучении иностранным языкам. Актуальні питання лінгвістики та методики викладання іноземних мов : зб. матеріалів VIII міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті доктора педагогічних наук, професора В. Л. Скалкіна (12 квітня 2022 року). Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2022. С. 269–273.

Antonacci D., DiBartolo S. & others. The Power of Virtual Worlds in Education : A Second Life Primer and Resource for Exploring the Potential of Virtual Worlds to Impact Teaching and Learning. ANGEL Learning Isle Steering Committee. Inc. White Paper, July 2008. 8 p. URL : http://edtc6325group2coopproject.pbworks.com/w/file/fetch/78728054/The%20Power%20of%20Virtual%20Worlds%20in%20Education.pdf/

Babelyuk O. A. Higher Education in Cyber Society: Pros and Cons. Паралелі та контрасти: мова, культура, комунікація. Одеcа : Фенікс, 2019. C. 22–24.

Babelyuk O. A., Koliasa O. V., Kushlyk O. P., Smaglii V. M. Using Distance EdTech for Remote Foreign Language Teaching During the COVID-19 Lockdown in Ukraine. Arab World English Journal. Special Issue on the English Language in Ukrainian Context. 2020. November. P. 4–15. DOI : https://dx.doi.org/10.24093/awej/elt3.1/

Coursera/Learning to Teach Online («Учимся онлайн-преподаванию»). URL : https://ru.coursera.org/courses?query=online%20teaching/; https://www.coursera.org/learn/teach-online/

Heiduschke S. Der virtuelle Bachelor : Deutsch studieren online. IDV– Magazin. 2019, Juni. Nr. 95. P. 41–45.

Heiduschke S., Prats D. Building and Sustaining Language Degrees Online: The Case of German and Spanish. Online Language Teaching Research : Pedagogical, Academic and Institutional Issues. Corvallis, OR : Trysting Tree Books, 2017. P. 151–172. DOI : 10.5399/osu.ubi1/

Huang R. H., Liu D. J., et al. Handbook on facilitating flexible learning during educational disruption: The Chinese experience in maintaining undisrupted learning in COVID-19 outbreak. Beijing : Smart Learning Institute of Beijing Normal University, 2020. URL : http://www.alecso.org/nsite/images/pdf/1-4-2.pdf/

Jansem A. The Feasibility of Foreign Language Online Instruction During the Covid-19 Pandemic : A Qualitative Case Study of Instructors’ and Students’ Reflections. International Education Studies. Canadian Center of Science and Education, 2021. Vol. 14, No 4. DOI : 10.5539/ies.v14n4p93/

Kolyada N., Shapovalova L., Guz Y., & Melkonyan A. Distance Learning of a Foreign Language – Necessity or Future. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). 2021. Issue 16(04). P. 167–187. DOI : 10.3991/ijet.v16i04.18299.

Kozarenko O. Enseignement à distance lors de la pandémie de COVID-19 : enjeux d’enseignants de français langue étrangère (FLE) de Russie. Formation et profession. 2020. Vol. 28. Nr 4, Special. P. 1–11. DOI: https:// doi.org/10.18162/fp.2021.731.

Lederman D. Growth for Online Learning. Inside Higher Education. URL : https://www.insidehighered.com/news/2013/01/08/survey-finds-online-enrollmentsslow-continue-grow#.UTpqK6RUk3B.delicious/ (Retrieved 12 March 2022).

McAleer Balkun M., Zedeck M., Trotta H. Literary Analysis as Serious Play in Second Life. Higher education in virtual worlds : teaching and learning in second life. USA : Emerald Group Publishing Limited, 2009. P. 141–159.

MOOC.fi : High-quality, open, and free courses for everyone. University of Helsinki, 2022. Available at : https://www.mooc.fi/en/

Moore M. G., Kearsley G. Distance education: a systems view of online learning. Belmont, CA : Wadsworth Cengage Learning, 2012. 361 p.

O’Keefe L., Rafferty J., Gunder A., Vignare K. Delivering high-quality instruction online in response to COVID-19 : Faculty playbook. Every Learner Everywhere. Boulder, CO, 2020. May 18. URL : http://www.everylearnereverywhere.org/resources/

Podcast Français facile.com : apprendre le Français facilement : Cycle de tutoriels interactifs. URL : https://www.podcastfrancaisfacile.com/ (Récupéré : 20 mars 2022).

Sanchez C., Inaki A. EdTech Knowledge Pack on Remote Learning Response to COVID-19. 2020. URL : http://pubdocs.worldbank.org/en/925611587160522864/KnoweldgePack-COVID19-RemoteLearningLowResource-EdTech/(Retrieved 20 February 2022).

Teachable. URL : https://teachable.com/teach-online/ (Retrieved 23 February 2022).

Todorova N., Bjorn-Andersen N. University learning in times of crisis : The role of IT. Accounting Education. 2011. No 20 (6). P. 597–599. DOI : 10.1080/09639284.2011.632913.

Walther J., Loh T., Granka L. (2005). Let me count the ways: The interchange of verbal and nonverbal cues in computer-mediated and face-to-face affinity. Journal of Language and Social Psychology. 2005. Vol. 24 (1). P. 36–65.

Wenkel Ch., Kingsley J. Higher education in virtual worlds : teaching and learning in Second Life (international perspectives on education and society). Bingley, UK : Emerald Group Publishing Limited, 2009. 259 p.

Wiatr-Kmieciak M., Wujec S. Вот и мы : Мультимедийное приложение для мультибуков к печатному учебнику. Warszawa : Szkolne PWN Sp. z o. o., 2012. URL : www.wszpwn.com.pl/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА