СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА: СПЕЦИФІКА ТА БАЗОВІ МЕТОДИ

Автор(и)

  • Т. Ю. Ковалевська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
  • А. В. Ковалевська-Славова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2022.29.262416

Ключові слова:

сугестивна лінгвістика, вплив, вербальний вплив, сугестивна функція, гіпноз, автоміфологізація, сугестивний аналіз

Анотація

Стаття має на меті висвітлити специфіку сугестивної лінгвістики як сучасної та максимально затребуваної науки, що вивчає впливову, сугестивну функцію комунікації. Мета досягається шляхом деталізації завдань конкретизації основних положень сугестивної лінгвістики та базових технологій і методів, які використовуються в її рамках. Їх представлено з метою увиразнення важливості подальших досліджень у зазначеній галузі знань, оскільки вона скерована переважно на реалізацію передбачуваного впливу на співрозмовника/аудиторію через специфіку мовної конструкції. Базові правила, а саме постулати сугестивної лінгвістики ґрунтовно інтерпретовано, оскільки вони повною мірою характеризують основні підсґвалини науки, її найважливіші правила. Найважливішими із них є такі: «мову в цілому можна розглядати як сугестивний феномен, тому основна увага приділяється комунікативно-волюнтативній (сугестивній) функції мови», «сугестивна лінгвістика динамічна за предметом дослідження», «мовна сугестія має ймовірнісний характер, спрямований на подолання норм, наявних у кожному синхронному зрізі мови», «будь-які сугестивні компоненти мають символічний двобічний характер, тобто складають єдність форми і змісту» та ін. Коротко охарактеризовано найважливіші із методів впливу, які використовуються в межах сугестивної лінгвістики, зокрема індивідуальні та групові методи гіпнозу, вербальну міфологізацію особистості, методи автоміфологізації, фоносемантичного сугестивного аналізу та конструювання. Таким чином доведено, що новизна та креативність сугестивної лінгвістики, а також її спрямованість на вивчення як вербальної, так і невербальної сторони сугестії роблять цю науку найбільш актуальною для вивчення будь-яких сугестивних контекстів.

Посилання

Акульшин О. Дискурс як засіб когнітивного конституювання знання. Studia linguistica. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2012. Вип. 6(2). С. 227 – 236.

Гончаров Г. Суггестия. Теория и практика. URL: http://anikvn.ru:8080/Книги_по_психологии_и_медицине/Gon4arov_G.A.-Suggestia.Teoria_i_practika.html#dret14

Гончаров Г. Энциклопедия гипноза. Суггестия и гипноз. URL: https://books.google.com.ua/books?id=BL5EDwAAQBAJ&pg=PT4&lpg=PT4&dq

Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М.: ОАО ИГ «Прогресс», 2000. С.37-45, 60-84, 308-323.

Климентова О. Специфіка вербальної сугестії на основі кореляції з відчуттям провини (на матеріалі українських молитов). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство, мовознавство, фольклористика. 2012. Вип. 23. С. 13-15.

Ковалевська Т. Ю. Синестезійні характеристики впливу. Мова. Науковотеоретичний часопис з мовознавства. Проблеми прикладної лінгвістики. № 9. Одеса: Астропринт, 2004. С. 98-102.

Компанцева Л. Ф. Принципи сугестивної лінгвістики в інтернетній комунікації. Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія: Філологічні науки. 2013. Кн. 3. С. 13-20.

Кутуза Н. В. Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 736 с.

Лакомська І. В. Проблеми комп’ютерного аналізу сугестивних елементів у рекламних текстах. Лінгвокомп’ютерні дослідження: зб.наук. праць/Донецький національний університет ім. Василя Стуса. Вінниця: ДонНУ, 2019. Вип. 12. С.111 - 116.

Слухай Н. Справжня зброя – це слово. URL: https://studway.com.ua/nataliya-slukhay/

Форманова С. Коментар у соціальних мережах: інвективні форми. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип.72. 2020. С. 282-294.

Черепанова И. Ю. Дом колдуньи. Язык творческого Бессознательного. URL::https://royallib.com/read/cherepanova_irina/dom_kolduni_yazik_tvorcheskogo_bessoznatelnogo.html#0

Шапарь В. Б. Мастерство общения и управления людьми. Х., Белгород: Изд-во «Клуб семейного досуга», 2010. 413с.

Щербак О. В. Впливова динаміка лінгвосеміотичних кодів у рекламному дискурсі. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дис. … канд. філол. наук. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, 2018. 293 с.

Kovalevska A. Language Milton-model Analysis in Political Discourse. Філологічні трактати. Том 12. № 2. Суми: Сумський державний університет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 2020. С. 29 – 36.

Kovalevska A. Ukraine’s Political Advertisement: Suggestion Realization Strategies Analysis. Донецьк: Лінгвістичні студії (Linguistic studies). Вип. 40. Том 1. 2020. С. 112 – 121.

Kovalevska T. Yu., Kovalevska A. V. Utilizing the Neurolinguistic Programming Technologies in Foreign languages Teaching Practice in Ukrainian Universities. Arab World English Journal: Special Issue on English in Ukrainian Context, 2020. Pp. 184 -193.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА