СУГЕСТО-МАНІПУЛЯТИВНА СПЕЦИФІКА ЕРГОНІМНОЇ ЛЕКСИКИ В РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

  • Н. В. Кутуза Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2022.29.262418

Ключові слова:

ергонім, ергонімна лексика, товарний знак, торговельна марка, сугесто-маніпулятивний потенціал, рекламний дискурс, «якірна» техніка

Анотація

Статтю присвячено вагомим елементам рекламного дискурсу – ергонімам, товарним знакам і торговельним маркам, зокрема їхньому сугестоманіпулятивному потенціалу. Метою нашої розвідки є окреслити сугестоманіпулятивні можливості ергонімної лексики в рекламному дискурсі. Для реалізації мети потрібно виконати низку завдань: розглянути поняття ергонім, товарний знак, товарна марка, бренд, рекламний знак, окресливши спільні та відмінні риси; виокремити впливові актуалізатори ергонімної лексики в рекламному дискурсі. Об’єктом дослідження став феномен впливовості рекламного дискурсу, а предметом – ергонімна лексика як специфічний конденсат сугестоманіпулятивних потенцій рекламного дискурсу. Для досягнення мети використано такі методи: описовий для висвітлення особливостей природи ергонімної лексики, її функційних характеристик; метод аналізу й синтезу для ідентифікації складників ергонімів/товарних знаків й поєднання їх єдиний комплекс; метод моделювання для увиразнення впливових актуалізаторів ергонімної лексики в рекламному дискурсі; метод індукції слугував для конкретизації загальних висновків. Акцентовано також увагу на ґрунтовному розгляді визначень Е/ТЗ/ТМ, їхніх спільних та відмінних ознак. Провідними компонентами рекламних дискурсів є Е/ТЗ/ТМ, які концентрують інформацію всієї рекламної кампанії. Е мають багато спільних рис із словесними ТЗ/ТМ: процеси номінації, семантичну вмотивованість, відсутність прямого зв’язку з поняттям, сугестивність, функціонування у сфері виробництва та торгівлі та виникнення внаслідок економічної необхідності під впливом екстралінгвальних факторів ‒ це ознаки наявні й у E, і в ТЗ. Головна відмінна риса полягає в тому, що ТЗ позначає серійні продукти, а не окремий об’єкт, як E, де найпопулярніші перетворюються на бренд, самі стаючи рекламою. Таким чином, Е/ТЗ/ТМ є активними компонентами різноманітних сугестивних технологій рекламного дискурсу. Нами запропоновано класифікацію впливових актуалізаторів, що можуть забезпечувати сугестоманіпулятивні можливості ергонімам, товарним знакам і торговельним маркам: структурні особливості; семантична специфіка; функційні характеристики; сприйняттєві потенції, у тому числі й «якоріння»; персеверативність. Перспективи дослідження вбачаємо в подальшому поглибленому вивченні ролі зазначених онімів у створенні сугесто-маніпулятивного впливу рекламних дискурсів у різних видах реклами. 

Посилання

Белей О. О Сучасна українська ергонімія: власні назви підприємств Закарпаття: монографія. Ужгород: [б. в.], 1999. 111 с.

Дубровина Л. В. Официальные названия лечебных учреждений в Великобритании и США. Ономастика. Типология. Стратиграфия. М.: Наука, 1988. С. 99–107.

Ильинский С. В. Общественные связи. Реклама. Маркетинг. Нейролингвистическое программирование. Оперативный словарь-справочник. М.: АСТ; Восток‒Запад, 2006. 479 с.

Карпенко Ю. А. Специфика ономастики. Русская ономастика. Одесса: ОГУ, 1984. С. 3–16.

Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування: монографія. Одеса: Астропринт, 2008. 344 с.

Кутуза Н. В. Структурно-семантичні моделі ергонімів (на матеріалі ергонімікону м. Одеси): дис. ...канд. філол. наук: 10.02.01. Одеса, 2003. 214 с.

Кутуза Н. В. Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект: монографія. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 736 с.

Лиса Н. С. Структурні та лінгвопрагматичні особливості рекламного знака: автореф. ...канд. філол. наук: 10.02.04. Львів, 2003. 18 с.

Мокшанцев Р. И. Психология рекламы. М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000. 230 с.

Музыкант В. Л. Реклама и PR-технологии в бизнесе, коммерции, политике. М.: Армада-пресс, 2002. 688 с.

Олексенко В. П. Англіцизми у мові сучасної друкованої реклами. Діалог: Медіа-студії. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. Вип. 3. С. 112–124.

Ромат Е. В. Реклама. СПб.: Питер, 2008. 512 с.

Словник української ономастичної термінології/уклад. Д. Г. Бучко, Н. В. Ткачова. Харків: Ранок-НТ, 2012. 256 с.

Соболева Т. А., Суперанская А. В. Товарные знаки. М.: Наука, 1986. 173 с.

Судомоина Е. Б. Имена собственные – ассоциативные индикаторы. Шоста республіканська ономастична конференція. 4–6 грудня 1990 р. Одеса, 1990. Ч. І. С. 82–84.

Суперанская А. В. Апеллятив – онома. Имя нарицательное и собственное. М.: Наука,1978. С. 5–33.

Торчинський М. М. Українська ономастика. К.: Міленіум, 2010. 238 с.

Фещенко Л. Г. Структура рекламного текста. СПб.: Петербургский институт печати, 2003. 232 с.

Шуванов В. И. Психология рекламы. Ростов н/Д.: Феникс, 2003. 320 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА