БРЕНД-ОНІМИ В ІМІДЖЕВОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ: АСПЕКТИ НАВІЮВАННЯ

Автор(и)

  • І. В. Кравець Національний університет «Одеська морська академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2022.29.262421

Ключові слова:

бренд, бренд-онім, імідж, навіювання, сугестоген, престижність, рекламний дискурс

Анотація

У статті ретельна увага приділена навіювальним аспектам рекламного дискурсу, зокрема такому його різновиду як іміджевий, що ототожнюють інколи з престижним рекламним дискурсом. Метою статті є дослідити аспекти навіювання бренд-онімів в іміджевому рекламному дискурсі. Мета передбачає виконання таких завдань: розглянути поняття іміджевий і престижний рекламний дискурси; окреслити специфіку бренду та виявити різновиди брендів; з’ясувати особливості бренд-іміджу; довести вагомість бренд-онімів у рекламному дискурсі як концентрованих сугестогенів. Об’єктом дослідження стало явище навіювання, а предметом – брендоніми як потужні складники навіювання в рекламному дискурсі. У процесі дослідження було використані дослідницькі методи, зокрема описовий метод (описано специфіку іміджевого та престижного рекламного дискурсів, бренду, іміджу, бренд оніма), методи аналізу й синтезу (проаналізовано та поєднано елементи брендованої назви); контекстуально-інтерпретаційний метод (з’ясовано активізацію у рекламному дискурсі). Теоретична цінність статті полягає в поглибленні відомостей про сутність та специфіку навіювальних можливостей бренд-онімів, які функціонують в іміджевому рекламному дискурсі. Практичне значення статті в тому, що її результати можна застосовувати у викладанні вишівських курсів із комунікативної та психолінгвістики, сугестивної лінгвістики, теорії мовної комунікації, ефективної комунікації та ін. Розглянуті такі явища, як бренд та імідж, що є вагомими складниками рекламної іміджевої стратегії. Окреслені сугестогенні характеристики бренд-онімів: концентрованість смислів, загальновідомість та упізнаваність (авторитетність). Отже, іміджевий та престижний рекламний дискурс переважно ототожнюють, де таку рекламу витлумачують як престижну форму створення та підтримування іміджевих ознак різноманітних об’єктів реклами. Провідну роль у цьому рекламуванні відіграють товарні знаки та ергоніми, які при багаторазовому повторенні можуть стати брендами, тобто престижними марками товару чи послуги, що виокремлюється серед подібних. Залучаючи різні класи бренд-онімів (бренд-антропоніми, бренд-топоніми, брендпрагмоніми та ін.), рекламісти підсилюють навіювання такого рекламного дискурсу. Перспективи дослідження вбачаємо у подальшій деталізації функційної ролі за певними класами бренд-онімів в іміджевому рекламному дискурсі, з виокремленням їхніх структурно-семантичних особливостей та мотивувальних ознак, що збільшує впливову роль рекламних контекстів.

Посилання

Ильинский С. В. Общественные связи. Реклама. Маркетинг. Нейролингвистическое программирование. Оперативный словарь-справочник. М.: АСТ; Восток‒Запад, 2006. 479 с.

Ковалевська А. В. Оптимізація конгруентності бренд-ергоніма та рекламного слогану. Реклама та PR у масовоінформаційному просторі: монографія. Одеса: Астропринт, 2009. С. 85-93.

Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування монографія. Одеса: Астропринт, 2009. 324 с.

Кравець І. В. Впливовий потенціал прийому «аргумент до авторитету» в рекламному дискурсі. Записки з українського мовознавства. Одеса: «ПолиПринт», 2021. Випуск 28. С. 317 – 324.

Кумбер С. Брэндинг/пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. 174 с.

Кутуза Н. В. Рекламний та PR-дискурс: аспекти впливу: збірник статей. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. 288 с.

Літературна норма і мовна практика: монографія/Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Коць Т. Ф. та ін.; за ред. С. Я. Єрмоленко. Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. 320 с.

Назайкин А. Рекламный текст в современных СМИ. Москва: ЭКСМО, 2007. 352 с.

Огилви Д. Откровения рекламного агента/пер. с англ. Н. Г. Яцюк. М.: ЭКСМО, 2007. 160 с.

Сугестивні технології маніпулятивного впливу: навч. посіб./В. М. Петрик, М. М. Присяжнюк, Л. Ф. Компанцева, Є. Д. Скулиш, О. Д. Бойко, В. В. Остроухов; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. 2-ге вид. К.: ВІПОЛ, 2011. 248 с.

Totonis, H., Acito, C. (1998). Branding the bank: the next sourse of competitive advantage, Insights Newsletter series, Vol. 3, No 1. Booz-Allen & Hamilton, McLean, VA.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА