МЕТОДОЛОГІЯ ЛІНГВОГРАФІЇ МОВНОЇ СИСТЕМИ ГОВІРКИ: СИНТЕЗ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ ТА МІЖПАРАДИГМАЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Т. В. Громко Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.283828

Ключові слова:

ідіом, говірка, лінгварій, методологія, методи, міждисциплінарність, міжпарадигмальність, мовна система, лінгвографія

Анотація

Стаття присвячена дослідженню реалізації важливих властивостей міждисциплінарності та міжпарадигмальності в методології лінгвографування мовної системи окремого ідіому. Визначено методологічне підґрунтя досліджуваного лінгварію як інтегративну парадигму говірки, а дескрибування кваліфікується виявом міждисциплінарності та поліфункціональності у багатогранному науковому аналізі говіркового дискурсу. Позиціонуючи теоретичне обґрунтування, методологічне й технологічне увиразнення аналізу, доводиться, що лінгвографія мовної системи говірки є поєднанням наукової міждисциплінарності та лінгвістичної міжпарадигмальності. Методологія дескрипції говірки як фрагмент ідіомологічного дослідження має відмінний від діалектологічних досліджень лінгвосистемний підхід із визначенням основних методів теоретичного та експериментального мовознавства, його концептуальних технологій тощо. Об’єктом дослідження є лінгварій, тобто мовна система окремої говірки (ідіому). Предметом дослідження є методологія лінгвістичного опису мовлення в плані реалізації міждисциплінарності та поліфункціональності у вербалізації реалій-репрезентантів ідіомного дискурсу. Фактичним матеріалом дослідження є результати методологічного аналізу говірки як мовної системи, у якому мовний контекст моделюється на основі ідей поліпарадигмальності, поліаплікативності, що є інтеграцією комунікативного, соціального, семантичного, суб’єктивного, мотиваційного, виробничого та інших контекстів. Методологічною концепцією ідіомологічного дослідження є мовно-системний підхід – лінгвографічний, який визначено нами, виходячи з пріоритетних ідей нової галузі наукового знання, а за лінгвістичним тлумаченням – говірки як мовної системи, зокрема її теоретичної сфери. Об’єктом лінгвістичної методології як опису ідіому є лінгвістика ідіоми, а тому реалізація дослідницького завдання відображає макропроцес формування нової мовної парадигми. Методологія опису моноідіомного лінгварію пропонує широкий міждисциплінарний підхід до лінгвістичних засобів утілення феномену говірки та багатоаспектну характеристику елементів системи – ідіомем. Методологічно обґрунтована мовна повнота ідіому є високим рівнем доказовості лінгвістичного дослідження. Перспективу лінгвістичного опису системи ідіом вбачаємо в інтеграції дослідницьких методів, технік, процесів і процедур у міждисциплінарній площині.

Посилання

Глущенко В. А. Лінгвістичний метод і його структура. Мовознавство. 2010. № 6. С. 32–44.

Глущенко В. А. Лінгвістичний метод: cучасні концепції. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Серія: Філологія. Мовознавство. 2012. Т. 195. Вип. 183. С. 17–20.

Глущенко В. А., Ледняк Ю.В., Овчаренко В. М., Рябініна І. М. Мова як система: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 132 с.

Голубовська І. О., Корольов І. Р. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. 223 с.

Громко Т. В. Моноговірковий ідеографічний словник: типологічна і лексикографічна параметризація. Південний архів (філологічні науки). Херсон: ХДУ, 2021. Вип. 85. С.19–24.

Громко Т. В. Тезаурус як лінгвографічний опис говірки: теоретичні засади науково-інформаційної бази. Мова. 2021. № 35. С. 25–30.

Громко Т. В. Методологія та досвід дескрипції говірки: монографія / за ред. проф. О. І. Іліаді. Дніпро: Середняк Т.К., 2021. 452 с.

Демчик І. Л. Дослідження мовної особистості сучасного діалектоносія: стан, методи, перспективи. Лінгвістика. Луганськ, 2010. Вип. 3(21). Ч. 1. С. 623–270.

Загнітко А. П. Сучасні лінгвістичні теорії: монографія. Вид. 2-ге. Донецьк: ДонНУ, 2007. 219 с.

Карпенко Ю. О., Дроздовський В. П. Місце і роль текстології в освоєнні реальних і потенціальних можливостей мови і мовлення. Шляхи посилення практичної спрямованості у викладанні близькоспоріднених мов: тези доповід. обл. міжвузів. наук.-метод. конф. Одеса: [Б.в.], 1990. С. 10–11.

Каталзен А. І. Проблема співвідношення мови, мислення та людської діяльності в структуралістських та генеративних концепціях лінгвістики і філософії. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2012. № 1(34). С. 42–46.

Ковалевська Т. Ю. Актуальні напрями дослідження вербального впливу. Одеський лінгвістичний вісник. 2014. Вип. 3. С. 110–117.

Колесник О. С. Від міфосеміотики до нео-антропоцентризму у лінгвістиці. Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2015. Вип. 137. С. 435–440.

Колесник О. С. Мова та міф у вимірі міждисциплінарних студій: монографія. Чернігів: Десна Поліграф, 2016. 240 с.

Кочерган М. П. Стан і перспективи сучасного мовознавства. Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія: Філологія. 2003. Т. 6. № 1. С. 5–18.

Левицький А. Е. Перспективні напрями зіставних досліджень у межах когнітивно-дискурсивної парадигми. Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 23. Ч. 2. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2007. С. 119–127.

Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд). Київ: Фітосоціоцентр, 1999. 148 с.

Тищенко О. В. Обрядова семантика слов’янських мов у зіставно-типологічному аспекті: дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.15. Київ, 2001. 441 с.

Gioia D. A., Pitre E. Multiparadigm Perspectives on Theory Building. Academy of Management. The Academy of Management Review. 1990. № 4. P. 584–602.

Kaiser D. In retrospect: The Structure of Scientific Revolutions. Nature. Vol. 484. 12 April 2012, pp. 164–166.

Kuhn Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, Illinois: University of Chicago Press, 1962. 264 p.

Morris C. Writings on the General Theory of Signs. Approaches to Semiotics. The Hague: Mouton & Co., 1971. 486 p.

The Routledge Linguistics Encyclopedia. Third edition / Edited by Kirsten Malmkjær. Routledge: London and New York: Taylor & Francis e-Library, 2010. 763 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ