РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ДІАЛЕКТИЗМІВ У ПРОЗІ Ю. ВИННИЧУКА: ФОНЕТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Автор(и)

  • М. Л. Дружинець Одеський національний університет імені І. І. Мечникова , Україна
  • О. В. Генова ПЗЗСО «ІТ СТЕП СКУЛ Одеса», Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.283835

Ключові слова:

діалектні елементи, наддністрянські діалектизми, Ю. Винничук, локативні фонетичні одиниці, художній текст

Анотація

Статтю присвячено дослідженню наддністрянських діалектних одиниць, зокрема вивченню їхньої індивідуально-авторської специфіки у художній творчості. Метою розвідки є обгрунтування специфіки наддністрянських діалектних одиниць та їхніх локальних фонетичних рис у прозовій творчості Ю. Винничука. Завдання студіювання: висвітлити специфіку роботи письменника з діалектними одиницями; схарактеризувати фонетичні особливості наддністрянського діалекту та його номінацію; сформувати корпус використаних письменником наддністрянських говіркових одиниць на фонетичному рівні; виявити та схарактеризувати специфіку репрезентації діалектних елементів у прозових творах Ю. Винничука за фонетичним рівнем мовної структури. Об’єктом дослідження є мова прозових творів Ю. Винничука, у яких представлені діалектні елементи. Предмет дослідження – наддністрянські лексичні діалектизми (зокрема їхні фонетичні особливості) в художніх творах зазначеного письменника. Джерельною базою слугували романи Ю. Винничука «Танґо смерті», «Мальва Ланда» та збірка оповідань «Вікна застиглого часу».

Дослідження фактичного матеріалу проведене в аспекті синхронії на основі загальнонаукового методу спостереження й опису мовних явищ. Застосовано прийоми зовнішньої та внутрішньої інтерпретацій. Специфіку наддністрянських лінгвальних елементів встановлено за допомогою зіставного методу, метод контекстуального аналізу дозволив зафіксувати говіркові риси на всіх мовних рівнях і встановити значення певної лексеми в певному контексті.

Сформовано корпус використаних письменником наддністрянських говіркових одиниць та виокремлено фонетичні одиниці наддністрянського говору (у суфіксі -ськ- звук [с′] переходить у [с]; випадки апокопи; наявність алегроформ; чергування [о] з [і] та [о] з нулем звука; перехід у ненаголошеній позиції [е] в [и]; асиміляція за м’якістю передньоязикових зубних твердих приголосних; регресивна суміжна дисиміляція за способом творення: [чт] > [шт]; перехід [а] в [е] після м’яких і шиплячих приголосних; вживання на початку слова перед голосними протетичних [г], [в]; пере- хід ненаголошеного [о] в [у]; відсутність вставного [л] після губних; депалаталізація [р]; вживання замість мй мн). Доведено, що використані фонетичні лінгвальні елементи достатньо репрезентують наддністрянський говір. Виділені фонетичні діалектизми є категорією стилістичною, їхнє використання підпорядковується художнім установкам – відтворенню природного мовлення героя, вказівці на його приналежність до певної етнографічної групи.

Перспективи подальшого студіювання заявленої проблеми вбачаємо у ґрунтовному дослідженні діалектних одиниць у сучасній художній прозі, зокрема наддністрянського говору, оскільки він є одним із найменш досліджуваних у цьому аспекті.

Посилання

Бевзенко С. П. Українська діалектологія. Київ: Вища шк., 1980. 247 с.

Бичко З. М. «Наддністрянський діалект». Чи існують варіанти його найменування? Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2015. Вип. 26. С. 15-17.

Винничук Ю. П. Вікна застиглого часу: оповідання та повість. Львів: ЛА «Піраміда», 2012. 208 с.

Винничук Ю. П. Мальва Ланда. Харків: Фоліо, 2018. 602 с.

Винничук Ю. П. Танґо смерті. Харків: Фоліо, 2015. 79 с.

Горбач О. Д. Говірка Комарна й Комарнянщини. Діалектологія: зібрані статті. Мюнхен: УВУ, 1993. С. 157-172.

Ґрещук В. В. Наддністрянський діалект у мові новел та оповідань Богдана Голода. Рідне слово в етнокультурному вимірі. Дрогобич: Посвіт, 2011. С. 93-102.

Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології сучасної української мови. Київ: Рад. школа, 1966. 316 с.

Зілинський І. М. Проба упорядкування українських говорів. Записки НТШ. Львів, 1914. Т. 117 – 118. С. 333-375.

Лесів М. Українські говірки у Польщі. Варшава: Український архів, 1997. 492 с.

Стецик Х. М. Типологія взаємодії літературної мови і наддністрянського діалекту в українській художній прозі. Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. 2019. Вип. 40. С. 44-49.

Українська мова: Енциклопедія. Київ: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2000. 752 с.

Dejna K. Gwary ukraińskie Tarnopolszczyzny. Wrocław, 1957. s. 142.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ