ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ТА ГРАМАТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ КОМПОНЕНТОМ НЕБО

Автор(и)

  • Ю. Ф. Прадід

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.283836

Ключові слова:

фразеологічна одиниця, компонент небо, семантика фразеологічної одиниці, компонентний склад, структурно-граматичні типи, синтаксичні функції

Анотація

У статті досліджуються особливості семантики та граматичної організації фразеологічних одиниць (ФО) із компонентом небо. Зазначається, що фразеологічні макро- і мікросистеми в українському мовознавстві почали інтенсивно вивчатися лише в кін. ХХ – на поч. ХХІ ст. Мета пропонованої розвідки – дослідити місце мікросистеми ФО із компонентом небо у фразеологічному складі української мови, описати особливості семантики, граматичної організації компонентного складу ФО, що репрезентують цю мікросистему.

Джерельною базою фактичного матеріалу слугували тлумачні та фразеологічні словники української мови, інтернетсайти, а також власна фразеологічна картотека автора статті (аналізу підлягають 28 ФО), теоретико-методологічним підґрунтям розвідки – праці українських мовознавців, у яких досліджувалися окремі фразеологічні мікро- і макросистеми.

Проведений аналіз ФО із компонентом небо дав підстави резюмувати: 1. Мікросистема ФО із компонентом небо є порівняно малочисельною, але натомість досить розмаїтою за своїми семантичними особливостями і граматичною організацією; 2. Для таких ФО, як і фразеологічної системи української мови взагалі, характерні явища полісемії, синонімії, антонімії та варіантності; 3. Компонент небо в таких ФО вживається в усіх відмінкових формах однини, за винятком називного і кличного відмінків. Найбільше ФО цієї мікросистеми утворено з компонентом небо в родовому відмінку однини без прийменника (рідко): небо прихилити і з прийменником, зазвичай прийменником з: скинути з неба на землю, падати з неба, як грім з ясного неба та ін. (усього 12 ФО), найменше – у давальному відмінку однини та родовому множини: аж небові жарко, підносити до небес (усього по 1 ФО); 4. У мікросистемі ФО із компонентом небо представлені майже всі синтаксичні структури, характерні для фразеологічного складу української мови взагалі: а) ФО, співвідносні з підрядним словосполученням: лізти до неба, діставати зорі з неба та ін.; б) ФО, співвідносні з порівняльним зворотом: як небо від землі, як зірок на небі та ін.; в) ФО, співвідносні з простим двоскладним реченням: душа відлітає в небо, хай каміння з неба падає та ін. г) підрядною частиною складнопідрядного речення: де земля сходиться з небом та ін.; 5. ФО з компонентом небо можуть виступати в реченні присудком (простим дієслівним, складеним іменним, складеним дієслівним), обставиною; 6. Потребують окремого дослідження семантичні особливості та граматична організація компонентного складу ФО й інших фразеологічних мікросистем, у т. ч. в порівняльному та зіставному аспектах.

Посилання

Бабич Н. Мовні стереотипи з компонентами небо/земля в ментальном світосприйнятті українців. UPL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/7389/1/6.pdf

Гаманюк В., Мішеніна Т. Фразеологізми з ономастичним компонентом як репрезентанти національної культури (німецько-українські паралелі). Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. 2019. Т. 20. С. 29–54.

Коломієць М. П., Регушевський Є. С. Словник фразеологічних синонімов / Під ред. В. А. Винника. Київ: Радянська школа, 1988. 200 с.

Мороз О. А. Ономастична фразеологія в українській та польській мовах в національно-культурному слов’янському просторі. Наукові праці. Філологія. Мовознавство. 2016. Вип. 66. Т. 278. С. 77–81.

Пелипась М. І. Типологія фразеолоічних одиниць з компонентом-антропонімом. URL: https://ks.iul-nasu.org.ua/vypusky-zhurnalu/2021-2/zbirnyk-kulturaslova-94-2021/english-typology-of-phraseological-units-with-anthroponymcomponent.html

Прадід Ю. Ф. Семантична й граматична структура фразеологічних одиниць із компонентами зірка та зоря в українській мові. Мовознавство. 2022. № 5. С. 57–64.

Прадід Ю. Ф. Фразеологічна ідеографія (проблематика досліджень). Київ-Сімферополь, 1997. 252 с.

Словник синонімів: URL: https://1674.slovaronline.com

Словник синонімів української мови URL: https://1675.slovaronline.com/search?s=небо

Словник української мови: В 11 т. URL: http://sum.in.ua/s/zemlja

Словник української мови: У 20 т. UPL: https://1677.slovaronline.com/

Словник фразеологізмів української мови. URL: http://kropivnitsky.maup.com.ua/assets/files/slov557.pdf

Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник української мови. URL: https://schoolplusnet.com/up_portfolio/2016-3-2-21-42-22_file_20.pdf

Фразеологічний словник української мови. URL: https://books.google.com.ua/books/about/Фразеологічний_словн.html?id=LMnqAAAAMAAJ&redir_esc=y

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ