НОМІНАТИВНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ БАТЬКИ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ГУЦУЛІВ

Автор(и)

  • В. Р. Дячук Інститут української мови НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.283839

Ключові слова:

концепт, номінативний простір, мовна картина світу, гуцульські говірки

Анотація

У статті проаналізовано засоби представлення концепту батьки в гуцульському діалектному просторі. На тлі незгасного зацікавлення до проблеми реконструкції духовного універсу носіїв конкретної мови, вивчення концептів залишається одним із необхідних та актуальних завдань сучасних лінгвістичних розвідок.

Метою статті є аналіз засобів мовної реалізації концепту батьки в локальній картині світу гуцулів. Об’єктом дослідження обрано концепт батьки. Предметом дослідження є вербальні засоби представлення аналізованого концепту в гуцульському говірковому ареалі.

Досягнення поставленої мети визначило вибір відповідних методів дослідження, а саме: метод суцільної вибірки, що спрямований на виокремлення мовних репрезентантів концепту із діалектних словників та текстів для формування фактичного матеріалу дослідження; контекстуальний аналіз, який дозволив з’ясувати семантику вербалізаторів концепту; метод моделювання, що дав змогу встановити польову структуру номінативного простору концепту.

Наукова новизна дослідження зумовлена тим, що в роботі вперше здійснено спробу проаналізувати способи мовної об’єктивації концепту батьки в діалектному обширі. Теоретичну й практичну цінність роботи вбачаємо в приверненні уваги науковців до діалектної концептології як цікавого й перспективного напрямку, а також у використанні отриманих результатів у подальшому вивченні та опрацюванні проблем, присвячених дослідженню говіркової картини світу.

Висновки й перспективи. Номінативний простір концепту батьки в локальній картині світу гуцулів неоднорідний за структурою. Його формують мовні засоби прості (синтетичні), виражені окремими словами, та складені (аналітичні), представлені цілісною сполукою. До першої групи належать слова-репрезентанти концепту, їхні деривати, синоніми. Другу групу формують складені номінації, фразеологізми, зіставні конструкції, клішовані звертання й запрошення, асоціативне зіставлення, риторичне запитання. Перспективи подальших розвідок пов’язуємо з аналізом номінативного простору концепту батьки в середньонаддніпряському говірковому просторі для проведення зіставного аналізу способів мовної репрезентації концепту в територіально віддалених діалектних субконтинуумах.

Посилання

Бартминьский Е. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике. М.: Индрик, 2005. 528 с.

Біблія. Сучасний переклад з давньоєврейської та давньогрецької мов. Київ: Українське Біблійне Товариство, 2021. 1172 с.

Войтович В. М. Українська міфологія. Київ: Либідь, 2002. 262 с.

Гавука П. Д. Тлумачний словник гуцульських говірок. Косів: Писаний Камінь, 2017. 296 с.

Галицько-руські народні приповідки / уклад. І. Франко. Львів, 1901–1910. Т. І–ІІІ.

Голянич М. І. Мовний портрет села Тюдів. Словник: у 2 т. Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2018. Т. 1: А–М. 1000 с.

Гуцулский калєндарь на рік 1935. Варшава: Накладом Товариства Приятелів Гуцулшіни. 228 с.

Дріч Ю. С. Номінативне поле концепту ‘радість’ / ‘печаль’ в українській мові: етимолого-культорологічний аспект. URL: http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/22437/Drich.pdf;jsessionid=1B2CB3FCE90CA92389955722F2622852?sequence=1

Дячук В. Р. Репрезентація підконцепту Мати Божа в сучасних середньонаддніпрянських та гуцульських говірках. Українська мова. 2023. № 2(86), С. 116–131.

Дячук В. Р. Вербалізація концепту мати в середньонаддніпрянських та гуцульських говірках: спроба зіставлення. Мовознавчий вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницього. Черкаси, 2022. Вип. 32. С. 35–45.

Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів: у 10 т. / за ред. Г. Скрипник. НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2020. Т. 5. 464 с.

Заверющенко О. Л. Концепт батька-матері в українських весільних обрядах. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. Харків, 2014. № 1107. Вип. 70. С. 49–54.

Ігнатенко І. Батьки, матері та їхні діти у традиційному українському суспільстві. URL: https://genderindetail.org.ua/season-topic/mater-batkiv/batki-materi-ta-ihni-diti-utraditsiynomu-ukrainskomu-suspilstvi-134505.html

Лесюк М. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району). Івано-Франківськ: Нова зоря, 2008. 327 с.

Моспанова Н. Ю. Добро и зло. Антология концептов: в 5 т. / под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. Волгоград: Парадигма, 2006. Т. 3. С. 50–67.

Муляр Н. Особливості родинно-побутової культури в становленні особистості (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Актуальні питання гуманітарних наук. 2013. Вип. 4. С. 196–202.

Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. М.: Восток-Запад, 2007. 314 с.

Породько-Лях О. Трансформація етнічних образів у сучасному медіадискурсі (на прикладі концепту-тріади батько-мати-батьки). URL: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v26/part_1/3.pdf

Селіванова О. О. Когнітивно-ономасіологічне підґрунття концептуального моделювання. Концепты и контрасты / за ред. Н. В. Петлюченко. Одеса: Гельветика, 2017. С. 21–29.

Славянские древности. Этнолингвистический словарь: в 5 т. / ред. Н. И. Толстой. Москва: Международные отношения, 1999. Т. 2. 702 с.

Телеки М. М., Шинкарук В. Д. Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру: монографія. Київ, Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. 168 с.

Українські народні прислів’я та приказки / уклад. В. Бобкова, Й. Багмут, А. Багмут. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1963. 790 с.

Хобзей Н., Ястремська Т., Сімович О., Дидик-Меуш Г. Гуцульські світи: Лексикон. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2013. 668 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА