ЛЕКСИКА ГОВІРОК СЕРЕДНЬОГО НАДБУЖЖЯ В ДІАЛЕКТНОМУ СЛОВНИКУ

Автор(и)

  • С. С. Поліщук Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.283846

Ключові слова:

діалектний словник, словникова стаття, говіркова лексика, говірки Середнього Надбужжя, середньонадбузьких ареал

Анотація

У статті репрезентовано фрагмент «Словника говірок Середнього Надбужжя». Об’єктом вивчення стала сільськогосподарська лексика, зафіксована в говірках середньонадбузького ареалу, а предметом дослідження – організація вказаного лексичного шару в діалектному словнику. Джерелами фактичного матеріалу послугували аудіозаписи живого народного мовлення загальною тривалістю 205 год. 54 хв. 13 с., зроблені в 74 населених пунктах середньонадбузького ареалу впродовж 2014–2016 рр.

У статті використано загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез і спо стереження, що уможливили виявлення й систематизацію говіркового матеріалу; описовий метод застосовано під час аналізу народного мовлення. Спеціальні лінгвістичні методи дослідження: анкетування й інтерв’ювання сприяли фіксації говіркового мовлення, контекстуально-інтерпретаційний аналіз дав змогу виявити трансформації семантичного обсягу лексем, які функціонують у мовленні носіїв говірок Середнього Надбужжя, лінгвогеографічний метод уможливив ілюстрацію ареології зафіксованих назв.

У праці описано структуру словникової статті. Реєстрові лексеми паспортизовано літерними скороченнями назв обстежених населених пунктів і посиланнями на «Етимологічний словник української мови» (1982–2012), Одинадцятитомний «Словник української мови» (1970–1980), «Словник української мови» за ред. Б. Д. Грінченка» (1907) та «Словник українських говорів Одещини» за ред. О. І. Бондаря (2011), якщо відповідне слово зафіксовано у вказаних лексикографічних джерелах як діалектизм.

З метою глибшого розкриття семантики реєстрового слова й більш детального опису специфіки середньонадбузьких говірок, додано речення та мікротексти діалектного мовлення з обов’язковою вказівкою на населений пункт, де їх було записано. Особливості вимови відбито й ілюстративний матеріал представлено за допомогою загальної фонетичної транскрипції для запису українського літературного й діалектного мовлення, яка запропонована в першому томі «Атласу української мови».

Опрацьований лексичний матеріал увиразнює своєрідність говірок середньо-надбузького ареалу, про що свідчать яскраво виражені лексичні, фонетичні, рідше – акцентуаційні та граматичні варіанти говіркових назв.

Посилання

Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок: у 2 т. Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. Т. 1–2.

Березовська Г. Г. Словник назв одягу та взуття у східноподільських говірках. Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2010. 420 с.

Бичко З. М. Словник діалектної лексики с. Грабовець Стрийського р-ну Львівської обл. Львів: Вид-во Львів ун-ту, 1992. 26 с.

Бондар О. І. Українське діалектне словникарство початку ХХІ століття. Мова: структура, суспільство, культура: зб. наук. статей [до 60-річчя з дня народження професора Бондаря Олександра Івановича]. Одеса: Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2012. С. 127–142.

Брилінський Д. М. Словник подільських говірок. Хмельницький: Редакційно-видавничий відділ, 1991. 116 с.

Вербовий М. В. Спроба характеристики говірки села Лозоватка Криворізького району Дніпропетровської області. Ukrainistica. Кривий Ріг – Краків, 2011. Вип. 9. С. 99–124.

Гриценко П. Ю. Тваринницька лексика українських західностепових говірок. Питання організації тематичної групи. Структура українських говорів: зб. наук. праць / відп. ред. І. Г. Матвіяс. Київ: Наукова думка, 1982. С. 142–170.

Гриценко П. Ю. Українська діалектна лексика: реальність і опис (деякі аспекти). Діалектна лексика: лексикологічний, лексикографічний та лінгвогеографічний аспекти. Глухів: РВВ ГДПУ, 1991. с. 5–24.

Гуцульські світи: лексикон / Н. В. Хобзей, О. І. Сімович, Т. О. Ястремська, Г. М. Дидик-Меуш. Львів: Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. 667 с. Серія – Діалектологічна скриня.

Дакі О. А. Ботанічна лексика в українських говірках межиріччя Дністра і Дунаю: автореф. дис. … канд. філол. наук: [спец.] 10.02.01 «Укр. мова»; НАН України, Ін-т укр. мови. К., 2014. 16 с.

Зеленько А. С. Словник специфічної лексики с. Чайкине Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл. Методичні вказівки з діалектології української мови. Луганськ: ЛДПІ, 1990. С. 40–53.

Мартинова Г. І., Щербина Т. В. Словник середньонаддніпрянських говірок. Черкаси: Видавець Ю. А. Чабаненко, 2020. 492 с.

Матеріали до словника подільського говору / упоряд. І. В. Гороф’янюк. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2021. 461 с.

Москаленко А. А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області. Одеса: [б. в.], 1958. 78 c.

Омельченко З. Л., Клименко Н. Б. Матеріали до словника східностепових українських говірок. Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2006. 114 с.

Поліщук Л. Б. Структурна організація та географія назв традиційного будівництва в східноподільських говірках: автореф. дис. … канд. філол. наук: [спец.] 10.02.01 «Укр. мова». Вінниця, 2015. 23 с.

Поліщук С. С. Характеристика говорів середньонадбузького ареалу. Записки з українського мовознавства. Одеса: ПолиПринт, 2018. Вип. 25. С. 17–26.

Романченко А. П., Каназірська В. А. Говіркова лексика Південної Бессарабії і сучасна українська мова: зіставний аспект. Записки з українського мовознавства: зб. наук. пр. / гол. ред. Ж. В. Краснобаєва-Чорна. Одеса: Полипринт, 2021. С. 24–30.

Сагаровський А. А. Фрагмент діалектного словника Харківщини. Волинь – Житомирщина: Історико-філологічний збірник із регіональних проблем. Житомир, 2001. № 6. С. 249–254.

Словник буковинських говірок / ред. Н. В. Гуйванюк. Чернівці: Рута, 2005. 688 с.

Словник українських східнослобожанських говірок / уклад.: М. О. Волошинова, К. Д. Глуховцева, В. В. Лєснова та ін.; заг. ред. К. Д. Глуховцева, В. В. Лєснова. Вид. друге, зі змін. й допов. Київ: Талком, 2021. 407 с.

Тищенко Т. М. Лексика бджільництва Східного Поділля. Умань: Софія, 2008. 90 с.

Тищенко Т. М. Принципи укладання словника східноподільських говірок. Філологічний часопис. Умань, 2021. Вип. 2 (18). С. 82–90.

Тищенко Т. М. «Словник східноподільських говірок» як відображення номінаційних процесів у східноподільському ареалі української мови. Філологічний часопис. Умань, 2017. Вип. 2 (10). С. 216–226.

Тищенко Т. М. Східноподільський родильний обряд: лексикографічний та текстовий описи. Умань: Візаві, 2014. 460 с.

Чабаненко В. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини: у 4 т. Запоріжжя: [б. в.], 1992. Т. 1–4.

Щербина Т. В. Словник говірки с. Журавка Шполянського р-ну Черкаської обл. Мовознавчий вісник. Черкаси, 2018. Вип. 24–25. С. 177–186.

АУМ – Атлас української мови: у 3 т. Київ: Наук. думка, 1984–2001. Т. 1–3.

Грінч. – Словник української мови: у 4 т. / за ред. Б. Грінченка. Київ: Вид-во АН УРСР, 1907. Т. 1–4.

ЕСУМ – Етимологічний словник української мови: у 7 т. / за ред. О. С. Мельничука. Київ: Наук. думка, 1982–2012. Т. 1–6.

СУГО – Словник українських говорів Одещини / ред. О. І. Бондар. Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2011. 224 с.

СУМ – Словник української мови: в 11 т. / за ред. І. К. Білодіда. Київ: Наук. думка, 1970–1980. Т. 1–11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ