ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТОМ ‘МІФОЛОГІЧНА ІСТОТА’ В АНГЛІЙСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ: ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Автор(и)

  • Ю. С. Бевз Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.283884

Ключові слова:

фразеологічна одиниця, міфологічна істота, міфологічний код культури, анімістичний етносубкод культури, космогонічний етносубкод культури

Анотація

У статті опрацьовано типологію міфологічних істот, актуалізованих у фразеологічних одиницях англійської мови із визначенням самої суті репрезентації міфологічного коду культури засобами англійської фразеології, а також представлено контексти вияву фразеологічних одиниць із компонентом ‘міфологічна істота’. Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці англійської мови з компонентом ‘міфологічна істота’, предметом постає міфологічний код культури, який репрезентують міфологічні істоти.

У дослідженні використано такі методи: логіко-поняттєвий, узагальнення та систематизації, описовий. Як спеціальні методи застосовано метод компонентного аналізу фразеологічної одиниці (для ідентифікації й відбору фразеологічних одиниць англійської мови з компонентом ‘міфологічна істота’), метод параметричного аналізу семантичної структури фразеологізму (для розподілу фразеологічних одиниць за відповідними групами етносубкодів).

Міфологічний код культури у дослідженні позиціоновано як сукупність образів архаїчних, первісних релігійних уявлень людей, що постають із загальних положень, які покладені в основу теоретичної міфології і слугують своєрідним транслятором світоглядних уявлень людини. У фразеології міфологічний етнокод духовної культури співвіднесено з образною основою первинного словосполучення фразеологічної одиниці, сформованої під впливом міфологічного мислення в системі духовної культури етносу. На підставі міфологічних уявлень про всесвіт і буття людини в ньому закономірним є систематизація видів етносубкодів у просторі міфологічного етнокоду культури. У межах міфологічного коду культури виокремлено 7 типологійних його різновидів: анімістичний, фетишний, тотемний, космогонічний, астральний, есхатологічний, міфонімний. Виділено два ключові типологійні різновиди, що представлені у міфологічному коді культури: анімістичний етносубкод культури, що позначає явища природи та предмети навколишнього світу, які мають душу чи дух; космогонічний етносубкод культури, що репрезентований у загальній світопобудові, розвиток якої іде в напрямку від початкового хаосу до впорядкованого. Перспективу дослідження визначено в послідовному зіставленні вияву фразеологічних одиниць із компонентом ‘міфологічна істота’ в українській та англійській мовах.

Посилання

Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації. URL: http://terminymizhkultkomunikacii.wikidot.com/slovnyk

Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика: Нариси: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Довіра, 2007. 262 с.

Лукаш Г. П. Словник конотативних назв. Вінниця: ДонНУ ім. Василя Стуса, 2017. 280 с.

Савченко Л. В. Феномен етнокодів духовної культури у фразеології української мови: етимологічний та етнолінгвістичний аспекти. Сімферополь: Доля, 2013. 600 с.

Селіванова О. О. Міфологемна мотивація номінативних одиниць (на матеріалі української мови). Мовознавство. 2006. № 6. С. 41–51.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2006. 716 с.

Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/

Carl G. Jung. Man and His Symbols. Random House Publishing Group. 1964. 320 p.

Joseph Campbell. The Hero with a Thousand Faces New World Library. 2008. 418 p.

Robert Graves. The White Goddess: A Historical Grammar of Poetic Myth. Farrar, Straus and Giroux. 1948. 511 p.

Siefring J. The Oxford Dictionary of Idioms. 2004. 340 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА