ПОНЯТТЄВИЙ КОМПОНЕНТ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ КОНЦЕПТУ «ДОБРОЧЕСНІСТЬ»

Автор(и)

  • Н. М. Філіппова Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.289284

Ключові слова:

лінгвокультурний концепт АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ, поняттєвий компонент, лексикографічний аналіз

Анотація

Стаття присвячена інтерпретаційному дослідженню концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ в українській і англійських мовах, що зумовлена тим, що політичний, соціальний, освітянський поступ України неможливий без однозначного розуміння універсальних концептуальних домінант, а Україна продемонструвала свою спрямованість до глобальної інтеграції освітянської сфери. Актуальність проблеми зумовлена тим, що один з таких домінантних концептів, які репрезентують українськомовну картину світу, є ДОБРОЧЕСНІСТЬ взагалі і АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ зокрема як відповідальність за дотримання морально-етичних норм. Аналіз дослідження проблеми показав досить велику зацікавленість вивчення цього морально-духовного концепту у філософії, етиці, теології, лінгвокульторології, когнітивній лінгвістиці. Мета розвідки полягає у тому, щоб розкрити концептуальну різницю у розумінні етичної категорії через поняттєвий і мовний опис цього логічно-вербального конструкту свідомості, що є елементом мовної картини світу. Мета передбачає розв’язання завдань семантичного аналізу і порівняння поняттєвих компонентів концепту. Матеріалом для аналізу слугували українськомовні й англомовні лексикографічні джерела. В статті описаний перший етап аналізу вербалізації універсального лінгвокультурного концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ як складової концепту АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ. Розглянуто основні риси вербального втілення концепту, які свідчать про його універсальний характер, що пов’язано із втіленням однієї з головних духовних цінностей чесноти, добропорядності і моральним вибором особистості. Одночасно аналіз дозволив виділити суттєву різницю, яка проявляється в англомовному концепті і яка виражається у розумінні цілісної добропорядної стійкої поведінки доброчесної особистості як члена спільноти.

Посилання

Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики. Київ : Академія, 2004. 344 с.

Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу : монографія. 2-е вид. випр. і доп. Київ : Логос, 2004. 284 с.

Доброчесність: поняття, складові та історія. URL: https://prosvita.nazk.gov.ua

Закон України про академічну доброчесність. 2022. URL: https://naqa.gov.ua

Закон України про освіту № 2145 – VIII від 05.09.2017 зі змінами 2023. URL: https://urst.com.ua

Мартінек С. Концептосфера ЗДОРОВ’Я в українській мовній картині світy. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2019. Вип. 70. С. 234–247. http://doi.org/10.30970/vpl.2019.70.9780

Полюга Л. М. Словник синонімів української мови [2-е вид.]. Київ : Довіра. 477 с. URL : https://www.academia.edu

Радзієвська Т. В. Сценарний та оцінний компоненти концептів етичної сфери (на прикладі концепту ГРІХ). Лінгвістичні студії : збірник статей. 2002. Вип. 4. С. 141–153.

Серебрянська І. М. Мовна експлікація концепту АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ в українському освітньому дискурсі.

URL : https://www.researchgate.net/publication/340818759

Тлумачний словник сучасної української мови / Укладачі Л. П. Коврига, Т. В. Ковальова, В. Д. Пономаренко; за ред. проф. В. С. Калашника. Харків : Белкар книга, 2005. 800 с.

Dworkin R. The rule of law as integrity. Oxford Journal of Legal Studies. 2007. № 12. URL : https://theoryofjurisprudence.blogspot.com(2007)/12/ronald-dworkin-law-asintegrity.html

Online Etymology Dictionary. URL : http://www.etymonline.com

Walters M. Legal humanism and law-as-integrity. Cambridge Law Journal. 2008. № 67(2). P. 352–375.

URL:https://law.queensu.ca/facultyAndStuff/facultyDirectory/walters/legalHumanisnAndLawAsIntegrityPublished.pdf

http://thesaurus.com

http://ukrainskamova.com>publ>dobrochesnist

http://uk.worldwidedictionary.org

http://ukrainian.abcthesaurus.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23

Номер

Розділ

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА