DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2017.24.127849

«НА ЦІЛЕ ЖИТТЯ ЗАЛИШИВСЯ ГАРЯЧИМ ПРИХИЛЬНИКОМ КОПАНОГО М’ЯЧА». УКРАЇНСЬКА ФУТБОЛЬНА ЛЕКСИКА В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ 30–40-Х РР. ХХ ст.

І. Р. Процик

Анотація


Досліджено функціонування української футбольної лексики в різножанрових художніх творах 30-40-х років ХХ століття, авторами яких були галичани Іван Керницький, Іван Смолій, Зенон Тарнавський. З’ясовано семантику футбольних лексем, здійснено їх тематичну класифікацію, проаналізовано випадки їхніх семантичних трансформацій у художніх текстах.


Ключові слова


художній текст; українська футбольна лексика; тематичні групи футбольної лексики; український футбольний дискурс 30-40-х рр. ХХ століття

Повний текст:

PDF

Посилання


Vladyche Street. Small prose by Peremyshl authors – debuts in the 30-ies ХХ century [Vulytsia Vladyche. Mala proza peremyskykh avtoriv – debiuty 30-kh rokiv ХХ stolitia] (2010), [Compiler and author of the preface Volodymyr Pylypovych; introductory article by Tadei Karabovych], Peremyshl department OUP, Peremyshl, P. 268.

Twelve. The youngest Lviv literary elite in the 30-ies ХХ century: Anthology of urban prose [Dvanadtsiatka. Naimolodsha lvivska literaturna bohema 30-kh rokiv ХХ st.: Antolohiia urbanistychnoi prozy] (2006), [Author’s project, introductory word, bibliographic information, scientific editorships and notes by Vasyl Gabor], LA “Piramida”, Lviv, P. 344.

Encyclopedia of Ukrainistics: Dictionary part: in 11 volumes [Entsyklopediia ukrainoznavstva: Slovnykova chastyna: v 11 tt.] (1993–2003), Chief Editor Professor Volodymyr Kubiiovych [reprinted ed. 1955–1984], Scientific society after Shevchenko in Lviv.

Kernytskyi, I. (1943), The King of Forwards [Korol striltsiv], Nowadays’ Comedy in Three Acts, Poligraftrest, Krakiv – Lviv, P. 56.

Protsyk, I. (2016), “The Team of Football Saints” or Religious Vocabulary in Artistic Texts on Football” [“Komanda futbolnykh sviatykh” abo Relihiina leksyka v khudozhnikh tekstakh futbolnoi tematyky], Scientific Journal of Chernivtsi University: Collection of scientific works, Is. 769. Romanic and Slavic Discourse, Publishing House “Rodovid”, Chernivtsi, P. 38–43.

Protsyk, I. (2016), “Football teaches how to defend and achieve”: thematic classification of Ukrainian football terminology at the end of ХІХ – beginning of ХХ centuries [“Kopanyi miach uchyt boronyty i zdobuvaty”: tematychna klasyfikatsiia ukrainskoi futbolnoi terminoleksyky kintsia ХІХ – pochatku ХХ st.], Scientific Jjournal of National University “Lviv Polytechnic University”, Series: Problems of Ukrainian Terminology, National University “Lviv Polytechnic university”, Lviv, Issue 842, P. 151–157.

Struhanets, Y. (2016), Functioning of football terminology in artistic language, Domestic science at the turn of ages: problems and perspectives of development [Funktsionuvannia futbolnoi leksyky u khudozhnii movi, Vitchyzniana nauka na zlami epokh: problem ta perspektyvy rozvytku] [electronic resourse], Materials of ХХ All-Ukrainian scientific-practical internet-conference, Pereiaslav-Khmelnytskyi, Issue 20, P. 122–124, available at: http://rmuphdpu.webnode.com.ua (part “Scientific conferences”).

Khobzei, N. and others (2009), Lviv lexicon: seriously and in jest [Leksykon Lvivskyi: povazhno i na zhart, Institute of Ukrainistics after Krypiakevych I. National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, P. 672 (series “Dialectological box»).

Wikipedia [electronic resource], available at: https://uk.wikipedia.org.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вулиця Владиче. Мала проза перемиських авторів – дебюти 30-х років ХХ століття / [Упорядник та автор передмови Володимир Пилипович; вступна стаття Тадей Карабович]. – Перемишль : Перемиський відділ ОУП, 2010. – 268 с.

«Дванадцятка». Наймолодша львівська літературна богема 30-х років ХХ ст. : Антологія урбаністичної прози / [Авторський проект, вступ. слово, бібліограф. відомості, наук. ред. та прим. Василя Ґабора]. – Львів : ЛА «Піраміда», 2006. – 344 с.

Енциклопедія українознавства : Словникова частина : в 11-ти тт. [репринтне відтворення видання 1955–1984 рр.] / [Гол. ред. проф. д-р Володимир Кубійович]. – Львів : Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1993–2003.

Керницький І. Король стрільців: Комедія наших днів у трьох діях / Іван Керницький. – Краків–Львів : З друкарні Поліграфтресту, 1943. – 56 с.

Процик І. «Команда футбольних святих» або Релігійна лексика в художніх текстах футбольної тематики / Ірина Процик // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. – Вип. 769. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. – С. 38–43.

Процик І. «Копаний м’яч учить боронити і здобувати»: тематична класифікація української футбольної термінолексика кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Ірина Процик // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Серія : Проблеми української термінології. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2016. – № 842. – С. 151–157.

Струганець Ю. Функціонування футбольної лексики у художній мові [Електронний ресурс] / Юрій Струганець // Вітчизняна наука на зламі епох : проблеми та перспективи розвитку : Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 122–124. – Режим доступу: http://rmuphdpu.webnode.com.ua (розділ “Наукові конференції”).

Хобзей Н. та ін. Лексикон львівський : поважно і на жарт / Наталя Хобзей, Ксеня Сімович, Тетяна Ястремська, Ганна Дидик-Меуш. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – 672 с. (серія «Діалектологічна скриня»).

Вікіпедія [електр. ресурс]. – Доступно з : https://uk.wikipedia.org.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)