Том 1, № 24 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ІСТОРІЯ МОВИ. ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

ВІДБИТТЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ВИМОВИ У ПАМ’ЯТКАХ СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ PDF
М. Л. Дружинець 3-11
СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСНЕ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Р. О. Коца 12-21
НАЗВИ ВЗУТТЯ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ У ГОВІРКАХ ПІДГАЄЧЧИНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
О. І. Новіцька, Л. П. Шеремета 22-32
НАЗВИ СТЕБЕЛ І ЛИСТЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У ГОВОРАХ СЕРЕДНЬОГО НАДБУЖЖЯ PDF
С. С. Поліщук 32-42
ДО ПРОБЛЕМИ ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ДІАХРОННИЙ АСПЕКТ PDF
І. Б. Царалунга 42-49
НОМІНАЦІЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У БОЙКІВСЬКИХ ГОВІРКАХ PDF
О. І. Чаган 50-57
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПЕРЕДАВАННЯ ЛІТЕРИ Ѓ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (на матеріалі македонської антропонімії) PDF
О. В. Чорноус 57-66

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ОНОМАСТИКА

ОНІМІЯ ЦІННІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ ФРАЗЕМІКИ) PDF
Ж. В. Краснобаєва-Чорна 67-74
ВЛАСНІ ІМЕНА БОЛГАРІВ СЕЛА НОВА ІВАНІВКА, ПОВ’ЯЗАНІ З ВАЖЛИВИМИ ПОДІЯМИ В ІСТОРІЇ БЕСАРАБІЇ PDF
М. Парзулова 75-80
КОНОТАТИВНА СЕМАНТИКА В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ТЕРМІНІ PDF
Я. П. Яремко 80-86
НАЗВИ АСТЕРОЇДІВ, УТВОРЕНІ ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНИМ СПОСОБОМ PDF
О. М. Андрішко 86-95
ДЕРИВАЦІЙНА СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ ІЗ ПОСЕСИВНИМИ ФОРМАНТАМИ PDF
Ю. Б. Бабій 95-101
ОНІМИ СВІТОВОГО КУЛЬТУРНОГО КОЛА У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ М. ЗЕРОВА PDF
Е. В. Боєва 108-116
ОСОБЛИВОСТІ ОНОМАСТИКОНУ ТВОРІВ БРАТІВ КАПРАНОВИХ PDF
Т. І. Крупеньова 117-124
УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЯК АСПЕКТ У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ PDF
Г. М. Лєсна 125-131
АНТРОПОНІМ ШЕВЧЕНКО В ТЕКСТІ «ДУХ НАШОЇ ДАВНИНИ» ДМИТРА ДОНЦОВА PDF
О. Р. Микитюк 131-140
МЕТАФОРИЗАЦІЯ АЛЮЗІЙНИХ ВЛАСНИХ НАЗВ: ВТОРИННІ НОМІНАЦІЇ PDF
Х. В. Петрина 148-155
СЕМАНТИЧНА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ У ТЕРМІНОЛОГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ) PDF
А. Л. Порожнюк 155-160
МОРФОЛОГІЧНА ПРИРОДА ПРІЗВИСЬК PDF
Г. В. Сеник 160-168
СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ПОРІВНЯЛЬНОЇ МОДАЛЬНОСТІ З ПОЕТОНІМНИМ КОМПОНЕНТОМ У ПОСТМОДЕРНОМУ ДИСКУРСІ МАРІЇ МАТІОС PDF
Н. М. Бербер 102-108
ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ Й ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
О. В. Нарушевич-Васильєва 140-148

СЛОВОТВІР. ГРАМАТИКА

СИНТАГМАЛЬНА МОДЕЛЬ ВІДМІНКОВОЇ СИСТЕМИ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА І ЄВГЕНА ТИМЧЕНКА: ДАВАЛЬНИЙ ВІДМІНОК1 (ІІ)2 PDF
А. П. Загнітко 169-179
ФУНКЦІЮВАННЯ І СЛОВОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРЕПОЗИТИВІВ КВАНТИТАТИВНО-ОЦІННОЇ СЕМАНТИКИ МІКРО-, МАКРО- В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF
В. П. Олексенко 179-189
СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ДІЇ PDF
І. В. Вакалюк 190-199
МЕХАНІЗМ АСОЦІАТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ СЛОВОТВІРНИХ ІННОВАЦІЙ PDF
М. С. Глуховська 199-206
ВЗАЄМОДІЯ ПОДВІЙНОГО ВЛАСНЕ-ПРЕДИКАТИВНОГО СИНТАКСИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ З ІНШИМИ ТИПАМИ PDF
Н. В. Кобченко 206-215
ЩО ГОВОРИТЬ ГРАМАТИКА ПРО КОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ? (НА ПРИКЛАДІ ПРИЙМЕННИКІВ ВІД – ДО) PDF
О. В. Орленко 215-225
ЗМІНИ СЕМАНТИЧНОГО НАПОВНЕННЯ СЛОВОТВІРНИХ ТИПІВ ВІДДІЄСЛІВНИХ ІМЕННИКІВ ІЗ СУФІКСАМИ -ИЦ(Я) ТА -ИН(И) PDF
Л. І. Хаценко 225-231
АКТИВНІ ПРОЦЕСИ СЛОВОТВОРЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ПРЕФІКСОЇДНІ ТА ПРЕФІКСАЛЬНІ ДЕРИВАТИ PDF
Н. М. Хрустик 232-238

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

МОДУС, МОДАЛЬНІСТЬ І ТИПОЛОГІЯ ОДИВНЕНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ PDF
Ф. С. Бацевич 239-247
АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД PDF
Т. П. Беценко 247-253
ПАРЦЕЛЬОВАНІ КОМУНІКАТИ ЯК МАРКЕРИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ІНТЕНЦІЙ МОВЦЯ ТА ЕКСПРЕСИВНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ PDF
С. Т. Шабат-Савка 254-263
ДО ПРОБЛЕМИ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА В ЛІНГВІСТИЦІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ЛІНИ КОСТЕНКО) PDF
О. В. Яковлєва 263-269
АНТРОПО-МЕНТАЛЬНИЙ СУБКОД КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ) PDF
В. В. Бадюл 269-277
ЕТНІЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОВЦЯ У ВИГУКОВИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ ПРОЗИ МАРІЇ МАТІОС PDF
Т. О. Євтушина 278-284
ПАРАЛЕЛЬНИЙ КОРПУС ТЕКСТІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ, ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ PDF
Ю. І. Дем’янчук 285-293
ПОЛІТИЧНА МОВА У ЛІНГВОПОЛІТОЛОГІЧНІЙ ХАРАКТЕРИСТИЦІ ІВАНА ФРАНКА PDF
Н. Я. Лужецька 293-298
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУССКОГО НАУЧНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЕ ХХ В. PDF (Русский)
Е. П. Любецкая 299-306
ПРИКМЕТНИКОВІ ДИСТРИБУТИВНІ МОДЕЛІ ЛЕКСЕМИ «МІСТО» В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНІСТІВ PDF
К. О. Мікрюкова 306-312
ТЕМПОРАЛЬНІ ЛЕКСИЧНІ МАРКЕРИ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ В ЖАНРІ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ PDF
О. Ф. Немировська 312-318
«НА ЦІЛЕ ЖИТТЯ ЗАЛИШИВСЯ ГАРЯЧИМ ПРИХИЛЬНИКОМ КОПАНОГО М’ЯЧА». УКРАЇНСЬКА ФУТБОЛЬНА ЛЕКСИКА В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ 30–40-Х РР. ХХ ст. PDF
І. Р. Процик 318-328
СИНОНІМІЯ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У РОМАНІ І. БАГРЯНОГО “ТИГРОЛОВИ” PDF
І. В. Романюк 328-333
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕКСТОВОЇ МОТИВАЦІЇ PDF
Н. М. Савчук 333-344