DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2014.21.129946

ОСОБЛИВОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ІМЕННИКА М. КОСОВА

С. П. Павелко

Анотація


В статті досліджуються частотні чоловічі імена, які функціонували в антропоніміконі м .Косова Івано-Франківської обл. з 1951 по 2000 рр. Матеріал, зібраний шляхом суцільної вибірки, дає змогу об'єктивно простежити якісний та кількісний склад цієї групи ангропонімів.


Ключові слова


особове ім'я; антропонім; онім; іменник; функціонування; частотність; антропонімна динаміка

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алєксєєнко Г. Динаміка власних імен мелітопольців (на прикладі XX століття) / Г.Алєксєєнко // Урок української. - 2004. -№10. - С.26-32.

Буга Т.В. Динаміка особових імен Центральної Донеччини (кінець XIX - початок XXI ст.: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01. / Т.В. Буга. - Донецьк 2010.-20 с.

Касим Е.Ю. Именник украинского населения Одесщины со второй половины XIX по 80-е гт. XX в.: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 /Касим Елена Юрьевна - Ужгород, 1986. - 208 с.

Кравченко Г.В. Динаміка українського іменника м. Донецька з 1890 по 1990-і роки: автореф. дис. ... канд. філол. наук. 10.02.01. / Г.В. Кравченко. - Донецьк 2000.-19 с.

Медведева О.Ю. Частотний чоловічий іменник Українського Придунав'я / О.Ю. Медведева // Науковий вісник Ізмаїльського педагогічного інституту: [зб. наук праць]. - Ізмаїл, 1998. - Вип.5. -С.30-35.

Медведева О.Ю. Динаміка особових імен мешканців Українського Придунав'я (на матеріалі Кілійського та Болградського районів Одеської області): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01. /О.Ю. Медведева. -Одеса, 2001. - 19 с .

Свистун Н.О. Іменник М.Тернополя (за даними ЗАГСУ 1999 р.) / Н.О. Свистун // Наукові записки. -Серія: Мовознавство. - Тернопіль: ТДПУ 2000 - Вип.2. — С.116-118.

Свистун Н.О. Динаміка антропонімікону м.Тернополя ХІХ-ХХст.. автореф. дис. ...канд. філол. науки: 10.02.01 / Н.О.Свистун. Чернівці, 2006. - 20 с.

Скорук І.Д. Динаміка антропонімікону м.Луцька в XX ст.: автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.01 / І.Д. Скорук. - К, 1999. - 16 с.

Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: словник-довідник / Л.Г. Скрипник, Н.П. Дзятківська. - К.: Наукова думка, 2005 - 335 с.

Суперанская A.B. Ударение в собственных именах в современном русском языке. - М . : Наука, 1966. - 259 с.

Чорноус О.В. Динаміка особових імен м. Кіровограда у XX ст.: автореф. дис.... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Чорноус. - К., 2011. - 20 с.

Шевчук Л.В. Динамка найуживаніших чоловічих імен мешканців сіл центральної частини Одеської області / Л.В. Шевчук // Мова. Науково-теоретичний часопис. - Одеса: Астропринт, 2012. -№18. - С.150-153.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)