DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2014.21.129960

ІНДЕКСАЛЬНА ПРИРОДА ЗНАКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЕТИЧНОГО ДОРОБКУ Д. Д. КРЕМЕНЯ

В. В. Желязкова

Анотація


Статтю присвячено висвітленню проблем визначення природи знакової організації поетичних текстів, деталізовано роль мовного знака як складника розуміння художнього образу, названо основні ознаки знаків-індексів та встановлено спектр їхнього функціонального навантаження в поезіях Д. Д. Кременя.


Ключові слова


знак; поетичний текст; знак-індекс; семіозис

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Горчак Т. Ю. Словесний образ-символ в американській поезії XX століття: когнітивно-семіотичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.04 - германські мови / Тетяна Юріївна Горчак. - Київ, 2008. - 20 с.

Кремінь Д. Літопис (вибране) і Д. Д. Кремінь. - Миколаїв : «Можливості Кіммерії», 2003.-452 с.

Кремінь Д. Полювання на дикого вепра. Нова книга: поезії / Д. Д. Кремінь. - К. : Факт, 2006. - 96 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. - Полтава : Довкілля, 2006. - 716 с.

Чернявская В. Е. Лингвистика текста: поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность : Учебное пособие / В. Е. Чернявская. - М. : Книжный дом "Либроком", 2009. - 248 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)