DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2014.21.129963

ТЕХНІКИ КОМУНІКАТИВНОЇ СУГЕСТІЇ В НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОМУ ПРОГРАМУВАННІ

Т. Ю. Ковалевська

Анотація


У статті розглянуто актуальні техніки нейролінгвістичного програмування, орієнтовані на здійснення впливових ефектів у різножанрових дискурсах. Розкрито їхню лінгвістичну природу та пояснено роль у процесах емпатичної та сугестивно маркованої комунікації.


Ключові слова


нейролінгвістичне програмування; рефреймінг; мовленнєві предикати; субмодальнісне редагування; емпатія; сугестія

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алдер X. НЛП: современные психотехнологии / Х. Алдер. - СПб. : Питер, 2000. - 160 с.

Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева.- М.: Асток-Пресс, 1998. - 429 с.

Бэндлер Р., Гриндер Д. Структура магии / Р. Бэндлер., Д. Гриндер. - СПб.: Белый кролик, 1996. - 496 с.

Ковалев C.B. Основы нейролингвистического программирования /С.В. Ковалев. -М.: Флинта, 1999. - 160 с.

Ковалевська Т.Ю. Комунікативні аспекта нейролінгвістичної програмування / Т.Ю.Ковалевська - О.: Астропринт, 2008. - 344 с.

Ковалевська Т.Ю. Мілтон-модель мови в сугестивних дискурсах / Т.Ю. Ковалевська // Наукові записки. - Вип.. 75 (3). - Серія: Філологічні науки (мовознавство). У 5 ч. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. - С 252-255.

Ковалевська Т.Ю., Бронікова С.А. Основи ефективної комунікації: Навчальний посібник / Т.Ю. Ковалевська, С.А. Бронікова. - Одеса.: Фенікс, 2008. - 140 с.

Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения / Ю.С. Крижанская, В.П. Третьяков. - M.: Смысл, 1999. - 279 с.

Лурия А Р. Язык и сознание / А.Р. Лурия. - Ростов-на-Дону: РГУ, 1998. - 298 с.

О'Коннор Дж., Сеймор Дж. Введение в НЛП / Дж. О'Коннор, Дж. Сеймор. - Челябинск: Версия, 1997. - 256 с.

Олдер Г., Хэзер Б. NLP. Полное практическое руководство / Г. Олдер Б. Хэзер. - К. : София, 2000. - 224 с.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селиванова. -Полтава: Довкілля-К., 2006. - 716 с.

Сеченов И.M. Элементы мысли / И.М. Сеченов. - СПб.: Питер, 2001. - 416 с.

Спивак Д.Л. Измененные состояния сознания: психология и лингвистика / Д.Л. Спивак. - СПб.: Издательский дом Ювента; Филологический ф-т СПбГУ 2000. - 296 с.

Трансформация личности: нейролингвистическое программирование / Анализ и комментарии О. Ксендзюк. - Одесса: Хаджибей, 1995. -351 с.

Українські прислів'я, приказки та загадки. Упоряд. та передм. Н Сойко - К. : Школа, 2001. - 176 с.

Хорст Ван дер Б., О'Коннор Дж. Стратегии, мозг, нейронные сети и когнитивная наука [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nlp.ru.

Ludwig A. Altered states of consciousness // Archives of General Psychiatry - 1966. - Vol. 15. - P. 225-234.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)