DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2014.21.129964

СПРИЙНЯТТЄВІ АКТИВАТОРИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АСПЕКТІ МЕДІАВПЛИВУ

І. В. Лакомська

Анотація


Статтю присвячено висвітленню сугестивних особливостей фразеологічних одиниць, аналіз яких здійснено на основі ідентифікації кінестетичних предикатів (нейролінгвістичне програмування) у їхній структурі. Визначено основні характеристики та продуктивність відповідних мовних маркерів у газетних заголовках.


Ключові слова


заголовок; фразеологічні одиниці; кінестетичні предикати; сугестія; нейролінгвістичне програмування

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бадрак В.В. Фактори ефективності і впливу друкованих ЗМІ (преси) на електорат: автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец.: 10.01.08. - журналістика / Валентин Володимирович Бадрак. - К., 2000. - 21 с.

Бэндлер Р. Структура маши / Р. Бендлер, Д. Гриндер. - СПб. : Белый кролик, 1996. - 496 с.

Белянин В. П. Нейро-лингвистическое программирование и обучение иностранным языкам [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://ru.wikiDedia.org/wiki. '

Белянин В. П. Основы психолингвистической диагностики (Модели мира в литературе) / В.П. Белянин. - М.: Тривиола, 2000. - 448 с.

Белянин В. П. Психолингвистические аспекты художественного текста. / В.П. Белянин. - М.: Изд-во МГУ, 1988. - 120 с.

Энциклопедия НЛП в Интернете [Электронный ресурс]. — Режим доступу : http://enlp.info/nJp24.htm.

Загнітко А.П., Щукіна I.A. Сучасний тлумачний словник української мови / А.П. Загнітко, I.A. Щукіна. - Донецьк: TOB «ВКФ «БАО», 2009. - 960 с.

Ковалевська Т.Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування: моногр. / Т.Ю. Ковалевська. - О.: Астропринт, 2008. - 324 с.

Колоїз Ж.В. Порушення фразеологічних норм як один із способів інтенсифікації виразності у мові ЗМІ / Ж.В. Колоїз // Мандрівець. - 2004. - № 2. - С. 34-39.

Лакомська І.В. Репрезентативна специфіка фразеологізмів у заголовках українських газет / І.В. Лакомська // Science and Education a New Dimension. Philology. Vol 4. 2013. - S. 88-92.

Олдер Г. NLP. Полное практическое руководство / Г. Олдер, Б. Хэзер. - К.: София, 2000. - 224 с.

Реклама та PR у масовоінформаційному просторі: монографія / Т.Ю. Ковалевська, Н.В. Кондратенко, Н.В. Кутуза та ін. - О.: Астропринт, 2009. - 400 с.

Селіванова О О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти): моногр. / О.О. Селіванова. - К.-Черкаси, 2004. - 276 с.

Ужченко В.Д. Фразеологічний словник української мови / В.Д. Ужченко, Д.В. Ужченко. - К: Освіта, 1998. - 224 с.

Ужченко В.Д. Фразеологія сучасної української мови: [навч. посіб.] т. д. Ужченко, Д.В. Ужченко. - К : Знання, 2007. - 494 с.

Фразеологічний словник української мови: у 2-х книгах. Кн.2. / уклад. [В.М. Білоноженко та ін.]. - К: Наук, думка, 1999. - 876 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)