DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2014.21.129970

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕМОЦІЙОГО СВІТУ ЛЮДИНИ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ («PERSONA GRATA» М. КОЦЮБИНСЬКОГО)

А. Л. Порожнюк

Анотація


В рамках антропоцентричної лінгвістики вивчення механізмів вербалізації емоцій є важливим і актуальним. У статті досліджується емоційна сфера персонажа новели «Persona grata» неперевершеного майстра української психологічної прози кінця XIX - початку XX ст. Михайла Коцюбинського. Лінгвістичний аналіз емоційного світу людини грунтується на наукових даних сучасної психології про людські емоції, їх різновиди та способи буття. В статті виділено два типи вербального відтворення емоцій: шляхом прямої номінації їх в тексті та через опис різних емоційних виявів. Розглядаються лексико-фразеологічні та морфолого-синтаксичні засоби вираження емоцій, особливості вербальної репрезентації емоцій у новелі М. Коцюбинського.


Ключові слова


емоція; вербальність; емоційний контекст; літературний персонаж

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баженова И.С. Эмоции, прагматика, текст: монография / И. С. Баженова. - М.: Менеджер, 2003. - 392 с.

Ващенко В. С. Стилістичні засоби морфології / В. С. Ващенко // Сучасна українська літературна мова. Стилістика / за заг. ред. академіка І. К. Білодіда. - К: Наукова думка, 1973. - С. 244 - 285.

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. - М.: Русские словари, 1996. - 416 с.

Экман П. Психология лжи / П. Экман. - СПб.: Питер, 2001. - 752 с.

Зарубин П. Список чувств и эмоций [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://www.peter-zarubin.ru

Изард К. И. Психология эмоций / К. И. Изард. - СПб.: Питер, 2007. - 464 с.

Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. - СПб. : Питер, 2001. - 752 с.

Лаврищева Е В. Репрезентация негативных эмоций в языковой картине мира русского и немецкого языков (на материале соматической лексики) / Е. В. Лаврищева // Вестник Иркутского государственного лингвистичского университета, 2010. - № 3 - С. 27-32.

Лук А. Н. О чувстве юмора и остроумии / А. Н. Лук. - М.: Искусство, 1968. - 192 с.

Парасюк Т. В. Дієслова на позначення емоційних станів: функціонально-ономасіологічний аспект / Т.В. Парасюк. - Львів: АНУ ім. І. Франка. - 2010. - 280 с.

Психологічний словник / за ред. В. І, Войтка. - К.: Вища школа, 1982. - 216 с.

Селіванова О.О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти): монографія / О. О. Селіванова. - К. - Черкаси: Брама, 2004.-276 с.

Сидоренко О.М. Нейтральна, емоційно забарвлена та стилістично маркована лексика / О. М. Сидоренко //Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика: підручник / А. К. Мойсієно, О. В. Бас-Кононенко, В. В. Бондаренко та ін. - К.: Знання, 2010. - С . 119- 128.

Фащенко В. В. У глибинах людського буття. Етюди про психологізм літератури / В. В. Фащенко. - К : Дніпро, 1981. - 279 с.

Шаховский В. И. Лингвистическая теория эмоций: монография / В. И. Шаховский . -М.. Гнозис, 2008. - 4 1 6 с.

Коцюбинський M. M. Твори в семи томах / M. М. Коцюбинський. - К.: Наукова думка, 1974. - Т. 2. - 382 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)