DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2016.23.130023

АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЦІННОСТІ «ЗДОРОВ’Я» У ФРАЗЕМІЦІ: ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ

Ж. В. Краснобаєва-Чорна

Анотація


У статті виявлено аксіологічний потенціал анатомо-фізіологічних показників людини, що постають складниками цінності «здоров’я», на фраземному рівні ціннісної картини світу. Цінність «здоров’я» визначено як природну, неперехідну, абсолютну життєву цінність, що перебуває на верхньому щаблі ієрархії цінностей поряд із красою, істиною, щастям тощо.


Ключові слова


аксіологія; оцінка; норма; ціннісна картина світу; цінність; фразема; фраземіка

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Лингвистика и аксиология: этносемиометрия ценностных смыслов : [коллективная монография] / [отв. редактор Л. Г. Викулова]. – М. : ТЕЗАУРУС, 2011. – 352 с.

Бабаева Е. В. Лингвокультурологические характеристики русской и немецкой аксиологических картин мира : дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.20 / Елена Викторовна Бабаева. – Волгоград, 2004 – 438 c.

Гаврилова Е. Д. Оценочные категории «good» и «bad» в современном английском языке : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04, 10.02.19 / Елена Дмитриевна Гаврилова. – Тамбов, 2005. – 172 с.

Деменчук О. В. Оцінка в семантиці перцептивної лексики / О. В. Деменчук // Мовознавство. – 2012. – №5 – С. 41-52.

Зимин В. И. Оценочно-эмотивная амбивалентность фразеологических единиц в современном русском языке / В. И. Зимин // Слово : фольклорно-диалектологический альманах: Языкознание. – 2005. – Вып. 3. – С. 5-6.

Косова О. А. Здоровье как компонент ценностной картины мира индивида [Электронный ресурс] / О. А. Косова – Режим доступа : http://tp.uss.dvfu.ru.

Краснобаева-Чёрная Ж. В. Аксиологическое пространство фразеологических единиц с положительной оценкой / Ж. В. Краснобаева-Чёрная // Гуманитарный вектор. Серия «Филология. Востоковедение». – 2015. – №4(44). – С. 83-90.

Краснобаева-Чёрная Ж. В. Семантический диапазон «соблюдать норму – не соблюдать норму» в оценочных фразеологических единицах / Ж. В. Краснобаева-Чёрная // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. Т. 6. – 2016. – №1. – С. 44-50.

Лызлов А. И. Оценка и языковые способы ее выражения в паремиях (на материале компаративных и негативных конструкций английского языка) : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / Алексей Игоревич Лызлов. – М., 2009. – 22 с.

Олійник С. В. Оцінні фразеологічні одиниці в англійській та українській мовах: лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.17 / Сергій Валерійович Олійник. – Донецьк, 2008. – 22 с.

Онищенко І. В. Категорія оцінки та засоби її вираження в публіцистичних та інформаційних текстах : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ірина Володимирівна Онищенко. – Дніпропетровськ, 2004. – 20 с.

Пестова М. С. Эмотивность и оценочность как основные компоненты коннотации дисфемистичных фразеологических единиц, построенных на гиперболе, в английском и русском языках / М. С. Пестова // Лингвокультурология. – 2010. – №4. – С. 128-137.

Петкау А. Ю. Концепт «здоровье» как культурный феномен. На материале русского паремиологического фонда / А. Ю. Петкау // Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки. – Екатеринбург, 2014. – №1(124). – С. 192-201.

Рус-Брюшинина И. В. Особенности языковой концептуализации духовных ценностей социума: лингвокультурный и лингвострановедческий аспекты: на материале испанского и русского языков : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Инес Валентина Рус-Брюшинина. – Ставрополь, 2010. – 196 с.

Старостина Ю. С. Интерпретация лингвистической оценки в терминах аксиологических суждений // Вестник Самарского государственного университета / Ю. С. Старостина. – Самара, 2007. – №3(53). – С. 232-241.

Тараненко О. О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства (на матеріалах української мови кінця XX-початку XXI ст.) / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2012. – №3. – С. 3-31; №5. – С. 13-40; №6. – С. 3-22; 2013. – №6. – С. 3-26; 2014. – №1. – С. 3-31; №3. – С. 3-33; – №5. – С. 14-34.

Krasnobaіeva-Chorna Zh. Phrasemic Axiological Oppositions of Social Values / Zh. Krasnobaіeva-Chorna // Українське мовознавство : міжвідомчий наук. зб. – 2015. – Вип. 45/1. – С. 205-210.

Список використаних джерел:

Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь / А. В. Кунин. – М. : Русский язык, 2000. – 512 с.

Словник фразеологізмів української мови / В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк, В. В. Дятчук та ін. – К. : Наукова думка, 2003. – 1104 с.

Фразеологический словарь русского языка / [под ред. А. И. Молоткова]. – М. : Сов. энциклопедия, 1987. – 543 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)