№ 23 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. СЛОВОТВІР. СИНТАКСИС.

СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МИКОЛАЇВСЬКОГО ФІРМОНІМІКОНУ PDF
Ю. Б. Бабій 3-8
МАТЕРІАЛИ ДО ІСТИРИКО-ЕТИМОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА НАЗВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: КРАМАТОРСЬК (ДЕЯКІ ЗАУВАГИ ДО ПОХОДЖЕННЯ ОЙКОНІМА) PDF
І. В. Єфименко 9-16
ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ПІВДЕННОМИКОЛАЇВСЬКОГО АНТРОПОНІМІКОНУ PDF
І. А. Корнієнко 16-25
АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЦІННОСТІ «ЗДОРОВ’Я» У ФРАЗЕМІЦІ: ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ PDF
Ж. В. Краснобаєва-Чорна 25-32
ТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ТА ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Н. Л. Краснопольська 32-40
УПОРЯДКОВАНА ГРАФІКА – ПОКАЗНИК ЕТНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Я. В. Машарова, М. М. Фащенко 40-46
ЕТНОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ НОМЕНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕПОВНОЇ СПОРІДНЕНОСТІ ВІТЧИМ, МАЧУХА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF
О. В. Нахапетова 46-52
МЕТОНІМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ В СЕМАНТЕМАХ НЕПОХІДНИХ НАЗВ ТВАРИН PDF
В. М. Пітель, В. І. Пітель 52-60
ТЕРМІНОСИСТЕМА ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ЛІНВГІСТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕРМІНІВ, УТВОРЕНИХ СУФІКСАЛЬНИМ СПОСОБОМ) PDF
А. В. Просяна 60-67
ГОВІРКА СЕЛА БАНДУРОВЕ ГАЙВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
А. П. Романченко 67-74
НЕОФІЦІЙНИЙ АНТРОПОНІМІКОН СЕЛА: ТРАНСОНІМІЗОВАНІ ПРІЗВИСЬКА PDF
Г. В. Сеник 74-81
СЛОВОТВІРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРІВ ОДЕЩИНИ PDF
Л. І. Хаценко 81-89
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВОТВОРЕННЯ PDF
Н. М. Хрустик 89-95
ПРАГМАТИЧНА ЗАБАРВЛЕНІСТЬ ТЕРМІНА-ПОЛІТОНІМА PDF
Я. П. Яремко 95-104

СОЦІОЛІНГВІСТИКА. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ.

МОВНА СИТУАЦІЯ В МОНО- ТА ПОЛІЕТНІЧНИХ РОДИНАХ ШКОЛЯРІВ ШИРЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
О. В. Антонюк, У. В. Кришталь 105-113
СОЦІОФОНЕТИЧНИЙ ОПИС УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ (ШИПЛЯЧІ – СВИСТЯЧІ, ЇХ ПРЕ- ТА ПОСТПОЗИЦІЯ) PDF
М. Л. Дружинець 114-121
ПОДВІЙНИЙ І СКЛАДЕНИЙ ІМЕННИЙ ПРИСУДКИ: ЗОНА СИНКРЕТИЗМУ PDF
Н. В. Кобченко 121-133
ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ У РОМАНІ Ю. АНДРУХОВИЧА «ДВАНАДЦЯТЬ ОБРУЧІВ» PDF
Т. І. Крупеньова 133-141
СОЦІАЛЬНА ДІЙСНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ АНТОНІМІЇ У ТВОРАХ ФЕДОРА ЗАРЕВИЧА (НА МАТЕРІАЛІ ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ ТА ПРОЗОВОЇ СПАДЩИНИ МИТЦЯ) PDF
Л. Б. Мельник 141-148
МОВНА СТРУКТУРА ПЕЙЗАЖНОГО ОБРАЗУ «МІСТО» PDF
К. О. Мікрюкова 148-155
ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ ХРОНОТОПУ ДОРОГИ В ЖАНРІ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ В. МАЛИКА «КНЯЗЬ ІГОР») Без заголовку PDF
О. Ф. Немировська 155-162
СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЛОВА В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ PDF
А. Л. Порожнюк 162-167
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПІДТЕКСТ»: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Ю. А. Снігоцька 16-173
МОВА ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ СКЛАДНИК ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ PDF
Г. Г. Стойкова 173-180
ОДОРАТИВНА ЛЕКСИКА: КЛАСИФІКАЦІЯ, СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО) PDF
С. В. Форманова 181-188

КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА. СУГЕСТИВНА ЛІНГВІСТИКА. ГЕНДЕРНА ЛІНГВІСТИКА.

ПОЛІТИЧНИЙ СЛОГАН В АСПЕКТІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ГЕНОЛОГІЇ: ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ PDF
О. С. Билінська 189-195
ЗАСОБИ НЕВВІЧЛИВОСТІ В СУЧАСНОМУ ПРОЗОВОМУ ДИСКУРСІ PDF
Е. В. Боєва 196-203
ТИПОЛОГІЯ КОМУНІКАТИВНИХ РОЛЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ В ІНТЕРАКТИВНОМУ СПІЛКУВАННІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛІТИЧНИХ ТОК-ШОУ) PDF
Л. В. Завальська 203-211
ВПЛИВОВА СПЕЦИФІКА КОМУНІКАТИВНИХ ІНТЕРАКЦІЙ СЕКТАНТСЬКОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОПОВІДЕЙ САНДЕЯ АДЕЛАДЖИ) PDF
О. В. Климентова 211-219
НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МЕТАПРОГРАМНИХ СТРАТЕГІЙ ОСОБИСТОСТІ PDF
Т. Ю. Ковалевська 219-227
МОТИВАЦІЙНА ТА МАНІПУЛЯТИВНА ІНТЕНЦІЯ МЕДІАТЕКСТІВ ПІДКОНТЕНТУ «ОГЛЯД МОДИ» В ЖУРНАЛІ «ЖІНКА» PDF
М. В. Мамич 228-238
ОСНОВНІ ОЗНАКИ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ ЯК СКЛАДНИКА ІНСТИТУЦІЙНОГО PDF
О. М. Олексюк 238-244
ГЕНДЕРНИЙ СТЕРЕОТИП «РАДЯНСЬКА ЖІНКА» НА СТОРІНКАХ ОДНОЙМЕННОГО ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ PDF
В. О. Романенко 244-249
НЕКРОЛОГ І СПІВЧУТТЯ ЯК МОВЛЕННЄВІ ЖАНРИ РИТУАЛЬНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ PDF
Л. І. Стрій 249-255
ЧАСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДІОБЕСІД НА МОРСЬКУ ТЕМАТИКУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСКОЇ МОВ) PDF (Русский)
А. С. Шальов 255-261
ПРОДУКТИВНІ ТИПИ СЕМІОТИЧНИХ КОДІВ В УКРАЇНСЬКІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ ТЕЛЕРЕКЛАМІ PDF
О. В. Щербак 261-270

РЕЦЕНЗІЇ

ОЦІННИЙ СВІТ ФРАЗЕОЛОГІЇ PDF
Т. Ю. Ковалевська 271-275