DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2016.23.130027

МЕТОНІМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ В СЕМАНТЕМАХ НЕПОХІДНИХ НАЗВ ТВАРИН

В. М. Пітель, В. І. Пітель

Анотація


У статті розглядається типологія метонімічних внутрішньослівних відношень непохідних зоолексем шляхом виведення їх тематичних моделей. Дослідження засвідчило, що більшість моделей має досить низьку продуктивність. Однак регулярність та продуктивність окремих метонімічних моделей указує на повторюваність установлюваних у свідомості людей імплікаційних відношень між семемами полісемантів, які належать до тематичної сфери «назви тварин».

Ключові слова


метонімія; сема; семема; семантема; полісемія; зооназва

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Васильев Л. М. Современная лингвистическая семантика / Л. М. Васильев. – М. : Высшая школа, 1990. – 176 с.

Голев Н. Д. Динамический аспект лексической мотивации / Н. Д. Голев. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1989. – 252 с.

Зайцева В. В. Метонімія як спосіб вторинної номінації у мові друкованих засобів інформації : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / В. В. Зайцева. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.

Звегинцев В. А. Семасиология / В. А. Звегинцев. – М. : Изд-во МГУ, 1957. – 322 с.

Кудрявцева Л. А. Моделирование семантики словарного состава языка / Л. А. Кудрявцева. – К. : ІСДОУ, 1993. – 280с.

Левицький В. В. Апроксимативні методи вивчення лексичного складу / В. В. Левицький., О. Д. Огуй, с. В. Кійко, Ю. Є. Кійко. – Чернівці : Рута, 2000. – 136 с.

Левицкий В. В. Экспериментальные методы в семасиологии / В. В. Левицький, И. А. Стернин. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. – 193 с.

Лисиченко Л. А. Лексико-семантична система української мови / Л. А. Лисиченко. – Харків : Харк. держ. ун-т. ім. Г. С. Сковороди, 1997. – 131 с.

Никитин М. В. Основы лингвистической теории значения / М. В. Никитин. – М. : Высшая школа, 1988. – 168 с.

Новиков Л. А. Семантика русского языка / Л. А. Новиков. – М. : Высшая школа, 1982. – 272 с.

Огуй О. Д. Полісемія в синхронії, діахронії та панхронії : системно-квантитативні аспекти полісемії в німецькій мові та мовах Європи / О. Д. Огуй. – Чернівці: Золоті литаври, 1998. – 370 с.

Пешковский А. М. В чем же, наконец, сущность формальной грамматики? // Избранные труды / А. М. Пешковский. – М., 1959. – С. 83.

Словник української мови: у 11-ти томах. – К. : Наукова думка, 1970 – 1980.

Тараненко А. А. Языковая семантика в ее динамических аспектах / А. А. Тарапнеко. – К. : Наукова думка, 1989. – 256 с.

Уфимцева А. А. Слово в лексико-семантической системе языка / А. А. Уфимцева. – М. : Наука, 1968. – 272 с.

Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики / Д. Н. Шмелев. – М. : Наука, 1973. – 279 с.

Wikipedia Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.uk.wikipedia.org

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)