DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2016.23.130069

ПОЛІТИЧНИЙ СЛОГАН В АСПЕКТІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ГЕНОЛОГІЇ: ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

О. С. Билінська

Анотація


У статті досліджено українські політичні слогани як особливий мовленнєвий
жанр. Простежено розвиток теорії мовленнєвих жанрів у межах мовознавства та в
контексті розвитку сучасної лінгвопрагматики й комунікативної лінгвістики.
Окреслено основні напрями розвитку сучасної генології. Подано визначення
політичного слогану й доведено, що він належить до одного з мовленнєвих жанрів із
відповідними характеристиками. Проаналізовано українські політичні слогани
виборних перегонів 2015 року, на підставі комунікативної мети слоганів визначено
їх тип і створено типологію політичної слоганістики. Кожний із типів слоганів
співвіднесено з відповідними мовленнєвими актами і мовленнєвими формами
вербалізації.


Ключові слова


політичний слоган; мовленнєвий жанр; мовленнєвий акт; політичний дискурс; типологічні ознаки

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахтин М. М. Проблема речевых жанров / М. М. Бахтин. Собрание сочинений. – М. : Русские словари, 1996. – Т. 5. : Работы 1940–1960 г.г. – С. 159–206. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philologos.narod.ru/bakhtin/bakh_genre.htm

Бацевич Ф. С. Лінгвістична генологія : проблема і перспективи : [монографія] / Ф. С. Бацевич. – Львів : ПАІС, 2005. – 264 с.

Дерпак О. В. Конфронтативні мовленнєві жанри : комунікативно-прагматичний та мовний аспекти (на матеріалі української, англійської та польської мов) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 – загальне мовознавство / О. В. Дерпак. – Київ, 2005. – 16 с.

Карамишева Р. Д. Мовленнєвий жанр «повідомлення» в засобах масової інформації (на матеріалі української та англійської мов) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство / Р. Д. Карамишева. – Львів, 2011. – 20 с.

Коваленко Н. Л. Лінгвістична позначеність слогана в структурі рекламного тексту : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 – російська мова / Н. Л. Коваленко. – Дніпропетровськ, 2006. – 20 с.

Кондратенко Н. В. Український політичний дискурс : текстуалізація реальності : [монографія] / Н. В. Кондратенко. – Одеса : Чорномор’я, 2007. – 156 с.

Кутуза Н. В. Слоган як сугестивний концентр реклами / Н. В. Кутуза // Н. В. Кутуза. Рекламний та PR-дискурс: аспекти впливу : [зб. статей]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – С. 133–137.

Морозова И. Г. Слагая слоганы / И. Г. Морозова. – М. : РИП-Холдинг, 1996. – 168 с.

Романець Н. І. Конструкції малого синтаксису в сучасній російській мові : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 – російська мова / Н. І. Романець. – Дніпроперовськ, 2002. – 20 с.

Серль Дж.Р. Классификация иллокутивных актов / Дж. Р. Серль // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 2002. – Вип. 17 : Теория речевых актов. – С. 170–194.

Формановская Н. И. Речевое общение : коммуникативно-прагматический подход / Н. И. Формановская. – М. : Русский язык, 2002. – 216 с.

Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса / Е. И. Шейгал. – М. : Гнозис, 2004. – 326 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)