DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2016.23.130072

ТИПОЛОГІЯ КОМУНІКАТИВНИХ РОЛЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ В ІНТЕРАКТИВНОМУ СПІЛКУВАННІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛІТИЧНИХ ТОК-ШОУ)

Л. В. Завальська

Анотація


У статті представлено аналіз мовленнєвої поведінки українських політиків у ситуації усного спонтанного спілкування в умовах політичних ток-шоу формату прямого ефіру. Обґрунтовано поняття комунікативного іміджу та комунікативної ролі, визначено комунікативну роль як основне поняття інтерактивної взаємодії політиків у ситуації політичних ток-шоу. Простежено реалізацію комунікативних ролей політиків в українських політичних ток-шоу та створено типологію комунікативних ролей відповідно до мовних особистостей політиків і конкретних мовленнєвих ситуацій.


Ключові слова


політична комунікація; політичний дискурс; інтерактивна взаємодія; політичне ток-шоу; комунікативний імідж; комунікативна роль

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Грайс Г. П. Логика и речевое общение / Г. П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике: Лингвистическая прагматика. – Вып. XVI. – М. : Прогресс, 1985. – С. 217–237.

Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – М. : КомКнига, 2006. – 288 с.

Стернин И. А. Введение в речевое воздествие / Иосиф Абрамович Стернин. – Воронеж : Полиграф, 2001. – 252 с.

Стернин И. А. Основы речевого воздействия [учебн. издание]. – 3-е изд. / И. А. Стернин. – Москва – Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 289 с.

Формановская Н. И. Речевое общение : коммуникативно-прагматический подход / Н. И. Формановская. – М. : Русский язык, 2002. – 216 с.

Чорна О. О. Комунікативні засоби творення іміджу політичного лідера (на матеріалі українського, російського та англійського політичного дискурсу) : дисс. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : спец. 10.02.15 – загальне мовознавство / О. О. Чорна. – Кіровоград, 2012. – 278 с.

Leech G. N. Principles of Pragmatics. – L.N.Y.: Longman Inc., 1983. – ch.6. – P. 132–156.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)