DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2016.23.130076

ОСНОВНІ ОЗНАКИ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ ЯК СКЛАДНИКА ІНСТИТУЦІЙНОГО

О. М. Олексюк

Анотація


Статтю присвячено аналізу рекламного дискурсу з точки зору особистісно-орієнтованого підходу. У зв’язку з цим рекламний дискурс витлумачується як прагматично орієнтований специфічний різновид інституційного дискурсу, що репрезентує його автора як представника певного соціального інституту, визначено основні ознаки інституційного рекламного дискурсу.


Ключові слова


рекламний дискурс; інституційний дискурс; антропоцентричність; клішованість; комунікативна дія

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Банщиков М. А. К вопросу о термине «рекламный дискурс» [Электронный ресурс] / М. А. Банщиков. – Режим доступа : http://www.nopdi-po.ru/ru/node/329

Гермогенова Л. Ю. Эффективная реклама в России. Практика и рекомендации / Л. Ю. Гермогенова. – М. : Юнити , 1994. – 252 с.

Дедюхин А. А. Модели организации вербальной и визуальной информации в тексте рекламы (на материале английских и русских текстов рекламы автомобилей) : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / А. А. Дедюхин. – Краснодар, 2006. – 25 с.

Заболотна Т. Лексико-стилістичні особливості віртуальної реклами/Т. Заболотна // Психолінгвістика : зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2009 – С. 196–202.

Зелінська О. І. Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. І. Зелінська. – Харків, 2002.– 17 с.

Ільницька Л. Л. Англомовний сугестивний дискурс [текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.04 / Ільницька Леся Леонідівна. – Київ, 2006. – 222 арк.

Карасик В. И. Язык социального статуса / В. И. Карасик. – М. : Ин-т языкознания РАН; Волгогр. гос. пед. институт, 1992. – 330 с.

Ковалевська Т. Ю. Нейролінгвістичне моделювання лінгвоментальних мета програм / Т. Ю. Ковалевська // MegaLing’2008. Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій. – Сімферополь : Вид-во «ДИАЙПИ», 2008. – С. 57–58.

Коллингвуд Дж. Управление эмоциями с помощью НЛП [Электронный ресурс] / Дж. Коллингвуд. – Режим доступа : http://www.fut-ra.aic.net.au/ ~slands/inspiritive.

Контекстна реклама: як обирати ключові слова? [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://webstudio2u.net/ua/internet-ad/381-advertising-keywords.html

Куницына В. Н. Межличностное общение / В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. – СПб. : Питер, 2001. – 544 с.

Кутуза Н. В. Короткий асоціативний словник рекламних слоганів / Н. В. Кутуза, Т. Ю. Ковалевська. – Одеса : Астропринт, 2011. – 80 с.

Мартинюк О. М. Ключові слова на сторінках веб-сайту (на матеріалі сучасної італійської мови) / О. М. Мартинюк // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. праць/Київський національний лінгвістичний університет/[відп. ред. Н. М. Корбозерова]. – К. : Вид. центр КНДУ, 1997–2011. – С. 220–227.

Пронников В. А. Язык мимики и жестов / В. А. Пронников, И. Д. Ладанов. – М. : Транслесиздат, 1998. – 212 с.

Уэллс У. Реклама: принципы и практика / У. Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти. – СПб. : Питер, 1999. – 736 с.

Флоренский П. А. У водоразделов мысли : соч. / П. А. Флоренский. – Т. 2. – М. : Изд-во «Правда», 1990. – 446 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)