DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2016.23.130079

ЧАСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДІОБЕСІД НА МОРСЬКУ ТЕМАТИКУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСКОЇ МОВ)

А. С. Шальов

Анотація


У статті представлено результати перцептивного дослідження українських та британських програм на морську тематику, належних до жанру радіобесіди. У роботі описано особливості радіобесіди як виду дискурсу, а також запропоновано докладний аналіз часових характеристик мовлення в досліджених радіобесідах. В результаті проведеного аналізу автор дійшов висновку, що українські та британські радіобесіди на морську тематику вирізняються своєрідним темпом і паузацією.


Ключові слова


радіобесіда; морський дискурс; перцептивне дослідження; темп; паузація

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Артёмов В.А. Метод структурно-функционального изучения речевой интонации / В. А. Артёмов. – М.: МГПИИЯ им. М. Тореза, 1974. – 160 с.

Бровченко Т.А. Уровневая структура устного текста и его просодический анализ // Вісник Одеського Національного Університету. Філологія: мовознавство – Том 12, вип. 3. – Одеса, 2007. – С. 31-40.

Брызгунова Е.А. Количественный и качественный анализ в экспериментальной фонетике // Материалы международной конференции «100 лет экспериментальной фонетике в России». – СПб., 2001. – 177 с. – С. 32.

Васильев В.А. Учебное пособие по организации, проведению и анализу итогов экспериментального исследования по фонетике английского языка / В.А. Васильев. – М., 1976. – 74 с.

Волошин В.Г., Григорян Н.Р., Музя Е.М., Олинчук В.В. Методы обработки результатов экспериментально-фонетических исследований речи и их лингвистическая интерпретация / В.Г. Волошин, Н.Р. Григорян, Е.М. Музя, В.В.Олинчук. – Одесса: ВМВ, 2011. – 186 с.

Демьянков В. З. Интерпретация политического дискурса в СМИ // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования: Учеб. пособ. / Отв. ред. М. Н. Володина. – М.: Изд-во МГУ им. М. В. Ломоносова, 2003. – 237 с.

Дубровский Ю. А., Мальковская Т. А. Архитектоника диалогического единства в радиодискурсе авиадиспетчер-пилот (на материале английского и русского языков) // Материалы V Международного конгресса «Теоретические и прикладные аспекты исследования языков народов Северного Кавказа и других регионов». – Пятигорск, 2007. – С. 29-31.

Капишникова А. В. Лингвистические средства управления дискурсом: На материале американских радиопередач ток-шоу. - Дисс. … канд.филол.наук, 10.02.04 - Германские языки. / А. В. Капишникова – Москва, 1999. – 137 c.

Ковтун Н. О. Сучасний радіодискурс: специфіка, структура, рівні. - [Електронний ресурс] / Н. О. Ковтун. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1980.

Кудрявцева Л. О. та ін. Сучасні аспекти дослідження мас-медійного дискурсу: експресія – вплив – маніпуляція / Авт.: Л. О. Кудрявцева, Л. П. Дядечко, О. М. Дорофієва, І. О. Філатенко, Г. А. Черненко // Мовознавство. – 2005. – № 1. – С. 58–66.

Манаенко Г. Н. Специфика дискурса масс-медиа в современном информационном пространстве // Вестник. Москов. ун-та Сер.: 10. Журналистика. – М., 2005. – № 1. – С. 87–96.

М'яснянкіна Л. Стилістичне використання різних типів простого речення у рекламі на радіо [Електронний ресурс] // Вiсник Львiв. ун-ту. Сер.: Журналiстика. – Режим доступу: [http://www.franko.lviv.ua/faculty/jur/Internet/PART-6_6.htm]

Нестерова Н. Г. Коммуникативное своеобразие современного радиодискурса (на материале речевого жанра прощания) // Пушкинские чтения: филология в ХХІ веке. – С.Пб.: Сага, 2004. – С. 13–19.

Цеплитис Л.К. Анализ речевой интонации / Л.К. Цеплитис. – Рига: Зинтане, 1974. – 272 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)