DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2016.23.130082

ПРОДУКТИВНІ ТИПИ СЕМІОТИЧНИХ КОДІВ В УКРАЇНСЬКІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ ТЕЛЕРЕКЛАМІ

О. В. Щербак

Анотація


У статті розглянуто рекламний дискурс із позицій лінгвосеміотики та зроблено спробу виявити в телепросторі українськомовної комерційної реклами актуальні семіотичні коди і їхні найпродуктивніші типи.


Ключові слова


реклама; рекламний текст; рекламний дискурс; семіотичний код; слоган

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аникин Е. Е. Стратегия сопоставления в российской и американской рекламе : дисс. … канд. филол. н. : 10.02.20 / Евгений Евгеньевич Аникин ; Челябинский гос. ун-т. – Челябинск, 2007. – 206 с.

Арешенкова О. Ю. Комунікативно-прагматичні та стилістичні параметри рекламного тексту : автореф. дис. … канд. філол. н. : 10.02.01 / Олександра Юріївна Арешенкова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – 21 с.

Ворошилова М. Б. Креолизованный рекламный текст: аспекты изучения / М. Б. Ворошилова // Уральский филологический вестник. Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива. – 2012. – № 2. – С. 39–43.

Гузенко С. В. Синтаксис рекламного дискурсу : автореф. дис. … канд. філол. н. : 10.02.01 / Світлана Валентинівна Гузенко ; Ін-т укр. мови НАН України. – К., 2010. – 22 с.

Зварич В. Ю., Федоренко Л. В. Лінгвосеміотичні коди соціальної реклами [Електронний ресурс] / В. Ю. Зварич, Л. В. Федоренко // Режим доступу : www.vestnik-philology.mgu.od.ua/.../v7/02.pdf. – Назва з екрана. – С. 12–19.

Кліменкова А. М. Методика ідентифікації культурних кодів комерційної реклами: розробка та валідизація / А. М. Кліменкова // Український соціум. – 2014. – № 3. – С. 10–21.

Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування : Монографія / Тетяна Юріївна Ковалевська. – Одеса : Астропринт, 2008. – 324 с.

Коломієць Н. О. Позначення кольорів та їх сприйняття в різних культурах / Н. О. Коломієць // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. I (126). – С. 135–141.

М'яснянкіна Л. Структурні типи слоганів у телевізійній рекламі / Любов М'яснянкіна // Теле- та радіожурналістика. – 2012. – Випу. 11. – С. 152–157.

Садыков Д. О. Видеореклама как креолизованный семиотический феномен / Даниил Олегович Садыков // Master’s Journal. – 2015. – № 2. – С. 398–406.

Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов / Дж. Р. Серль // Новое в зарубежной лингвистике: Вып. 17. Теория речевых актов. – М. : Прогресс, 1986. – С. 170–194.

Степанов В. Н. Семиотические коды в рекламном тексте [Электронный ресурс] / В. Н. Степанов // Режим доступа : www.culturalnet.ru/main/getfile/1813 ; Название с экрана. – С. 92–100.

Якуба Я. О., Кожемякин Е. А. Реклама в Интернете: дискурсно-семиотические характеристики / Я. О. Якуба, Е. А. Кожемякин // Научные ведомости. Серия : Гуманитарные науки. – 2013. – № 6 (149). – Вып. 17. – С. 138–146.

Телекритика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.telekritika.ua

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)