DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2015.22.131256

АКСІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З НАЙМЕНУВАННЯМИ ОДЯГУ ТА ЙОГО ДЕТАЛЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

О. А. Войцева

Анотація


Cтаттю присвячено систематизації та аналізу ціннісних параметрів українських фразеологізмів із найменуваннями одягу та його деталей. Дослідженo ідіоматичні звороти, що відбивають фрагмент мовної картини світу, який інтерпретує довкілля, а також внутрішній світ людини в дзеркалі колективної свідомості. Фраземи з компонентами – назвами одягу є синкретичними мовними знаками, оскільки одночасно позначають дескриптивні й аксіологічні смисли. Стереотипні оцінки, репрезентовані у розглянутих фразеологічних одиницях, виконують функцію своєрідних норм, еталонів лінгвокультурного простору.

Ключові слова


фразеологічна аксіологія; фразеологізм; цінність; оцінка; оцінювання; назви одягу

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арутюнова Н. Д. Аксиология в механизмах жизни и языка / Н. Д. Арутюнова // Проблемы структурной лингвистики, 1982 : [Сб. ст.] / АН СССР; Ин-т рус. яз.; отв. ред. В. П. Григорьев. – М. : Наука, 1984. – С. 5–24.

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – 2 изд., испр. и доп. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 896 с.

Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки / Е. М. Вольф. – изд. 2-е, доп. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 280 с.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В. І. Ярошовця. – К. : Знання України, 2005. – 1200 с.

Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалігвістики: формування і розвиток категорії оцінки / Т. Космеда. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 350 с.

Лингвистика и аксиология: этносемиометрия ценностных смыслов: коллективная монография / отв. ред. Л. Г. Викулова. – М. : Тезаурус, 2011. – 352 с.

Маслова В. А. Лингвокультурология [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / В. А. Маслова. – М. : Academia, 2001. – 204 с.

Мокиенко В. М. Славянская фразеология: учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. / В. М. Мокиенко. – М. : Высш. шк., 1989. – 287 с.

Leszczak Oleg. W. Metodologiczne zasady wartościowania i wartość jako koncept metodologiczny [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ujk.edu.pl/strony/Oleg.Leszczak/cennost%20.doc

Кириленко Г. Г., Шевцов Е. В. Краткий философский словарь. – М. : ООО „Филологическое общество „СЛОВО”, 2003. – 479 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/_Document/Slowniki/Кириленко%20Галина%20Краткий%20 философский%20словарь%20(2010).fb2

Котова М. Ю. Русско-славянский словарь пословиц с английскими соответствиями / под ред. П. А. Дмитриева. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. – 360 с.

Українські приказки, прислів’я і таке інше. Збірники О. В. Марковича та ін. Уклав М. Номис. – К. : Либідь, 1993. – 466 с.

Новий тлумачний словник української мови у 4 т. / укл. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. – К. : Вид-во „Аконіт”, 1998. – Т. 2.

Словник української мови : в 11 т. / гол. ред. І. К. Білодід [та ін.]; АН УРСР; Інститут мовознавства. – К. : Наук. думка, 1970–1980.

Українська мова: Енциклопедія / за ред. І. В. Муромцева. – К. : Вид-во „Майстер-клас”, 2011. – 400 с.

Фразеологічний словник української мови : В 2 книгах / укл. В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін. – 2-е вид. – К. : Наук. думка, 1999. – Кн. 1. – 528 с. Кн. 2. – 980 с.

Шанский Н. М. Опыт этимологического словаря русской фразеологии / Н. М. Шанский, В. И. Зимин, А. В. Филиппов. – М. : Рус. яз., 1987. – 240 с.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)