DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2015.22.131257

ВИМОВА ЗВУКОСПОЛУК УКРАЇНСЬКИМИ РЕСПОНДЕНТАМИ ПМР: НОРМА ТА ДЕВІАЦІЇ

М. Л. Дружинець

Анотація


У статті зроблена спроба виявлення, аналізу та опису девіацій, що виникають у результаті порушення норм орфоепії, зокрема спрощення в групах приголосних, вимови шиплячих перед свистячими та навпаки, а також передньоязикових звуків [д], [т] перед ними. На основі соцопитування (запис на аудіоносії) виокремлено стійкі та слабкі норми вимови, вказано важливі вимовні проблеми та їх органічність, що засвідчена історією. Соцопитування проведено в Придністровському державному університеті імені Т. Г. Шевченка (м. Тирасполь, Придністровська Молдавська Республіка).


Ключові слова


соцопитування; стійкі та слабкі норми вимови; девіації; шиплячі; свистячі; звуки [д],[т]; спрощення в групах приголосних

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.

Бондар О. І., Карпенко Ю. О., Микитин-Дружинець М. Л. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, М. Л. Микитин-Дружинець. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 367 с.

Волощак М. Неправильно – правильно: довідник з українського слововживання: за матеріалами засобів масової інформації / М. Волощак. – К.: ВЦ «Просвіта», 2000. – 128с.
Горпинич В. А. Русско-украинский орфоэпический словарь / В. А. Горпинич. – К., 1992. – 254 с.

Дружинець М. Л. Соціофонетичний опис українського мовлення сучасної молоді: шиплячі / свистячі в пре- та постпозиції / М. Л. Дружинець // Записки з українського мовознавства. – Вип. 23: Зб. наук. праць. – Одеса, 2016. – С. 114-121.

Дружинець М. Л. Усне мовлення за рукописами та першодруками Т. Г. Шевченка / М. Л. Дружинець // Современная языковая ситуация в Приднестровье. – Тирасполь, 2015. – С.45-55.

Жовтобрюх М А.Основа і принципи української літературної вимови / М.А.Жовтобрюх //Українська мова та література в школі. – № 6. – 1976. – С. 63 – 75.

Микитин-Дружинець М. Л. Кодифікована вимова приголосних у граматиках ХІХ ст. / М. Л. Микитин-Дружинець // Записки з українського мовознавства. – № 16. – Одеса: Астропринт, 2006. – С. 62-71.

Микитин М. Л. Відбиття орфоепічних норм у західноукраїнських граматиках ХІХ століття (на матеріалі граматик Я. Головацького та М. Осадци) / М. Л. Микитин // Вісник Львівського університету. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – Серія філологічна. – № 34. – С. 519-525.

Микитин М. Л. Кодифікована вимова звукосполук у пам’ятках ХІХ ст. / М. Л. Микитин // Записки з українського мовознавства. – № 12. – Одеса: Астропринт, 2003. – С. 180 – 188.

Непийвода Н. Ф. Сам собі редактор: Порадник з української мови / Н. Ф. Непийвода. – К.: Укр. книга, 1998. – 238 с.

Прокопова Л. І., Тоцька Н. І. Соціофонетичний нарис українського мовлення сучасної молоді / Л. І. Прокопова, Н. І. Тоцька // Мовознавство. – № 6. – 1990. – С. 17-26.

Фащенко М. М. До проблем орфоепії/ М. М. Фащенко // Записки з українського мовознавства. – № 9. – Одеса, 2000. – С. 369 – 380.

ISSN: 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)